Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Němčovice č. 6/2010
dne 16. června 2010 v místní restauraci
Začátek: 18,00 hod.

Přítomni: 4 členové ZO, 2 veřejnost
(K.Ferschmann, Vašková, Pavelková, Spal)
Omluveni: Mgr. Horvátová, Ing. J. Ferschmann,
Hosté:

Program:
1) Rozhodnutí o námitkách a připomínkách
2) Závěrečný účet za rok 2009
3) Zpráva o přezkoumání hospodaření

Ověřovatelé zápisu: Pavelková, Spal Zapisovatel: Vašková

V úvodu jednání byl schválen program zasedání, ověřovatelé zápisu a zapisovatel. HLA PRO 4

1) Zastupitelstvo obce Němčovice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), rozhodlo o námitkách spol. KLADRUBSKÁ a.s., IČ 25215671, se sídlem Kladruby – Vojenice čp. 80, PSČ 338 08 jako vlastníka p.p.č. 275 a 281/1 v k.ú. Němčovice, které jsou dotčeny ve změně č. 1 územního plánu obce Němčovice zastavitelnou plochou 1.1. venkovské bydlení takto:

Námitky se v celém rozsahu zamítají.

Odůvodnění rozhodnutí o námitkách:

Vlastník dotčených pozemků nesouhlasí se zařazením pozemků p.p.č. 275 a 281/1 v k.ú. Němčovice do zastavitelných ploch 1.1. venkovské bydlení z důvodů:

a) Nesouhlas z důvodu, že chce na vlastních pozemcích pěstovat zemědělské plodiny.
b) Využívání zemědělských ploch umožňuje zvyšovat retenční schopnosti krajiny jako celku.
c) Jedná o jednu z nejkvalitnějších půd v celém katastru
d) Došlo by k závažnému zásahu do jeho vlastnických práv zakotvených v ústavě.

Add a) Vymezení zastavitelné plochy 1.1. venkovské bydlení na uvedených pozemcích nemá vliv na to, zda společnost bude nadále na pozemcích pěstovat zemědělské plodiny. Po nabytí účinnosti vydané změny územního plánu bude možné nadále na pozemcích pěstovat zemědělské plodiny. Společnost v budoucnu nemůže nikdo donutit zrealizovat na pozemcích záměr, který je definován zastavitelnou plochou tj. realizací venkovského bydlení, neboť na pozemku není plánována veřejně prospěšná stavba, nebo veřejně prospěšné opatření.

Add b) Jak podatel sám cituje v podání, jedná se o pozemky v rovinatém terénu. Z tohoto důvodu je na takto malé vymezené ploše sporná otázka, zda vůbec dojde ke zhoršení retence v krajině. K uvedené problematice nesdělil – nepožadoval změny v návrhu změny ÚPO ani příslušný dotčený orgán. Podatel nesouhlasí se zástavbou uvedené lokality na vlastněných pozemcích. Nemůže tedy dojít ke stavu neobhospodařovaní pozemků vlivem realizace staveb na zastavitelných pozemcích.

Add c) Dotčený orgán ochrany přírody – orgán ZPF vydal se zastavitelnou plochou souhlas. V případě realizace záměru bude kvalitní půda dále chráněna tímto orgánem v dalším stupni povolovacího procesu staveb.

Add d) Viz částečně bod a) Vymezením zastavitelných ploch na pozemcích naopak dojde k jejich výraznému finančnímu zhodnocení v řádu cca šedesátinásobku jejich původní ceny. Stávající využití pozemků není dotčeno.

Vypořádání připomínek (§ 172 odst. 4 SZ)

2) Zastupitelstvo obce Němčovice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), vyhodnotilo připomínky spol. KLADRUBSKÁ a.s., IČ 25215671, se sídlem Kladruby – Vojenice čp. 80, PSČ 338 08 takto:

Vlastník dotčených pozemků uplatňuje připomínky:

a) Nesouhlasí s umístěním hřbitova.
b) Nesouhlasí s umístěním fotovoltaické elektrárny (I,7a).
c) Nesouhlasí s výhledově uvažovaným umístěním komerční zóny

Add a) S umístěním hřbitova vyslovila souhlas KHS PK, prac. Rokycany. K umístění nedala připomínek. Jiná plocha v katastru obce pro uvedený účel není vhodná. Připomínka mohla být udělena ve fázi zadání.

Add b) Zastavitelná plocha pro fotovoltaickou elektrárnu byla vymezena na základě požadavku vlastníka dotčeného pozemku. S vymezením plochy obec nadále souhlasí.

Add c) Není předmětem změny č. 1 ÚPO Němčovice. Nejedná se o zastavitelnou plochu.

Připomínky se v celém rozsahu neakceptují.

Návrh změny ÚPO Němčovice nebude v tomto smyslu upravován. HLA PRO 4

2) Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2009 bez výhrad. Příjmy (v tis.): 11.273,0 Kč, výdaje 11.423,8 Kč, úvěr 5.864,9, saldo P-V – 150,8 Kč. HLA PRO 4

3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí výrok auditora k výsledku přezkoumání hospodaření obce Němčovice za období od 1.1.2009 do 31.12.2009 s tímto výsledkem: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. HLA PRO 4

Jednání zastupitelstva obce skončilo ve 18,20 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková v.r.

Starosta obce: Ferschmann Karel

Ověřovatelé zápisu: František Spal, Danuše Pavelková

Vyvěšeno: 17.6. 2010

Komentáře