Všem vlastníkům nemovitostí v části obce Němčovice


Obec Němčovice zajišťuje od srpna 2005 provoz čistírny odpadních vod, která umožňuje vyčištění všech splaškových a znečištěných dešťových vod. Tím vznikla v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích povinnost všech vlastníků nemovitostí připojit se vlastní domovní kanalizační přípojkou do kanalizačního systému a zrušit stávající žumpy a septiky.
Pokud neexistuje technické řešení napojení na obecní kanalizační systém jsou vlastníci nemovitostí upravit svůj septik na bezodtokovou nepropustnou žumpu a v tomto případě musí septik odpovídat ČSN 730905 a majitel musí doložit nepropustnost protokolem o vodotěsnosti.
Tato povinnost vznikla vlastníkům nemovitostí od 1.1.2006. Obecní úřad si je vědom, že napojení na obecní kanalizaci v tomto krátkém termínu může být pro některé občany nesplnitelnou povinností, jak z časových, tak z finančních důvodů. Proto byla stanovena dostatečně dlouhá dvouletá toleranční lhůta pro splnění této povinnosti. Tato lhůta končí dnem 31.12.2007.
Od 1.1.2008 bude obecní úřad ve smyslu § 25 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu provádět kontrolu způsobu likvidace odpadních vod v části obce Němčovice, kde je vybudován kanalizační systém.
Vlastníci nemovitostí, kteří nebudou napojeni na veřejnou kanalizaci budou na výzvu kontrolního orgánu povinni doložit:
a) protokol o vodotěsnosti žumpy
b) doklady o četnosti a zaplacení splaškových odpadních vod s uvedením jména, čísla popisného nemovitosti a data.
Při porušení ustanovení výše specifikovaného zákona se bude jednat o přestupek a dále bude postupováno podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Autor: kafe
Zdroj: OÚ Němčovice
6.5.2007 005.jpg

Komentáře