Vyhlášení památného stromu


Věc: Vyhlášení ochrany památného stromu „JÍROVEC MAĎAL“ podle ustanovení § 46 odst. 1
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“).

Rozhodnutí
vyhlášení ochrany památného stromu

Městský úřad Radnice, stavební odbor – ŽP, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 64 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a § 76 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) po provedeném správním řízení, jehož hlavními účastníky jsou podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení („správní řád“) :
– OBEC Němčovice (IČ: 00573922), Němčovice 37, 338 24 BŘASY 1
– pan O.D. z K.D.
– paní Z.D. z K.D.

rozhodl podle ustanovení § 46 odst. 1 „zákona“ takto :

v y h l a š u j e

Strom : „JÍROVEC“

Taxon : Jírovec maďal (Aesculus Hippocastanum L.)

Katastrální území : Němčovice

Kraj : Plzeňský

Obec : Němčovice

Parcelní číslo : stavební parcela parcelní číslo 98/1 a 98/2

Vlastník : OBEC Němčovice, Němčovice čp. 37, 338 27 BŘASY 1
Pan O.D. z K.D.
Paní Z.D. z K.D.

Popis lokality : Dřevina roste na hranici pozemků stavební parcely parcelní číslo 98/1 a 98/2,
v bezprostřední blízkosti dřevěného plotu s betonovou podezdívkou na východní straně
dřeviny, přímo u jeho paty. Vzdálenost nemovitostí RD čp. 32 od stromu je 880 cm a
objektu čp. 16 je 470 cm. Kořenová mísa je nezhutněná, z větší části zatravněná,
přepůlená betonovou podezdívkou.

Obvod kmene (v 1,30 m): 223 cm výška stromu : 18 m

Výška kmenu : šířka koruny: 16,10 m
(první větvení, průběžný kmen) 3,5 – 4 m

Zdravotní stav : velmi dobrý, bez defektů větvení, bez výmladků, vitální, koruna plně olistěná
s minimem odumřelých nebo suchých větví, na kmeni nebyly nalezeny dutiny. Dřevina
nemá zjevné symptomy napadení klíněnkou jírovcovou.

Vitalita : výborná

Datum popisu : 15.10.2014

Nadmořská výška: 410 m.n.m.
Souřadnice: (y=806297 x= 1057461)

za památný strom

a současně stanovuje následující ochranné podmínky :
– Památný strom je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji, jeho ošetřování musí být prováděno se souhlasem orgánu ochrany přírody, který ochranu vyhlásil dle § 46 odst. 2 zákona.
– Orgán ochrany přírody v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona stanovuje ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene ve výšce 130 cm nad zemí, které činí 7,1 m. Takto stanovené ochranné pásmo zasahuje na následující pozemky : stavební parcela parcelní číslo 98/1, 98/2, pozemkové parcely parcelní číslo 296/7 a 296/4 (zahrada).
– V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom rušivá činnost, tj. terénní úpravy, výstavba, skladování materiálu, používání chemických prostředků, které by mohly strom poškodit.
– Veškeré zásahy a opatření v ochranném pásmu památného stromu zejména navážení a odebírání jakéhokoliv materiálu, lze provádět jen se souhlasem orgánu ochrany přírody, který ochranu vyhlásil, tj. MěÚ Radnice.

Odůvodnění

Městský úřad Radnice, stavební odbor – ŽP opatřením ze dne 22.9.2014 oznámil zahájení správního řízení ve věci vyhlášení ochrany památného stromu a nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 10.10.2014. Při místním šetření se účastníci řízení dohodli na podpoře záměru vyhlásit předmětný jírovec za památný strom. Pan O.D. a paní Z.D., trvale bytem K.D. s vyhlášením předmětného stromu za památný souhlasí. Při místním šetření byl doložen vytyčovací náčrt vyhotovený Ing. Jiří Stránský – geodetická kancelář, Na Svahu 44, 337 01 Rokycany ze dne 7.9.2014.

Městský úřad Radnice, stavební odbor – ŽP oznámil dne 30.10.2014 na základě doporučení Občanského sdružení HORNÍ BEROUNKA, Němčovice čp. 16, 338 24 Břasy 1 záměr na vyhlášení 1 ks památného stromu Jírovec maďal (Aesculus Hippocastanum L.) a seznámil účastníky řízení v zahájeném řízení s podmínkami ochrany památných stromů a režimem jeho ochranného pásma.

Dále umožnil vlastníkům pozemků a účastníkům řízení, aby v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona vznesli k výše uvedenému záměru výhrady, a to v termínu do 60 dnů od doručení tohoto záměru. V daném termínu nebyla nikým z účastníků řízení vznesena námitka ani připomínka proti vyhlášení výše uvedeného stromu.

Důvodem k podání návrhu ve shora uvedené věci je, že se jedná o výrazný solitérní strom s široce rozložitou korunou, který na předmětném stanovišti plní řadu funkcí (stín, eliminuje hluk a prach, pozitivní mikroklima) a svou estetickou, kulturní a krajinotvornou hodnotou a zdravotním stavem dosahuje hodnot památného stromu. Je historicky spjat s prostorem za němčovickou hospodou a jeho stáří se odhaduje na více jak 130 let. Jedná se o strom I. kategorie (čekatel mladého věku do 200 let), u kterého je vyhlášení památným stromem vhodné, aby mu byla dána možnost „dožít“ se úctyhodného věku a stát se němým svědkem naší současnosti pro budoucí pokolení.

Předmětný strom roste v zastavěném území Obce Němčovice v dominantním postavení. Je ve velmi dobrém zdravotním stavu. U stromu je navrženo odborné ošetření v provedení bezpečnostního a zdravotního řezu (odstranění suchých a odumřelých větví, odstranění větví II. řádu zasahujících na fasádu a střechu nemovitosti čp. 16). Proti výskytu klíněnky je třeba provádět hrabání listí a jeho pravidelná likvidace, případně provádět pravidelně začátkem května postřik spodní části kmene (cca do výšky 4 m). K zabezpečení památného stromu před škodlivými vlivy je pro něj vymezeno ochranné pásmo.

Protože Městský úřad Radnice, jako orgán ochrany přírody v průběhu správního řízení neshledal důvody bránící vyhlášení památného stromu, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Jan Kotva
vedoucí stavebního odboru
Městského úřadu Radnice

Hospoda-009.jpg

Komentáře