Výzva Povodňové komise obce

Povodňová komise obce (zřízená podle § 78, odst.1) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách) na svém dnešním prvním zasedání přijala protipovodňová opatření v obci a stanovila úkoly. VYZÝVÁ tímto vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území řeky Berounky k neprodlenému odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku.
Povodňová komise žádá tyto osoby, aby v katastrálním území Olešná u Radnic v záplavovém území řeky Berounky v hranicích povodňové čáry povodně roku 2002 neprodleně odstranili všechny předměty (lodě, vozíky, dřevníky, palivové dříví, uvolněná mola apod.), které mohou být případnou povodní odplaveny. Dále žádáme o vynesení všech předmětů, které může voda poškodit, do vyšších pater objektů, cenné věci dočasně odvezte raději ze záplavového území, motorová vozidla v případě zvýšené hladiny řeky parkujte na příjezdové komunikaci nad rozcestím.

Komentáře