Vodoprávní povolení ke stavbě kanalizace ve východní části obce Němčovice

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany

Vaše značka Naše č.j. Vyřizuje Rokycany
3474-3/OŽP/12 Procházková/247 12.11.2012

R o z h o d n u t í

Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí, ve věci povolení stavby kanalizace ve východní části obce Němčovice. Nový kanalizační řad „D“ bude odvádět splaškové vody ze stávající zástavby na obecní kořenovou čistírnu a umožní v této lokalitě výstavbu několika nových rodinných domů.
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dle § 104 a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává

Obci Němčovice (IČO 00573922),
se sídlem Němčovice 37A, 338 24 Břasy

v o d o p r á v n í p o v o l e n í

dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke stavbě kanalizace ve východní části obce Němčovice. Kanalizační stoka „D“ bude vybudována na p.p.č. 418/2, 52/2, 467, 464, 465, 53, 55/2, a 58/2 v kat. území Němčovice, v obci Němčovice, okr. Rokycany, kraj Plzeňský, č. hg. pořadí 1-11-02-093, orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi : X = 1057523, Y = 806065 (S-JTSK).

Kanalizace je navržena z potrubí PVC-U-KG-SN 4 (v komunikaci SN8), v jednotném profilu DN 250 mm a v celkové délce 288,73 m. Na potrubí stoky bude vysazeno 7 odboček pro připojení jednotlivých nemovitostí (i budoucích). Kanalizační přípojky budou na potrubí stok připojeny pomocí odboček PVC 250/150, budou vyvedeny na hranice soukromých pozemků a zaslepeny.
Součástí stoky bude 9 revizních betonových kanalizačních šachet DN 1000 mm, složených z železobetonových skruží, kónických skruží, vyrovnávacích prstenců a litinových poklopů DN 600 mm.
Nová stoka bude napojena na stávající kanalizaci v šachtě Š1, odkud budou splaškové vody odváděny na obecní kořenovou ČOV. Do nové kanalizace bude odváděna i část dešťových vod z veřejných ploch. Dešťové vody ze střech připojovaných objektů nebudou do kanalizace vpouštěny, majitelé nemovitostí s nimi budou hospodařit na svých pozemcích.

Povolení se vydává ve smyslu ust. § 15, odst. 3 zákona o vodách za dodržení těchto podmínek a povinností:

1/ Stavba kanalizace v Němčovicích bude provedena podle předložené projektové dokumentace, zpracované Ing. Václavem Chvátalem, bytem V Radčicích 59, Plzeň-Radčice, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0200195) v 05/2011 za dodržení platných bezpečnostních předpisů, předpisů na ochranu zdraví pracujících a jiných zařízení nacházejících se v blízkosti budované stavby a dle příslušných technickým norem.

2/ Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech podzemních zařízení a vedení a při realizaci staveb bude respektovat pokyny dané jejich správci. Při soubězích a křížení sítí je nutno dodržet prostorová uspořádání dle technických norem.

3/ Stavba bude zahájena v 03/2014 a dokončena 03/2016, bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou s příslušným oprávněním.

4/ Veškeré změny oproti projektové dokumentaci budou projednány s vodoprávním úřadem.

5/ Stavebník nejméně 2 týdny předem ohlásí začátek zemních prací na adresu: Západočeské muzeum Plzeň, odd. záchranných archeologických výzkumů, Koterovská 162, Plzeň. Případný archeologický nález při provádění zemních prací bude okamžitě nahlášen tamtéž. Odbornému pracovníkovi bude umožněn dohled a záchranný archeologický výzkum.

6/ Veškeré pozemky stavbou dotčené budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.

7/ Srážková voda ze zpevněných ploch a dešťových svodů z jednotlivých nemovitostí bude odvedena mimo veřejnou kanalizaci.

