Využijte možnosti získat peníze na zateplení vašeho domu


Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu nízkoemsiních zdrojů pro vytápění (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory) a investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách (zateplování rodinných a bytových domů, výstavba pasivních domů). Zde jsou pro rychlou orientaci vybrány a shrnuty všechny důležité informace o programu Zelená úsporám. Občanské sdružení ENVIC bude poskytovat poradenství s dotačním programem „Zelená úsporám“ i odborné poradenství s opatřeními, pro která je určena dotace – zateplení domů, výstavba pasivních domů, kotle a mikrokogenerační jednotky na biomasu (peletky, dřevní brikety, dřevní štěpka nebo kusové dřevo), solární kolektory a tepelná čerpadla. Můžete se na nás obrátit osobně, telefonicky nebo e-mailem na adrese: ic.plzen@envic.cz. Kontakty jsou zde.

Podrobné informace o programu jsou na adrese: www.zelenausporam.cz

Zelená úsporám

Trvání programu:
7. dubna 2009 – 31. prosince 2012

Začátek příjmu žádostí o dotace:
22. dubna 2009

V programu je možné podpořit pouze žádosti na projekty, jejichž realizace byla dokončena až po 7. 4. 2009.

Oblasti podpory:
A. Úspory energie na vytápění
A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení)

B. Nová výstavba v pasivním energetickém standardu
B.1 Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody
C.1 Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
C.3 Instalace solárně-termických kolektorů

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření

Oprávnění žadatelé o dotaci:

• vlastníci rodinných a bytových domů, tedy fyzické osoby

• společenství vlastníků bytových jednotek

• bytová družstva

• města a obce (včetně městských částí)

• podnikatelské subjekty
Ve všech oblastech a podoblastech podpory jsou oprávněnými žadateli vlastníci rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie, pouze v oblasti podpory C mohou být žadateli i vlastníci bytových domů postavených v jedné z typizovaných konstrukčních soustav panelové technologie uvedených v Příloze č. 2 příručky pro žadatele. U bytových domů nebude poskytována podpora na instalaci tepelných čerpadel.

Podávání žádostí o dotace:
Před zahájením realizace investice (stavba, rekonstrukce, pořízení zdroje tepla) i po její realizaci. Díky podání žádosti před zahájením realizace je možné získat jistotu přidělení či nepřidělení dotace.

Místa pro podávání žádostí o dotace:
– Žádost o podporu na zateplení RD (oblast podpory A) nebo výstavbu nových RD v pasivním standardu (oblast podpory B) – nejprve posouzení projektové dokumentace na krajském pracovišti SFŽP, poté odevzdání potvrzené projektové dokumentace na pobočce pověřené banky kde je žádost poté i administrována.
– Žádosti o podporu v oblasti využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a přípravu teplé vody (oblast podpory C) u RD – podání žádosti přímo na pracovišti některé z pověřených bank.
– Žádosti o podporu na zateplení stávajících BD (oblast podpory A) a výstavby nových BD v pasivním standardu (oblast podpory B), jakož i výměna zdrojů vytápění u bytových domů (oblast podpory C) – podání žádosti na krajském pracovišti SFŽP, kde je žádost posouzena a poté i administrována.
– Kombinované žádosti o podporu – nejprve posouzení projektové dokumentace na krajském pracovišti SFŽP, poté odevzdání potvrzené projektové dokumentace na pobočce pověřené banky kde je žádost poté i administrována.

Proplácení dotací:
Po dokončení realizace investice

Výše dotací – fyzické osoby nepodnikatelé:
V případě dotací na zateplování se dotace vztahuje na metr čtverečný podlahové plochy zateplené budovy nebo zateplené části budovy.
Číselné údaje (40 kWh/m2, 70 kWh/m2 atd.) udávají dosaženou měrnou roční potřebu tepla na vytápění (po zateplení) – viz též požadavky uvedené níže.

Podporovaná opatření

Jednotka dotace

Výše dotace

Max. výše dotace

Rodinné domy (RD) 1

Komplexní zateplení RD, 40 kWh/m2

Kč/m2

1950

50 %

Komplexní zateplení RD, 70 kWh/m2

Kč/m2

1300

50 %

Dílčí zateplení RD – alespoň tři opatření

Kč/m2

850

50 %

Dílčí zateplení RD – dvě opatření

Kč/m2

650

50 %

Novostavba RD v pasivním standardu

220 000

Zdroj na biomasu v RD s ruční dodávkou paliva s akumulační nádrží, nebo zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

