Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 10/2017

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 10/2017 ze dne 21. listopadu 2017 v místní restauraci

Začátek: 19,05 hod.

Přítomni: 7 členů ZO (Ferschmann, Pavelková, Galbavý, Vašková, Mgr. Střelečková, Bc. Ferschmannová, S. Kapras)

Omluveni:

Hosté: veřejnost 3

Program:

1) Poptávkové řízení na stavbu hřbitova II. etapa

2) Smlouva o dílo

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Galbavý

Zapisovatelka: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel.

HLA PRO 7

1) Zastupitelstvo obce ve věci poptávkového řízení na dodavatele stavby: Výstavba hřbitova v obci Němčovice – 2. etapa, konstatovalo, že do stanoveného termínu byly doručeny tři profesní nabídky od firem

a) DIAMEC, s.r.o., Za opravnou 276/8, Praha 5, IČO 26213311, za cenu 630 000,– Kč vč. DPH, dokončí oplocení, vystaví vstupní bránu, 100 m2 chodníku, za

b) Pavel Ferschmann, Ořech, zednické práce, IČO 67793363, za cenu 630 000,– Kč vč. DPH, dokončí oplocení, vystaví vstupní bránu, přípojky – voda a elektřina, sociální zařízení včetně střechy, jímku 3m3 s připojením,

c) HOFI stavební, s.r.o., Bělohorská 207, Praha 6, IČO 05740274, za cenu 662.750,– Kč, vč. DPH dokončí oplocení, vystaví vstupní bránu a sociální zařízení. Zadavatel obec Němčovice má na uvedenou stavbu (akci) příslib veřejné podpory – dotace z programu PSOV od Plzeňského kraje ve výši 440.000,– Kč. Nejlepší nabídkou v tomto poptávkovém řízení na dodavatele stavby je nabídka firmy pod písmenem b).

HLA PRO 6 ZDRŽ 1

2) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dodavatele stavebních prací: Výstavba hřbitova v obci Němčovice – 2. etapa, stavba oplocení – dokončení, vstupní brána, přípojky – voda a elektřina, sociální zařízení včetně střechy, jímka 3m3 s připojením, za celkovou částku 630 000,– Kč včetně DPH, firmě Pavel Ferschmann, Ořech, zednické práce, IČO 67793363, s termínem dokončení stavebních prací do 31. 8. 2018. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 5/2017. Před hlasováním o dodavateli stavebních prací oznámil starosta a zastupitelka V. Ferschmannová z rodinných důvodů střet zájmů a sdělili, že v této věci se nezúčastní hlasování. Starosta byl po hlasování pověřen podpisem smlouvy o dílo.

HLA PRO 5 NEHL 2

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na: čtvrtek, 7. prosince 2017, začátek v 19 hodin

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,20 hodin.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Galbavý, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 22.11. 2017

Komentáře