Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Němčovice

Začátek: 19,10 hod.
Přítomni: 6 členů ZO ( Ferschmann, Spal, Opička, Nová, Piksová, Liška)
Omluven: Vašková
Hosté:
Program: Převod majetku

Ověřovatelé zápisu: Liška, Piksová
Zapisovatel: Opička

Po přivítání přítomných občanů zahájil starosta Ferschmann jednání zastupitelstva obce. Následoval návrh a hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a o programu jednání.
HLA PRO 6.

1) Zastupitelstvem obce byl projednán návrh starosty směnit díl „f“ o výměře 1m2 z pozemku ppč. 1277/8 ve vlastnictví obce v k.ú. Olešná, za díl “e“ o výměře 1m2 z pozemku stpč. 48/2 ve vlastnictví manželů Novákových v k.ú. Olešná podle geometrického plánu vypracovaného ing. Stránským a na základě schváleného záměru směny pozemků zastupitelstvem obce dne 28.5.2003, č.6/2003, 2/5. Zastupitelstvo souhlasí, pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy a zajištěním vkladu SS do KN.
HLA PRO 6

Usnesení zastupitelstva obce 7/2003:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Směnu pozemků podle čl. 1

Další zasedání zastupitelstva obce svolává starosta na den 3. července 2003 od 19 hodin do místní restaurace.

Jednání zastupitelstva obce skončilo 19,30 hod.
Zapsal: Opička Jiří v.r.
Starosta obce Ferschmann Karel
Ověřovatelé zápisu: Piksová Milena, Liška Vladimír v.r.

Otevřít přílohu…

Komentáře