Veřejná vyhláška – vyrozumění o pokračování řízení

Městský úřad Radnice, stavební odbor
náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice

Č.j: MěÚ/65/2010 – 10 Radnice, dne: 1.7.2010
Vyřizuje: Jarmila Cajthamlová
E-mail: jarmila.cajthamlova@mesto-radnice.cz
Telefon: 371 740 816

Žadatel:
Obec Němčovice (IČ – 00573922), zastoupená starostou p. Karlem Ferschmannem, Němčovice 37A,
338 24 BŘASY 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ
O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ

Dne 15.1.2010 podala Obec Němčovice (IČ – 00573922), se sídlem Němčovice 37A, 338 24 Břasy 1 žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území: ZALESNĚNÍ, Olešná na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 954/2 (trv. travní porost) o celkové výměře 925 m2 a parcelní číslo 958/2 (trv. travní porost) o celkové výměře 1026 m2 v kat. území Olešná u Radnic. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o změně využití území.

Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) dne 12.2.2010 územní řízení o změně využití území přerušil, neboť předložené podání neobsahovalo předepsané náležitosti a neposkytovalo dostatečný podklad pro jeho posouzení.

Městský úřad, stavební odbor Radnice Vás tímto vyrozumívá, že v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) přerušení dne 1.7.2010 ukončil a v tomto řízení dále pokračuje, neboť již pominuly důvody, pro které bylo správní řízení přerušeno.

Do doplněných podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení v níže uvedené lhůtě nahlédnout u Městského úřadu Radnice (návštěvní dny: Pondělí a středa – 7:30 – 17:00 hod.).

Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději

do 2. srpna 2010,

jinak k nim nebude přihlédnuto.Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Hana Brabcová
Vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 2.7.2010

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

…………………………………………………… ………………………………………………….
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko: Razítko:

Rozdělovník
Žadatel –
Doručení jednotlivě:
Obec, Němčovice 37A, 338 24 Břasy 1

Doručení veřejnou vyhláškou:
– pan Václav HÁBR, Olešná 16, 338 24 BŘASY 1
– pan Jan STRÁNSKÝ, V propustku II čp. 859, 252 45 BŘEZOVÁ – OLEŠKO
– paní Zdeňka ORTINSKÁ, Olešná čp. 40, 338 24 BŘASY 1
– Kladrubská a.s., Kladruby – Vojenice čp. 80, 338 08 ZBIROH

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Radnice, nám. K. Šternberka 363, 338 28 RADNICE U ROKYCAN
Obecní úřad Němčovice, 338 24 BŘASY 1

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Městský úřad Rokycany – odbor ŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany 1
Obecní úřad, Němčovice , 338 24 Břasy 1

Komentáře