8/ Po dokončení stavby požádá stavebník zdejší odbor ŽP o vydání kolaudačního souhlasu dokončené stavby v souladu s ust. § 122 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

O d ů v o d n ě n í

Obec Němčovice (IČO 00573922) se sídlem Němčovice 37A, požádala dne 17.7.2012 o povolení stavby kanalizace ve východní části obce Němčovice.
Projektová dokumentace byla zpracována v 5/2011 Ing.Václavem Chvátalem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0200195), bytem V Radčicích 59, Plzeň-Radčice.

Protože žádost neobsahovala všechny náležitosti k vydání povolení, Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, vydal dne 28.8.2012 pod č.j. 3474-1/OŽP/12 výzvu k doplnění podkladů řízení a zároveň usnesením řízení přerušil, z důvodu doplnění podkladů a to vyjádření KHS ÚP Rokycany a vyjádření Povodí Vltavy s.p.. Dne 24.9.2012 byly tyto doklady doplněny. Územní rozhodnutí o umístění stavby, vydané MěÚ Radnice pod č.j. MěÚ 927/2011 ze dne 14.5.2012, nabylo právní moci dne 19.6.2012.

Dne 8.10.2012 MěÚ Rokycany, OŽP, pod č.j. 3474-2/OŽP/12 oznámil zahájení vodoprávního řízení a svolal místní šetření na den 23.10.2012. Na místním šetření byl sepsán protokol.

Projektová dokumentace řeší :

Předmětná dokumentace řeší odkanalizování východní části obce Němčovice a to vybudováním stoky „D“ jednotné kanalizace v profilu DN 250 mm a celkové délce 288,73 m, která budou přes šachtu Š1 napojena na stávající veřejnou kanalizaci (stoka „A“), končící čistírnou odpadních vod (umělý mokřad). Součástí kanalizace bude 9 ks betonových revizních šachet DN 1000 a 7 ks kanalizačních odboček DN 250/150, vysazené u jednotlivých parcel, přivedené na hranice soukromých pozemků a zaslepené.
.

Č. j. 3474-3/OŽP/12 ze dne 12.11.2012 – 3 –

K žádosti byly předloženy následující doklady:

– projektová dokumentace, zpracovaná 05/2011 Ing. Václavem Chvátalem, bytem
V Radčicích 59, Plzeň – Radčice (ČKAIT 0200195)
– rozhodnutí o umístění stavby, vydané MěÚ Radnice – odborem stavebním č.j. MěÚ 927/2011 ze dne 14.5.2012
– stanovisko Krajské hygienické stanice, ÚP Rokycany č. j. 17041/21/12 ze dne 29.8.2012
– souhlas MěÚ Radnice – odboru stavebního dle § 15 odst.2 zákona č.183/2006 ze dne
15.8.2012
– stanovisko Povodí Vltavy s.p., č.j. 49233/2012-343/Hu, SP-2012/12812 ze dne 19.9.2012
– smlouva o smlouvě budoucí mezi obcí Němčovice a Janou Fryčkovou ze dne 13.8.2011
– smlouva o smlouvě budoucí mezi obcí Němčovice a manželi Krojidlovými ze dne 13.8.2011
– smlouva o smlouvě budoucí mezi obcí Němčovice a Bc. Petrem Solarem ze dne 17.8.2011
– smlouva o smlouvě budoucí mezi obcí Němčovice a Ludmilou Kurzovou (Peteříkovou)
a Zdeňkem Peteříkem ze dne 13.8.2011
– smlouva o smlouvě budoucí mezi obcí Němčovice a Marií Solarovou ze dne 22.8.2011
– smlouva o smlouvě budoucí mezi obcí Němčovice a Martinem Černým ze dne 7.9.2011

Správní poplatek ve výši 3000,- Kč byl předepsán dle pol. 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a zaplacen při převzetí rozhodnutí.

Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách a širších vodohospodářských zájmů bylo zjištěno, že povolení ke zřízení vodohospodářského díla neporušuje obecné ani jiné oprávněné zájmy. V průběhu vodoprávního řízení nebyly vzneseny ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů žádné námitky a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 ti dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje v Plzni, podáním odvolání u Městského úřadu v Rokycanech.V této lhůtě podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

Ing. Ladislav J a n í k
vedoucí odboru životního prostředí

Komentáře