Za čištění splašků se bude platit


a) Paušální stočné bylo stanoveno na částku 897,– Kč za jednu osobu a rok (22,36 Kč za 1m3, 110 litrů na osobu denně x 365 dní, výpočet: 110x365x22,36=897,75 Kč). Do paušálu stočného se neodepisuje cena za pořízení stavby KČOV.
b) Předpis v této výši byl stanoven na rok 2006 pro všechny osoby, které v obci Němčovice bydlí v rodinných nebo nájemních domech, chalupách a chatách, pokud mají možnost připojení na obecní kanalizaci.
c) O písemně doručených námitkách rozhoduje zastupitelstvo obce.
d) Osvobozeny od placení stočného jsou všechny děti do 18 let.
e) Objekty, které nejsou trvale obydleny, platí stočné ve výši za jednu osobu.
f) Právnické osoby a fyzické osoby podnikající platí trojnásobek stanoveného ročního paušálu.
g) Platit stočné jsou povinny všechny osoby uvedené v odst. b), f), bez ohledu na z provozu nevyřazené vlastní septiky a žumpy nebo nepřipojení na obecní kanalizaci přímo a tuto možnost nevyužívají.
h) Stočné je možné uhradit v jedné (ve výši 897,– Kč splatné do 31.3.) nebo ve dvou splátkách (ve výši 450,– Kč, splatné do 31.3. a 30.9.) a to vždy v roce, za který má být stočné uhrazeno.
i) Práva a povinnosti občanů při vypouštění odpadních vod do kanalizace se řídí zákonem č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích).
j) Výběrem stočného je pověřen Obecní úřad Němčovice.

Autor: OÚ
smiech025.jpg

Komentáře