%

60

80 000 Kč

Zdroj na biomasu v RD s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže

%

50

50 000 Kč

Tepelné čerpadlo země – voda, voda – voda

%

30

75 000 Kč

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

%

30

50 000 Kč

Solárně-termické kolektory na RD, pouze ohřev TV

%

50

55 000 Kč

Solárně-termické kolektory na RD, ohřev TV i přitápění

%

50

80 000 kč

Dotační bonus při kombinaci opatření u RD 2

Kč / RD

20 000

Bytové domy (BD) 3

Komplexní zateplení BD, 30 kWh/m2

Kč/m2

1350

50 %

Komplexní zateplení BD, 55 kWh/m2

Kč/m2

900

50 %

Dílčí zateplení BD – alespoň tři opatření

Kč/m2

600

50 %

Dílčí zateplení BD – dvě opatření

Kč/m2

450

50 %

Novostavba BD v pasivním standardu

Kč/b.j.4

140 000

Zdroj na biomasu v BD

%

50

25 000 Kč/b.j.

Solárně-termické kolektory na BD, pouze ohřev TV

%

50

25 000 Kč/b.j.

Solárně-termické kolektory na BD, ohřev TV i přitápění

%

50

35 000 Kč/b.j.

Dotační bonus při kombinaci opatření u BD 5

Kč / BD

50 000

1 Maximální plocha pro podporu z A.1 a A.2 bude u RD 350 m2.
2 Viz výčet kombinací pod odstavcem „Dotační bonus“.
3 Maximální plocha pro podporu z A.1 a A.2 bude u BD 120 m2/b.j.
4 Bytová jednotka (b.j.)
5 Viz výčet kombinací pod odstavcem „Dotační bonus“.

Dotační bonus
Následující kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací):

* A.1 (komplexní zateplení) + C.1 (zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo)
* A.1 (komplexní zateplení) + C.3 (solárně-termické kolektory)
* B.1 (pasivní novostavba) + C.3 (solárně-termické kolektory)
* C.2 (zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo do novostavby) + C.3.2. (solárně-termické kolektory na přípravu teplé vody a přitápění)
* pokud bude provedeno opatření A.2 (dílčí zateplení) je zvýhodněna dotačním bonusem také kombinace: C.1 (zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo; zdroj na biomasu pouze s ruční dodávkou paliva s akumulační nádrží, nebo se samočinnou dodávkou paliva) + C.3.2. (solárně-termické kolektory na přípravu teplé vody a přitápění).

Kombinace dílčího zateplení a výměny zdroje je zvýhodněna podmínkami pro výběr opatření v oblasti podpory A.2.

Výše dotací – právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé:
– Stejné jako v tabulce pro fyzické osoby nepodnikatele výše
– Navíc je maximální výše dotace limitována formou podpory de minimis, nebo formou blokové výjimky – více informací v Příručce pro žadatele o podporu.

Vybrané požadavky pro poskytnutí dotace:
Pro realizaci akce (zateplení, stavba pasivního domu, instalace solárního systému atd.) je možné vybrat jen firmu, které je uvedena na tzv. Seznamu odborných dodavatelů (SOD). Použít lze jen ty výrobky a technologie, které jsou uvedeny na tzv. Seznamu výrobků a technologií (SVT). Oba seznamy budou na www.zelenausporam.cz.
Zateplení, stavbu apod. proto není v žádném případě možné provést svépomocí! Pokud firma, kterou si žadatel o dotaci vybere není uvedena v seznamu, může jí navrhnout, aby o zápis požádala – celý proces zápisu není složitý.

Základní technické požadavky pro poskytnutí dotace:
Všechny požadavky jsou uvedeny na www.zelenausporam.cz

A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu

Požadavky:

1) Dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění :
– u rodinných domů nejvýše 70 kWh/m2 podlahové plochy za rok
– u bytových domů nejvýše 55 kWh/m2 podlahové plochy za rok

Pokud se Žadateli podaří dosáhnout nižších hodnot měrné roční potřeby tepla na vytápění, bude vyšší i přidělená dotace:
– u rodinných domů nejvýše 40 kWh/m2 podlahové plochy za rok
– u bytových domů nejvýše 30 kWh/m2 podlahové plochy za rok

2) Snížení hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci komplexního zateplení alespoň o 40 % oproti stavu před jeho realizací.

Prokázání splnění požadavků:
Projektová dokumentace včetně krycího listu technických parametrů (předložená jako povinná příloha k žádosti o dotaci) nutná k ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení, jejíž součástí je výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění (stávající a projektované). Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby (lze vyhledat na www.ckait.cz – obor IP00 – pozemní stavby) nebo autorizovaný architekt (lze vyhledat na www.cka.cc – typ autorizace A – bez specifikace oboru nebo PS – pozemní stavby). Potřebné výpočty k projektové dokumentaci provede zpracovatel projektové dokumentace nebo si zpracování výpočtu zajistí od další osoby. Výsledkem je kompletní projektová dokumentace s potřebnými výpočty a údaji opatřená razítkem autorizované osoby (zpracovatelem projektové dokumentace).

