Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí

Městský úřad Radnice, stavební odbor
náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice

Č.j: MěÚ/1844/2008 Radnice, dne: 27.1.2009
Vyřizuje: Jan Kotva
E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz
Telefon: 371 740 816

Žadatel:
Jindřich Daníček (nar. 27.1.1951), Dělnická 359/46, 417 12 Proboštov
Eva Daníčková (nar. 26.10.1954), Dělnická 359/46, 417 12 Proboštov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o změně využití území: Výsadba geograficky nepůvodního druhu dřeviny – křížence topolu na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1051/1, 1051/7, 1051/8 a 1102 v kat. území Olešná, kterou podal Jindřich Daníček (nar. 27.1.1951), Dělnická 359/46, 417 12 Proboštov u Teplic a Eva Daníčková (nar. 26.10.1954), Dělnická 359/46, 417 12 Proboštov u Teplic takto:
Podle § 80 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává
územní rozhodnutí o změně využití území
pro: Výsadba geograficky nepůvodního druhu dřeviny – křížence topolu na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1051/1, 1051/7, 1051/8 a 1102 v kat. území Olešná.

Pro nové využití území a provedení změny využití území se stanoví tyto podmínky:
1.Pozemky parc. č. 1051/1, 1051/7, 1051/8 a 1102 v k.ú. Olešná u Radnic budou využity pouze k tomu účelu, ke
kterému jsou určeny tímto rozhodnutím po dobu 25 let.

2.Výsadba bude provedena na ploše 2,6660 ha podle projektu výsadby, zpracovaného Ing. J. Skřivánkem, AGRO
ATELIER, Zeyerova 297, 460 01 Liberec v 10/2008.

3.Plot podél hranic pozemků určených pro výsadbu bude zhotoven z lesnického pletiva o výšce min 160 cm,
zavěšené na dřevěných sloupcích.

4.Osázení bude provedeno tak, že bude mít porost vzniklý na pozemcích: parc.č. 1051/1, 1051/7, 1051/8 a 1102 v
k.ú. Olešná u Radnic (o celkové výměře 2,6660 ha) složení: kříženec topolu (Popupus nigra L. x Populus
maximowicz)

5.Výsadba bude provedena tak, aby umožňovala její obhospodařování z předmětných pozemků bez nutnosti použití
pozemků sousedních.

6.Při provádění výsadby musí být dodrženy požadavky:

a) Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí ze dne 10.12.2008, č.j. ŽP/13147/08 – souhlas
s odnětím půdy ze ZPF
– Provést vytýčení hranice odnětí půdy a zajistit její nepřekročení.
– Pokud by záměrem byly znepřístupněny některé zemědělské pozemky, zřídit na ně náhradní vjezd podle
dispozic vlastníků (nájemců)
– Po vypršení lhůty 25 let zajistit rekultivaci, která uvede pozemky do původního stavu (bude se jednat
zejména o odstranění zbytků dřevin a urovnání povrchu pozemku)

b) MěÚ Rokycany, odbor ŽP ze dne 28.8.2008 pod č.j. 3619-3/OŽP/08 – rozhodnutí
– Pěstování dřevin bude probíhat tak, aby nedocházelo k jejich rozšiřování mimo pozemky k tomu určené.
– Výsadba dřevin se povoluje na dobu dočasnou, na 25 let (tj. do 31.12.2033), poté budou pozemky
uvedeny do původního stavu a to včetně likvidace vybudovaného oplocení.
– Po výsadbě plantáže bude každoročně minimálně 2x za rok provedeno mechanické omezení plevelů
sečením.

7. Po vypršení lhůty 25 let bude zajištěna rekultivace, která uvede pozemky do původního stavu.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
Jindřich Daníček (nar. 27.1.1951), Dělnická 359/46, 417 12 Proboštov u Teplic
Eva Daníčková (nar. 26.10.1954), Dělnická 359/46, 417 12 Proboštov u Teplic
Odůvodnění
Městský úřad, stavební odbor Radnice obdržel dne 9.10.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území. Opatřením ze dne 3.11.2008 bylo zahájeno územní řízení o změně využití území a bylo nařízeno ústní jednání na den 4.12.2008. Na základě výsledku ústního jednání bylo řízení přerušeno a žadatel byl vyzván k doplnění podkladů žádosti s termínem do 31.3.2009. Žádost byla dne 19.12.2008 doplněna.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona.
Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu územního řízení o změně využití území posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.
Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu územního řízení o změně využití území neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Žádost byla doložena těmito doklady:
– projektová dokumentace vyhotovená Ing. J. Skřivánkem, AGRO ATELIER, Zeyerova 297, 460 01 Liberec
– doklady o vlastnictví pozemků (výpis z KN)
– kopie katastrální mapy
– MěÚ Rokycany, odbor ŽP – vyjádření č.j. 1512/OŽP/08 ze dne 11.3.2008
– MěÚ Rokycany, odbor ŽP – vyjádření č.j. 2808-1/OŽP/08 ze dne 12.5.2008
– MěÚ Rokycany, odbor ŽP – rozhodnutí č.j. 3619-3/OŽP/08 ze dne 28.8.2008
– Krajský úřad Plzeňského kraje – souhlas s odnětím půdy ze ZPF č.j. ŽP/13147/08 ze dne 10.12.2008
– MěÚ Rokycany, odbor ŽP – závazné stanovisko, č.j. 5707-1/OŽP/08 ze dne 16.12.2008

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebylo-li ve lhůtě platnosti započato s využitím území pro stanovený účel. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Seznam všech účastníků řízení:
Jindřich Daníček, Eva Daníčková, Jiří Blažek, Eva Horožďovská, Martina Suchá, Libštejnské lesy s.r.o., Obec Němčovice
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.

Hana Brabcová
Vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 28. ledna 2009
Datum sejmutí:

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

…………………………………………………… ………………………………………………….
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko: Razítko:

Rozdělovník
Účastníci řízení – územní řízení o změně využití území
Doručení jednotlivě:
Jindřich Daníček, Dělnická 359/46, 417 12 Proboštov u Teplic
Eva Daníčková, Dělnická 359/46, 417 12 Proboštov u Teplic
Jiří Blažek, K Fořtovně 224/5a, 312 00 Plzeň 12
Lenka Horažďovská, Na Slovanech 457, 330 08 Zruč-Senec
Libštejnské lesy s.r.o., Nádražní 310, 301 00 Plzeň 1
Obec Němčovice, 338 24 Břasy 1
Martina Suchá, Višňová 340, 330 08 Zruč-Senec

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
MěÚ Radnice, nám. K. Šternberka 363, 338 28 radnice
OÚ Němčovice, 338 24 Břasy

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
MěÚ Rokycany, odbor ŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany 1
Obecní úřad, Němčovice, 338 24 Břasy 1

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 písm. a)
ve výši ……………….. Kč 1000,00
uhraďte přiloženou složenkou nejpozději do 7 dnů po obdržení. ( uhradí stavebník )

Komentáře