Výzva obecního úřadu

Na základě žádosti ředitele státního podniku Povodí Vltavy, závod Berounka ze dne 16. 10. 2003, byl obecní úřad požádán o pomoc při zjišťování vlastníků staveb a zařízení na břehu řeky Berounky. Při kontrole toku Berounky v ř. km 109,15 až 109,65 pod obcí Olešná bylo zjištěno že na jejím pravém břehu je instalováno 12 ks mol a provedeny rúzné terénní úpravy pro parkování vozidel.
Protože k uvedeným terénním úpravám a instalovným zařízením nebyl správcem toku ani vodoprávním úřadem vydán souhlas, došlo k porušení § 17 ods. 1 pism. a) zákona č.254/2001 Sb. Obecní úřad vyzývá vlastníky těchto staveb a zařízení k jejich neprodlenému odstranění. Pokud jejich vlastníci neuposlechnou této výzvy do 30. 4. 2004, budou po tomto datu odstraněny správcem toku, přičemž nebude možné nárokovat způsobenou případnou škodu na tomto majetku.
Jakákoliv nová drobná stavba, terénní úprava nebo zařízení v tomto území (bez ohledu na to, jedná-li se o pozemek vlastní nebo pronajatý) bude provedeno až po řádně vydaném povolení vodoprávního a obecního úřadu, se souhlasem správce toku a k těmto stavbám budou použity pouze přírodní stavební materiály (dřevo, kámen).

Karel Ferschmann, starosta
Obecní úřad Němčovice

Komentáře