Začátek "nepříjemné" povinnosti chodit do školy


Dne 6.prosince 1774 zavedla Marie Terezie všeobecnou školní docházku pro děti ve věku od 6 do 12 let. Byl vydán Všeobecný školní řád, který zpřístupňoval základní vzdělání širokým vrstvám obyvatelstva a upravoval síť veřejných škol. Byly zřízeny tzv. školy triviální, kde se vyučovalo trivium – čtení, psaní a počítání. Vznikaly většinou u fary a ve větších obcích. Školy hlavní byly zřizovány v krajských městech a přibyla zde i latina a němčina. Škola normální byla v zemských městech, v každém státě císařsko-královských dědičných zemí jedna.
Císařovna Marie Terezie (vládla v letech 1740 – 1780) byla nepochybně zcela mimořádná žena. V době, kdy společnost obecně vyžadovala, aby žena byla podřízena muži, starala se pouze o děti a nezasahovala do veřejných záležitostí, patřila k předním evropským panovníkům. Císařovnou se stala ve svých 23 letech. Sice ještě mladá, ale životem již značně zkoušená, neboť do usednutí na trůn prožila narození tří a úmrtí svých dvou dětí. Byla pro ni charakteristická vitalita a fyzická energie, zdraví, silná vůle i pracovitost, stejně jako jasný rozum, sebejistota a ctižádostivost. Jako panovnice se vyznala v hospodářství, měla dostatečný přehled ve válečnictví, orientovala se v administrativních záležitostech. Hovořila německy, italsky a francouzsky, slušně i španělsky a latinsky. Přestože nijak nemilovala extrémy a s narůstajícím věkem pociťovala stále větší odpor k jakýmkoli novotám, zapsala se do historie řadou významných a pokrokových reforem, které – shrnuty do společného termínu „terezianské reformy“ – jí zajistily zcela mimořádné místo v dějinách střední Evropy. Školská reforma přitom patřila k těm nejvýraznějším.
Všeobecně vzdělávací povinnost nebyla povinná školní docházka, netrvalo se na pravidelné celoroční docházce, děti chodily do školy převážně v zimě, v létě musely pomáhat rodičům v hospodářství. Povinná školní docházka byla zavedena až v roce 1869 novým školským zákonem. Trvalo ovšem ještě hodně dlouho než děti začaly chodit do školy opravdu pravidelně.
Němčovická škola byla postavena roku 1873, tedy 4 roky po zavedení povinné školní docházky, ve školních kronikách se o liknavé návštěvě školy dovídáme velmi často.

Autor: jife
10.jpg

Komentáře