Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 7/2018

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 7/2018 ze dne 13. července 2018 v knihovně OÚ.

Začátek: 19,00 hod.

Přítomni: 7 členů ZO (Ferschmann, Vašková, Bc. V. Ferschmannová, Galbavý, Mgr. Střelečková)

Omluveni: S. Kapras

Nepřítomni: Pavelková

Hosté:

Program:

1) Úhrada faktury nad 50 tisíc

2) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní

3) Uzavření příkazní smlouvy

4) Rozpočtové opatření č. 6

Ověřovatelé zápisu: Střelečková, Galbavý

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 5

1) Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení faktury ve výši 125.840,– Kč firmě VODOPLAN s.r.o., Plzeň, podle uzavřené SoD č. 4/2017 ze dne 6.9.2017 za projektovou a inženýrskou činnost na stavbu: Návesní rybník Němčovice.

HLA PRO 5

2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s firmou Lesy České republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové na odkoupení části pozemku p.č. 1843, vodní plocha v kat. území Olešná u Radnic, na kterém je vybudována část výpustního systému suchého poldru. Jedná se o výměru 101 m2 za cenu, která bude stanovena znalcem. Konečná výměra svaznačením hranice pozemku bude doložena geometrickým plánem.

HLA PRO 5

3) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Příkazní smlouvy č. 1107201801 s firmou X-COM BASE s.r.o., se sídlem Praha 4, podle které bude vypracována a podána žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí – specifický cíl 3.1., Prevence vzniku odpadů, výzva č. 103, na projekt „Centrum pro opětovné použití výrobků v obci Němčovice“, jménem a na účet obce. Zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem plné moci této firmě k zastupování obce ve věci podání žádosti o dotaci.

HLA PRO 5

4) Zastupitelka paní Vašková seznámila přítomné s návrhem úpravy rozpočtu obce podle skutečnosti k 13.7.2018. Rozpočtové změny jsou uvedeny v příloze: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený k  13.7.2018, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Zastupitelstvo obce úpravu rozpočtu č. 6 schvaluje.

HLA PRO 5

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 30. srpna 2018, začátek v 19 hodin. Jednání zastupitelstva obce skončilo 19, 10 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Střelečková Jitka, Galbavý Jaroslav

Vyvěšeno: 14.7. 2018

Komentáře