A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obálky budovy (dílčí zateplení).

Požadavky:

1) Je nutné vybrat alespoň tři z níže uvedených opatření. Pokud je zároveň prováděna výměna zdroje tepla sloužící k vytápění, postačí dvě z uvedených opatření:

a) Zateplení vnějších stěn s dosažením UN<=0,25.
b) Zateplení střechy nebo nejvyššího stropu s dosažením UN<=0,16. c) Zateplení podlahy přiléhající k zemině s dosažením UN<=0,30, stropu nevytápěného sklepa, podlahy nad nevytápěným prostorem nebo stěn mezi vytápěným a nevytápěným prostorem s dosažením UN<=0,40. d) Výměna oken s dosažením UW<=1,2 a zároveň vnějších dveří (z vytápěného nebo částečně vytápěného prostoru do venkovního prostředí s dosažením UN<=1,2 nebo z vytápěného do částečně vytápěného prostoru s dosažením UN<=2,3). e) Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla s účinností alespoň 75 % při dodržení podmínky, že v objektu jsou instalována těsná okna s celoobvodovým kováním a těsné vnější dveře (spárová průvzdušnost okenních a dveřních spar bude nejvýše iLV = 0,1 .10-4 m3.s-1.Pa-0,67). 2) Snížení hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci komplexního zateplení alespoň o 20 % oproti stavu před jeho realizací. U bytových domů je požadováno provedení stavebně-technického posouzení budovy před podáním žádosti o podporu v této oblasti podpory. Platí pro oblasti podpory A.1 i A.2 Prokázání splnění požadavků:
Projektová dokumentace včetně krycího listu technických parametrů (předložená jako povinná příloha k žádosti o dotaci) nutná k ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení, jejíž součástí je výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění (stávající a projektované) a hodnoty součinitele prostupu tepla vybranými částmi obálky budovy. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby (lze vyhledat na www.ckait.cz – obor IP00 – pozemní stavby) nebo autorizovaný architekt (lze vyhledat na www.cka.cc – typ autorizace A – bez specifikace oboru nebo PS – pozemní stavby). Potřebné výpočty k projektové dokumentaci provede zpracovatel projektové dokumentace nebo si zpracování výpočtu zajistí od další osoby. Výsledkem je kompletní projektová dokumentace s potřebnými výpočty a údaji opatřená razítkem autorizované osoby (zpracovatelem projektové dokumentace).

B.1 Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu.

Požadavky:
1) Dosažení výpočtové hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění:
– u rodinných domů na úrovni 20 kWh/m2 podlahové plochy za rok nebo nižší
– u bytových domů na úrovni 15 kWh/m2 podlahové plochy za rok nebo nižší

2) Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy nepřekročí hodnotu:
– u rodinných domů 0,22 W/(m2.K).
– u bytových domů 0,30 W/(m2.K).
3) Neprůvzdušnost obálky budovy bude garantována hodnotou h50 <=0,6 h-1, Podrobné podmínky pro dosažení požadovaného pasivního energetického standardu u rodinných a bytových domů jsou uvedeny v příloze obsahové části programu. Prokázání splnění požadavků:
Projektová dokumentace včetně krycího listu technických parametrů (předložená jako povinná příloha k žádosti o dotaci) nutná k ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení, jejíž součástí budou výpočty prokazující splnění požadavků dle normy TNI 73 0329 (pro rodinné domy) a dle normy TNI 73 0330 (pro bytové domy – v přípravě). Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby (lze vyhledat na www.ckait.cz – obor IP00 – pozemní stavby) nebo autorizovaný architekt (lze vyhledat na www.cka.cc – typ autorizace A – bez specifikace oboru nebo PS – pozemní stavby). Potřebné výpočty k projektové dokumentaci provede zpracovatel projektové dokumentace nebo si zpracování výpočtu zajistí od další osoby. Výsledkem je kompletní projektová dokumentace s potřebnými výpočty a údaji opatřená razítkem autorizované osoby (zpracovatelem projektové dokumentace).

C.1 Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.

Požadavky:

Zdroje na biomasu

Dodávka paliva

Jmenovitý

tepelný příkon

[kW]6

Minimální účinnost [%]7

Mezní hodnoty emisních koncentrací
[v mg.m-3 při 10% O2; v závorce v mg/kWh výhřevnosti paliva]8

CO

TOC

TZL

Ruční a

samočinná

≤ 50

82

2 200 (4 210)

80 (160)

70 (140)

> 50 ≤ 300

85

1 250 (2 400)

70 (140)

70 (140)
6 Jmenovitý tepelný příkon zdroje se vypočítá jako podíl běžně udávané hodnoty jmenovitého tepelného výkonu zdroje a jeho účinnosti.

