Záměr prodeje nebo směny

Zastupitelstvo obce Němčovice schválilo na svém zasedání dne 29. května 2008 usnesením č.2/3-6/2008 záměr prodeje nebo směny pozemků pč. 1259 o výměře 487 m2, vedeného jako orná půda a pozemku pč. 500/33 o výměře 701 m2 vedeného jako orná půda, oba v kat. území Olešná u Radnic.

Pozemky jsou ve vlastnictví obce Němčovice

Nabídky zasílejte písemně na adresu Obecního úřadu do 16. června 2008. Na později zaslané nabídky nebude brán zřetel.

Karel Ferschmann, starosta
Vyvěšeno dne: 30. května 2008
Sejmuto dne:

Komentáře