Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,10 hod.
Přítomni: 5 členů ZO ( Ferschmann, Spal, Vašková, Nová, Piksová)
Omluven: Liška ( v zaměstnání), Opička (v prac. neschopnosti)
Hosté: – –

Program:
1) Dopravní značení v obci Olešná, dopravní značení v obci Němčovice
2) Záměr bezúplatného převodu komunikace III.tř.
3) Úprava rozpočtu obce
4) Návrh na nákup pozemku

Ověřovatelé zápisu: Spal, Piksová
Zapisovatel: Vašková

Po přivítání přítomných občanů zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 5

1/1) Starosta seznámil přítomné s projektem dopravního značení v obci Olešná zpracovaného dopravním inženýrem Zítkem, fa IP Projekt v Plzni. Znalec konstatuje, že dopravní značení v obci je neúplné, průjezd obcí je nebezpečný, komplikovaný a nepřehledný. Projekt navrhuje nové dopravní značení a nové dopravní uspořádání místních komunikací. HLA PRO 5

1/2) Starosta seznámil přítomné s projektem dopravního značení v obci Němčovice zpracovaného dopravním inženýrem Zítkem, fa IP Projekt v Plzni. Znalec konstatuje, že dopravní značení v obci je neúplné, průjezd obcí je nebezpečný, komplikovaný a nepřehledný. Projekt navrhuje nové dopravní značení a nové dopravní uspořádání místních komunikací. Je vypracován návrh na zřízení obytné zóny v centru obce, které bude nutno řešit po schválení projektu dopravního značení samostatnou projektovou dokumentací se stavebním povolením na stavbu chodníku oddělujícího obytnou zónu. Do doby zpracování a realizace projektu „obytná zóna“ bude provizorně uzavřena místní komunikace v prostoru „pod školou“.
HLA PRO 5

2) Starosta podal po jednání s SÚS Rokycany návrh na schválení záměru bezúplatného převodu komunikace III.tř. 23215 do vlastnictví obce od plzeňského kraje. Jedná se o nově oddělený pozemek ppč. 1241/4 o výměře 1926 m2 a stavbu silnice od dopr. značky začátek obce až po konec komunikace u řeky do vlastnictví a správy obce Němčovice. Geometrické oddělení je již provedeno, znalecký posudek bude vypracován do konce příštího týdne, žádost podá starosta bezodkladně. Důvodem převodu je stanovisko dopravní policie, která nesouhlasí s umístěním zpomalovacích prahů na komunikaci III.tř. Obec si je vědoma, že převodem jí vzniká povinnost tuto komunikaci spravovat a udržovat.
HLA PRO 5

3) Starosta podal návrh na odkoupení pozemků v katastrálním území Olešná a to nově odděleného pozemku ppč. 22/2 o výměře 7m2 od manželů Beranových, bytem Olešná čp. 46 za částku 1.750,– Kč a dále nově oddělený pozemek ppč. 21/2 o výměře 20m2 od Josefa Svobody, bytem Olešná čp. 6 za částku 5.000,– Kč. Důvodem je zajištění dostatečného prostoru okolo obecní studny, která se dosud nachází na cizím pozemku. Starosta se pověřuje sepisem a podpisem těchto KS. Kupní smlouvy budou podepsány až po kladné výsledku rozboru vody do 14 dnů.
HLA PRO 5

4) Starosta podal návrh na finanční zajištění instalace dopravního značení v obci Olešná z rozpočtu obce v kapitole doprava o 21.000,– Kč
HLA PRO 5

Usnesení zastupitelstva obce 9/2003:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
– Projekt dopravního značení v obci Olešná
– Projekt dopravního značení v obci Němčovice
– Záměr bezúplatného převodu komunikace III.tř podle čl. 3
– Nákup pozemků podle čl. 4

Zastupitelstvo obce souhlasí:
– s čerpáním částky 21.000,– Kč z rozpočtu obce, kapitoly doprava podle čl. 5
HLA PRO 5

Jednání zastupitelstva obce skončilo 20,45 hod.
Zapsala: Vašková Jiřina v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Piksová Milena, Spal František v.r.

Otevřít přílohu…

Komentáře