Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,15 hod
Přítomni: 7 členů ZO (Ferschmann, Spal, Opička, Vašková, Nová, Piksová, Liška)
Hosté: František Svoboda, bývalý starosta obce

Program:
1) Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
2) Předání osvědčení o zvolení členem ZO
3) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a předsedajícího
4) Složení slibu člena ZO
5) Volba starosty, místostarosty a předsedy finančního a kontrolního výboru
6) Diskuze, usnesení, závěr

1) Jednání zahájil bývalý starosta obce, pan František Svoboda, přivítal přítomné a seznámil je s výsledky voleb do zastupitelstva obce Němčovice. Konstatoval, že na výsledky voleb nebyla podána žádná stížnost, že jsou přítomni všichni nově zvolení zastupitelé obce a proto nic nebrání tomu, aby mohlo jednání zastupitelstva pokračovat.
2) Po tomto úvodu poblahopřál přítomným zastupitelům ke zvolení a předal jim osvědčení o zvolení členem ZO, vydané Městským úřadem v Radnicích.
3)Následovala volba zapisovatele, navržena byla paní Vašková.
HLA PRO 6
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi paní Piksová a pan Liška
HLA PRO 6 – 2x
Na předsedajícího zasedání ZO byl navržen pan Ferschmann
HLA PRO 6

4) Dalším bodem programu bylo složení slibu. Ten přečetla paní Piksová a jednotliví členové pak s pronesením slova „Slibuji“potvrdili složení slibu svým podpisem.

5) Po složení slibu se ujal slova předsedající, pan Ferschmann a přednesl návrh na funkce starosty, místostarosty a předsedy finančního a kontrolního výboru.
Na funkci starosty byl navržen pan Karel Ferschmann, na funkci místostarosty pan František Spal a na předsedu FKV pan Vladimír Liška. O tom, jakým způsobem budou představitelé obce voleni, bylo rozhodnuto hlasováním. Návrh byl podán na volbu veřejnou-aklamační.
HLA PRO 7

Volba starosty: Karel Ferschmann, bytem Němčovice čp. 37, nar. 15.8.1955
HLA PRO 6

Volba místostarosty: František Spal, bytem Němčovice čp.12, nar. 20.2.1954
HLA PRO 6

Volba předsedy FKV: Vladimír Liška, bytem Němčovice čp.14, nar. 2.8.1977
HLA PRO 6

Po ukončení voleb se ujal řízení zasedání zastupitelstva nově zvolený starosta, pan Karel Ferschmann, který poděkoval všem za důvěru. Dále konstatoval, že považuje volební účast občanů, která byla v obci přes padesát procent podle něho za nečekaný, zejména když byla podána kandidátka jediné volební strany. Výsledkem je poměrně silný mandát zastupitelstva.
Prohlásil, že hlavním úkolem nově zvoleného zastupitelstva bude převzít obecní povinnosti bez přerušení tak, aby občanům nevznikaly žádné problémy. Plynulé převzetí povinností obecního úřadu, včetně samosprávy bude provedeno nejdéle do konce roku 2002 (inventury, podpisová práva v bance, smlouvy, dokumenty atd.) Uřední hodiny OÚ budou v pondělí a ve čtvrtek od 17 do 18 hodin a v sobotu od 14 do 16 hodin.Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, které bude v polovině ledna 2003 bude veřejnost seznámena s programem zastupitelstva na celé čtyři volební roky, včetně plánu práce na rok 2003.

Jednotlivé úseky na obecním úřadě budou rozděleny do kompetencí členům zastupitelstva takto:
Finanční a kontrolní výbor, veřejný pořádek, spory a stížnosti občanů – Vladimír Liška
Stavební a územní řízení – Milena Piksová
Ekonomické, účetní a administrativní práce – Jiřina Vašková
Lesnické, myslivecké a zemědělské záležitosti – Jiří Opička
Životní prostředí a ochrana přírody – Karel Ferschmann
Kulturní,školské a společenské záležitosti – Marie Nová
Doprava a silniční hospodářství – František Spal
Závěrem starosta poděkoval odstupujícím členům zastupitelstva, starostovi panu Františku Svobodovi a místostarostce paní Janě Kratochvílové za jejich vykonanou práci.

6) Diskuze občanů:
Paní Bulvasová měla dotaz na fungování veřejného osvětlení v obci. Zodpověděl jej pan František Svoboda. Oprava je zajištěna a jsou objednány čtyři nová světla.
Starosta obce informoval o konání Mikulášské nadílky pro děti, která se bude konat dne 6. prosince 2002v místní restauraci. Akci má na starosti zastupitelka obce, paní Marie Nová.

Usnesení zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce zvolilo:
– Zapisovatele paní Jiřínu Vaškovou, ověřovatele zápisu paní Milenu Piksovou a pana
Vladimíra Lišku.
– Starostou obce pana Karla Ferschmanna, bytem Němčovice čp. 37, nar. 15.8.1955
– Místostarostou obce pana Františka Spala, bytem Němčovice čp. 12, nar. 20.2.1954
– Předsedou finačního a kontrolního výboru pana Vladimíra Lišku, bytem Němčovice
čp. 14, nar, 2.8.1977

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
– Informace starosty o rozdělení úkolů jednotlivým členům zastupitelstva.

Jednání ukončeno v 19,40 hod.
Zapsala: Vašková Jiřina v.r.
Starosta obce: Karel Ferschmann v.r.
Ověřovatelé zápisu: Piksová Milena, Vladimír Liška v.r.

Otevřít přílohu…

Komentáře