Vyhláška – územní rozhodnutí

Městský úřad Radnice, stavební odbor
náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice

Č.j: MěÚ/553/2011 – 4 Radnice, dne: 14.6.2011
Vyřizuje: Jarmila Cajthamlová
E-mail: jarmila.cajthamlova@mesto-radnice.cz
Telefon: 371 740 816

Žadatel:
Pan Libor BŘEČKA (nar. 20.5.1977), Pod Vrchem 870/59, 312 00 PLZEŇ 12

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: VRTANÁ STUDNA, Němčovice na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 233/12 (orná půda) v kat. území Němčovice, kterou podal pan Libor BŘEČKA (nar. 20.5.1977), trvale bytem Pod Vrchem 870/59, 312 00 Plzeň 12 takto:

Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává
územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu:
VRTANÁ STUDNA, Němčovice

na pozemku: pozemková parcela parcelní číslo 233/12 (orná půda)

v obci a kat. území Němčovice.

Stavba bude obsahovat:
Vybudování vrtané studny do předpokládané hloubky 30 m o průměru 190 mm, průměr po vystrojení PVC pažnicí 140 mm na pozemku: pozemková parcela č. 233/12 (orná půda), č. hg. pořadí : 1-11-02-093. Stavba bude prováděna za účelem nového zdroje pitné a užitkové vody pro zájmový pozemek včetně RD, průměrná spotřeba vody je stanovena na 0,017 l/s.

Pro umístění, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Umístění vrtané studny bude provedeno v západním okraji obce v oblasti nové zástavby na pozemku parc. č. 233/12 (orná půda) v k.ú. Němčovice tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:1000, která je součástí projektové dokumentace stavby, kterou vypracoval AI p. Ing. Václav Chvátal – GEKON spol. s r.o., Politických vězňů 36, 301 00 Plzeň v 11/2010. Navrhovaná studna bude hloubena 3 m od hranice pozemku parc. č. 233/11 a 12 m od hranice pozemku parc. č. 233/16 ( souřadnice y= 806546, x= 1057488). Číslo hydrogeologického rajonu 6230.
2. Stavba bude umístěna v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou firmou určenou výběrovým řízením, která bude zároveň provádět odborný dozor.
4. Stavebník zajistí prostorové vytyčení polohy stavby odborně způsobilou osobou.
5. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník vytýčení všech podzemních zařízení a vedení a při realizaci stavby bude respektovat pokyny dané jejich správci. Při soubězích a křížení sítí je nutno dodržet prostorová uspořádání dle technických norem.
6. Stavebník nejméně 2 týdny předem ohlásí začátek zemních prací na adresu: Západočeské muzeum Plzeň, odd. záchranných archeologických výzkumů, Koterovská 162, Plzeň. Případný archeologický nález při provádění zemních prací bude okamžitě nahlášen tamtéž. Odbornému pracovníkovi bude umožněn dohled a záchranný archeologický výzkum.
7. Po dokončení prací bude dotčený pozemek uveden do původního stavu.
8. Projektová dokumentace stavby pro stavební řízení bude vypracována v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Stavba je ve smyslu § 117 odst. 1 stavebního zákona nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
Pan Libor BŘEČKA (nar. 20.5.1977), Pod Vrchem 870/59, 312 00 PLZEŇ 12

Odůvodnění
Městský úřad, stavební odbor Radnice obdržel dne 19.4.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena doklady:
– Projektová dokumentace vyhotovená oprávněným projektantem AI p. Ing. Václavem Chvátalem- GEKON spol. s r.o., Politických vězňů 36, 301 00 Plzeň v 11/2010 včetně hydrogeologického posudku vypracovaného p. RNDr. Josefe Krupařem
– Doklad o vlastnicví
– Kopie katastrální mapy
– Situační výkres v měř. 1:1000
– Souhlasy vlastníků sousedních nemovitostí
– Vyjádření OÚ Němčovice ze dne 7.4.2011
– Sdělení k záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů vydané KÚ PK, odbor ŽP ze dne 13.4.2011 pod zn. ŽP/4358/11.

Městský úřad, stavební odbor Radnice opatřením ze dne 27.4.2011 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 2.6.2011 (čtvrtek) konané v místě: místo stavby. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad, stavební odbor Radnice k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Seznam všech účastníků řízení:
Pan Libor BŘEČKA, Pan Kamil ČADEK, Paní Tereza ČADKOVÁ, EGOWAY spol. s r.o., OBEC.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.

Hana Brabcová
Vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 15.6.2011

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).

………………………………………………… ………………………………………………
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko: Razítko:

Rozdělovník
Žadatel –
Doručení jednotlivě:
Pan Libor BŘEČKA, Pod Vrchem 870/59, 312 00 PLZEŇ 12

Doručení veřejnou vyhláškou:
Pan Kamil ČADEK, Mrkvičkova 1354/36, 163 00 PRAHA 17
Paní Tereza ČADKOVÁ, Mrkvičkova 1354/36, 163 00 PRAHA 17
EGOWAY spol. s r.o., Vodičkova 710/31, 110 00 PRAHA 1
OBEC, Němčovice 37, 338 24 BŘASY 1

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Radnice, nám. K. Šternberka 363, 338 28 RADNICE U ROKYCAN
Obecní úřad Němčovice 37, 338 24 BŘASY 1

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Městský úřad Rokycany – odbor ŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 ROKYCANY 1
Obecní úřad, Němčovice 37, 338 24 BŘASY 1

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 písm. a) sazebníku

ve výši . . . . . . . . . . 1 000,00 Kč
uhraďte přiloženou složenkou nejpozději do 7 dnů po obdržení.

Komentáře