Záměr prodeje pozemku

Zastupitelstvo obce Němčovice schválilo na svém zasedání dne 31. července 2008 usnesením č.2-8/2008 záměr prodeje pozemku pč. 202/10 o výměře 21 m2, vedeného jako trvalý travní porost v kat. území Němčovice, ve vlastnictví obce Němčovice

Nabídky zasílejte písemně na adresu Obecního úřadu do 20. srpna 2008. Na později zaslané nabídky nebude brán zřetel.

Karel Ferschmann, starosta
Vyvěšeno dne: 1. srpna 2008
Sejmuto dne:

záměr.jpg

Komentáře