7 Při jmenovitém tepelném výkonu a u zdrojů se samočinnou dodávkou paliva i při tepelném výkonu částečném (odpovídajícím 0,3násobku jmenovitého tepelného výkonu).
8 Při referenční jednotné výhřevnosti paliv 4,3 kWh/kg (15,5 MJ/kg).

Instalace zdrojů na biomasu s ručním přidáváním paliva s akumulační nádrží menší než 50 litrů na jeden kilowatt jmenovitého tepelného příkonu zdroje, nebo bez ní, bude možná pouze náhradou za zdroj na tuhá nebo kapalná fosilní paliva.

Dotaci lze získat též na instalaci mikrokogenerační jednotky.

Tepelná čerpadla
Topné faktory stanovené podle EN 255 při dané teplotní charakteristice v závislosti na typu technologie musí dosahovat těchto minimálních hodnot:
– technologie země–voda: 4,1 při teplotní charakteristice S0/W35
– technologie vzduch–voda: 3,0 při teplotní charakteristice A2/W35
– technologie voda–voda: 4,7 při teplotní charakteristice W10/W35

U typu tepelného čerpadla vzduch-voda musí být garantována jeho funkce až do teploty venkovního vzduchu –20°C.

Prokázání splnění požadavků:
Projektová dokumentace včetně krycího listu technických parametrů (předložená jako povinná příloha k žádosti o dotaci), obsahující výpočet měrné potřeby tepla na vytápění budovy, návrh výkonu nového zdroje tepla, způsobu jeho regulace a zapojení do otopné soustavy.
Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb nebo technologická zařízení staveb (lze vyhledat na www.ckait.cz – obor IE01, TE01 – technika prostředí staveb nebo IT00, TT00 – technologická zařízení staveb). Potřebné výpočty k projektové dokumentaci provede zpracovatel projektové dokumentace nebo si zpracování výpočtu zajistí od další osoby. Výsledkem je kompletní projektová dokumentace s potřebnými výpočty a údaji opatřená razítkem autorizované osoby (zpracovatelem projektové dokumentace).

C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.

Požadavky:

1) Identické požadavky na technickou kvalitu zdrojů jako u programu C.1

2) V případě zdrojů na biomasu musí být systém vybaven automatickým přidáváním paliva – pak není vyžadována akumulační nádrž; v případě ručního přidávání paliva musí být kotel doplněn akumulační nádrží o velikosti minimálně 50 litrů na jeden kilowatt jmenovitého tepelného příkonu kotle.

3) U instalace zdrojů na biomasu a tepelných čerpadel do novostavby je požadováno, aby měrná roční potřeba tepla na vytápění budovy nepřesáhla hodnotu 50 kWh/m2 podlahové plochy.

Prokázání splnění požadavků:
Projektová dokumentace včetně krycího listu technických parametrů (předložená jako povinná příloha k žádosti o dotaci), obsahující výpočet měrné potřeby tepla na vytápění budovy, návrh výkonu nového zdroje tepla, způsobu jeho regulace a zapojení do otopné soustavy.
Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb nebo technologická zařízení staveb (lze vyhledat na www.ckait.cz – obor IE01 – technika prostředí staveb nebo IT00 – technologická zařízení staveb). Potřebné výpočty k projektové dokumentaci provede zpracovatel projektové dokumentace nebo si zpracování výpočtu zajistí od další osoby. Výsledkem je kompletní projektová dokumentace s potřebnými výpočty a údaji opatřená razítkem autorizované osoby (zpracovatelem projektové dokumentace).

C.3 Instalace solárně-termických kolektorů.

Požadavky:

1) Dosažení minimálního ročního předpokládaného zisku energie, a to:

– 350 kWh/m2 kolektorové absorpční plochy a celkem 2000 kWh pro instalaci na rodinném domě
– celkem 1000 kWh na bytovou jednotku pro instalaci na bytovém domě.

U instalace, která slouží zároveň k přitápění, se požadované hodnoty předpokládaného zisku za instalaci zvyšují 1,3krát.

Prokázání splnění požadavků:
Výpočet včetně krycího listu technických parametrů, provedený autorizovaným inženýrem nebo technikem v oborech technika prostředí staveb nebo technologická zařízení staveb (lze vyhledat na www.ckait.cz – obor IE01, TE01 – technika prostředí staveb nebo IT00, TT00 – technologická zařízení staveb), energetickým auditorem (lze vyhledat na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu) nebo dodavatelskou firmou.

Komentáře