Výroční valná hromada SDH Němčovice


Zápis z výroční valné hromady, která se konala dne 29.11.2008 v místní restauraci

Zač. 19,00 hod.
Zapisovatel: Vašková Jiřina
Ověřovatelé zápisu: Spal František, Ferschmann Jiří

Program: 1) Zahájení a přivítání hostů
2) Volba volební a návrhové komise (3+3)
3) Zpráva výboru DSH o činnosti za rok 2008
4) Zpráva hospodáře a jednatele o stavu účtů
5) Volba delegátů na VVH okrsku
6) Návrh činnosti na rok 2009
7) Diskuse (ocenění členů)
8) Usnesení
9) Závěr

1) Starosta hasičů, František Solar, přivítal v úvodu schůze všechny přítomné hosty a členy . Přítomno bylo celkem 33 osob.

2) Do volební komise byli zvoleni: ing. Jakub Freschmann (předseda), Jan Bílek, a Michal Nový
Do návrhové komise byli zvoleni: Danuše Pavelková, Marie Solarová, Jana Bílková
Následovalo veřejné hlasování o novém veliteli SDH Němčovice. Po rezignaci bývalého velitele Davida Vaška, byl zvolen Vladimír Liška.
HLA Pro 19
Proti 0
Zdrž. 2
Poté nově zvolený velitel, Vladimír Liška, seznámil přítomné se stavem hasičské techniky, která je v současné době řádně zazimovaná. Dále apeloval na přítomné, aby se pokusili najít nové členy do SHD Němčovice.

3) Starosta SDH Němčovice seznámil přítomné o činnosti SDH za rok 2008:
Schůzovní činnost: 2x valná hromada
11x výbor SDH
2x výbor okrsku + VVH okrsku .
Další činnost: únor – masopust,
květen – stavění májky, Hasičská slavnost, převzetí vozidla T – 148,
okrsková soutěž v „Třešňovce“, úklid „Třešňovky“
červen – okresní soutěž v Holoubkově, umístění na 6. místě
září – organizační zabezpečení
říjen – p. David Vašek rezignoval na funkci velitele sboru
listopad – příprava a zabezpečení závodu Rallye Kralovice
SDH Němčovice má k dispozici tuto techniku: T – 148 speciál, A- 21 Furgon, PPS –12 +16, Multicar 21, Zetor 6911, P V3S fekál.

p. Solar poděkoval všem sponzorům za finanční a materiální pomoc při pořádání Hasičské oslavy konané dne 3.5.2008. Jmenovitě obec Němčovice, JUDr. Jan Bulvas, president hospodářské komory ČR JUDr. Nesnídal, plk. Salivar, Krajský úřad Plzeňského kraje, p. Vladimír Černý, JUDr. Dagmar Jeřábková, p. Jaroslav Solar, hostinec Němčovice. Dále poděkoval všem členům SDH Němčovice, kteří se na přípravách oslav podíleli. Firmě VESTA Auto Praha, která vozidlo T – 148 rekonstruovala. Osobně pan Solar poděkoval Jiřímu Novému za obecní zabijačku.

4) V současné době má SDH Němčovice v pokladně částku 13.480,- Kč, na bankovním účtě je 21.434,.- Kč. Obec vynaložila na činnost SDH Němčovice částku 955.273,- Kč. V této částce jsou zahrnuty náklady na rekonstrukci T-148, výstavbu části novostavby garáže SDH, opravy has. techniky, školení, vydání průkazů profesní způsobilosti, pohonné hmoty, uniformy atd.

Starosta obce, Karel Ferschmann, k financování hasičů upřesnil, že novostavba garáže a vozidlo T-148 je v evidenci majetku obce, ale hasičům kdykoliv k dispozici. Na přestavbu vozidla T-148 obec dostala od Plzeňského kraje dotaci ve výši 200 tis. Kč. V roce 2009 vidí možnost nového příjmu peněz pro SDH Němčovice a to díky novému zákonu o odpadech.
Na dokončení stavby garáže SDH je podaná žádost na dotaci z programu Rozvoje venkova ve výši 6 mil. Kč.
V současné době se projektuje stavba nového mostu v Němčovicích. Pod novým mostem by měla projekt technika SDH.Z ároveň je podána žádost o projekt na přestavbu hasičárny čp. 22.
JPO má k dispozici T-148 speciál, A- 21 Furgon, PPS –12, Multicar 21, Zetor 6911, P V3S fekál.. Obec by mohla získat 6 obleků a 6 párů bot. Je nutné domluvit kde se budou uniformy a obuv ukládat.
Starosta obce je zklamán letošní účastní na západočeské lize. Apeloval na přítomné členy SDH, aby se příští rok více jezdilo na závody.
V rámci stmelování kolektivu by se mohla na měsíc březen naplánovat hasičská zabijačka.
K JPO dodal, že by bylo dobré ještě chvíli vydržet jako pětková jednotka, aby se mohly dořešit nějaké drobné problémy.
Na závěr starosta obce vyzval hasiče, aby přišli pomoct obci s pořádáním pokusu o překonání rekordu ve vypouštění balónku Ježíškovi. Akce se koná 9. prosince v 15,00 hod.

