Záměr prodeje pozemku

Zastupitelstvo obce Němčovice schválilo na svém zasedání dne 9. srpna 2012 usnesením č.2-6/2012

záměr prodeje pozemku

nově odděleného pozemku parc. č. 174/9 o výměře 549 m2 (vodní plocha, tok umělý), dle geometrického plánu č. 161-40/2012, na němž se nachází vodní dílo ve vlastnictví České republiky, Povodí Vltavy,
v kat. území Němčovice

Karel Ferschmann, starosta

Vyvěšeno dne: 14.srpna 2012

Sejmuto dne:

SWScan00320.jpg

Komentáře