Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 20,00 hod
Přítomni: 7 členů ZO (Ferschmann K., Spal, Vašková, Pavelková, Ferschmann J., Sadílek, Horvátová)
Program: 1) Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
2) Předání osvědčení o zvolení členem ZO
3) Volba zapisovatele
4) Složení slibu členů ZO
5) Volba ověřovatelů zápisu
6) Volba starosty, místostarosty a předsedy finančního a kontrolního výboru
7) Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
8) Diskuze, usnesení, závěr

1) Jednání zahájil starosta obce Karel Ferschmann, přivítal přítomné a seznámil je s výsledky voleb do zastupitelstva obce Němčovice. Konstatoval, že na výsledky voleb nebyla podána žádná stížnost, že jsou přítomni všichni nově zvolení zastupitelé obce, informace o konání zasedání byla zveřejněna na desce OÚ dne 22.10.2006, ustavující zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích a proto nic nebrání tomu, aby mohlo jednání zastupitelstva pokračovat.

2) Po tomto úvodu poblahopřál přítomným zastupitelům ke zvolení a předal jim osvědčení o zvolení členem ZO, vydané Městským úřadem v Radnicích.

3) Následovala volba zapisovatele, navržena byla paní Vašková. HLA PRO 7

Za předsedajícího zasedání ZO byl navržen Karel Ferschmann. HLA PRO 7

4) Dalším bodem programu bylo složení slibu. Ten přečetla Jitka Ferschmannová a jednotliví členové pak s pronesením slova „Slibuji“ potvrdili složení slibu svým podpisem, čímž složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu.

5) Po složení slibu předsedající přednesl návrh na ověřovatele zápisu paní Pavelkovou a Horvátovou.
HLA PRO 7

6) Dále přednesl návrh na funkci starosty, místostarosty a předsedy finančního a kontrolního výboru. Na funkci starosty byl navržen Karel Ferschmann, na funkci místostarosty František Spal a na předsedu FKV Miloslav Sadílek. O tom, jakým způsobem budou představitelé obce voleni, bylo rozhodnuto hlasováním. Návrh byl podán na volbu veřejnou-aklamační.
HLA PRO 7

7) Volba starosty: Karel Ferschmann, bytem Němčovice čp. 16, nar. 15.8.1955
HLA PRO 6, ZDR 1 (Ferschmann K.) PROTI 0

volba místostarosty: František Spal, bytem Němčovice čp.12, nar. 20.2.1954
HLA PRO 7 ZDR 0 PROTI 0

volba předsedy FKV: Miloslav Sadílek, bytem Němčovice čp.28, nar. 2.10.1969 HLA PRO 7 ZDR 0 PROTI 0

8) Po ukončení voleb se ujal řízení zasedání zastupitelstva nově zvolený starosta Karel Ferschmann, který poděkoval všem za důvěru. Dále konstatoval, že považuje volební účast občanů, která byla v obci 56,67 % za překvapující a nečekanou a to zejména, když byla podána kandidátka jediné volební strany. Prohlásil, že ze srovnání volebních výsledků svého mandátu z roku 2002, kdy osobně získal 43,47% hlasů a v roce 2006, kdy získal od voličů 86,2% hlasů vyplývá, že občané naší obce v těchto volbách pozitivně podtrhli účet za práci
starosty a zastupitelstva obce v uplynulém volební období. Výsledek je zavazující a zastupitelstvo obce získalo v těchto volbách od občanů silný mandát.
Dále prohlásil, že vzhledem ke staronovému složení části nově zvoleného zastupitelstva budou obecní povinnosti převzaty bez přerušení. Úřední hodiny OÚ budou i nadále v pondělí a ve čtvrtek od 17 do 18 hodin a v sobotu od 14 do 16 hodin. Na zasedání zastupitelstva obce, které bude v polovině ledna 2007 bude veřejnost seznámena s programem zastupitelstva na celé čtyři volební roky.

9) Posledním bodem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce bylo schválení jednacího řádu, který byl předložen zastupitelům v písemné podobě. HLA PRO 7

10) Závěrem starosta poděkoval odstupujícím členům zastupitelstva, Marii Nové a Vladimíru Liškovi za jejich vykonanou práci.

11) Usnesení a závěr.

Usnesení zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce zvolilo:
1) Zapisovatelkou Jiřinu Vaškovou, ověřovatele zápisu Danuši Pavelkovou a Danu Horvátovou.
2) Starostou obce Karla Ferschmanna, bytem Němčovice čp. 16, nar. 15.8.1955
3) Místostarostou obce Františka Spala, bytem Němčovice čp. 12, nar. 20.2.1954
4) Předsedou finančního a kontrolního výboru Miloslava Sadílka, bytem Němčovice čp. 28, nar. 2.10.1969

Zastupitelstvo obce schválilo:
5) Jednací řád zastupitelstva obce

Další jednání zastupitelstva obce svolává starosta na čtvrtek, 2. listopadu 2006 od 19 hodin do místní restaurace.
Jednání ukončeno v 20,40 hod.
Zapsala: Vašková Jiřina v.r.
Starosta obce: Karel Ferschmann v.r.
Ověřovatelé zápisu: Dana Pavelková, Dana Horvátová v.r.

Komentáře