Záměr prodeje nebo směny pozemku

Zastupitelstvo obce Němčovice schválilo na svém zasedání dne 25. března 2010 usnesením č.2-3/2010
záměr prodeje nebo směny pozemku pč. 1260/1 o výměře 94 m2, vedeného jako ostatní komunikace v kat. území Olešná u Radnic

ve vlastnictví obce Němčovice

Nabídky můžete zasílat písemně na adresu Obecního úřadu do 21. dubna 2010. Na později zaslané nabídky nebude brán zřetel.

SWScan00287.jpg

Komentáře