5) Delegáti na VVH Okrsku: Jiří Ježek, Jan Bílek, František Solar

6) Návrh činnosti na rok 2009:
– pomoc při dobudování hasičské zbrojnice
– čištění požární nádrže
– výcvik požárního družstva
– okrsková soutěž (květen 2009)
– údržba a opravy techniky
– masopust ( únor 2009)
– hasičská zabijačka (březen 2009)
– stavění májky
– výročí členů SDH
– oslavy ostatních sborů

7) Do diskuse se přihlásil p. Špelina. Kladně ohodnotil práci Němčovických hasičů. Přítomné informoval o ukončení činnosti Hlohovických hacičů v JPO 3. Nová jednotka se zřídí ve Zvíkovci a ne v Němčovicích, jak se původně zamýšlelo. Do budoucna počítá s pomocí SDH Němčovice na humanitární pomoci Na závěr poděkoval našim hasičům za práci.

P. Pařízek poděkoval za pozvání na výroční valnou hromadu. Poděkoval našim hasičům za práci, popřál všem veselý nový rok.

p. Pecháček poděkoval našemu sboru za pořádání soutěže v Němčovicích. Počítá s pomocí od našich hasičů s pořádáním soutěže na Liblíně.

p. Solar se veřejně omluvil Davidovi Vaškovi za to, že na pozvánkách byl uveden jeden z bodů Odvolání velitele SDH. David Vašek na funkci rezignoval sám. Členem sboru SDH zůstává i nadále.

p. Propst nabídl pořádání okresní soutěže naší jednotce v Němčovicích. K tomuto tématu vystoupil p. Jiří Ježek, který upozornil na to, že pořádání takové soutěže není jednoduché a je potřeba přistupovat k pořádání takové soutěže velmi zodpovědně. Podle pana Ježka je potřeba daleko více lidí pro přípravu okresní soutěže než na okrskovou soutěž. Na to pan Pařízek reagoval, že výkonný výbor bude přihlížet na to, jak je který sbor připraven a podle toho se vybere, kdo bude soutěž pořádat. Podle pana Solara je v Němčovicích technické zázemí, překážky dodá p. Propst. Pan Pecháček dodal, že čím větší soutěž je, tím se jedná o větší prestiž. Starosta obce je také pro, aby se tato soutěž konala v Němčovicích. Jestli by se měla konat u nás, bude potřeba sestavit organizační výbor, který by měl celou akci na starost. To vše by se mělo projednat při schůzi výboru SDH Němčovice.

Předávání ocenění členům SDH Němčovice:
Čestné uznání SDH bylo předáno Drahomíra Lišková, Michal Nový, Jiřina Vašková, Pavel Správka ml., Petr Ferschmann, Stanislav Kapras, Jana Bílková, Dana Pavelková, Jakub Ferschmann, Jiří Bláha
Věrnostní medaile: Václav Hábr (50let), Josef Svoboda (50let), Pavel Správka st. (30let),
Vladimír Liška (10 let), Jiří Ferschmann (10 let)
Medaile za zásluhy byla předána: Jiří Ježek
Přijetí nového člena sboru: Gabriela Komárková

8) Usnesení

VHH bere na vědomí .- zprávu starosty SDH, velitele SDH, hospodáře SDH, revizní komise
SDH, p. Špeliny,
souhlasí s přijetím nového člena SDH,
schvaluje plán akcí na rok 2009.
HLA PRO 21

Ukončeno ve 21,20 hod.

Zapsala: Jiřina Vašková Ověřovatelé zápisu: František Spal
Jiří Ferschmann

Autor: J. Vašková, zapisovatelka
007-1.JPG

Komentáře