Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí o změně využití území

Městský úřad Radnice, stavební odbor
náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice

Č.j: MěÚ/65/2010 – 12 Radnice, dne: 11.8.2010
Vyřizuje: Jarmila Cajthamlová
E-mail: jarmila.cajthamlova@mesto-radnice.cz
Telefon: 371 740 816

Žadatel:
Obec Němčovice (IČ – 00573922), zastoupená starostou p. Karlem Ferschmannem, Němčovice 37A,
338 24 BŘASY 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o změně využití území: ZALESNĚNÍ, Olešná na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 954/2 a 958/2 (trvalý travní porost) v kat. území Olešná u Radnic, kterou podala Obec Němčovice (IČ – 00573922), se sídlem Němčovice 37, 338 24 Břasy 1 takto:

Podle § 80 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává
územní rozhodnutí o změně využití území

pro: ZALESNĚNÍ, Olešná

na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 954/2 (trv. travní porost)
o celkové výměře 925 m2
a pozemkové parcely parcelní číslo 958/2 (trv. travní porost)
o celkové výměře 1026 m2

v obci Němčovice a kat. území Olešná u Radnic.

Pro nové využití území a provedení jeho změny se stanoví tyto podmínky:

1. Pozemky parc. č. 954/2 a 958/2 v k.ú. Olešná u Radnic budou využity pouze k tomu účelu, ke kterému jsou určeny tímto rozhodnutím od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Výsadba bude provedena na ploše 0,1951 ha podle projektu výsadby, zpracovaného odborným lesním hospodářem panem Františkem Kopřivou, Vejvanov čp. 50 v 12/2009.
3. Plot podél hranic pozemků určených pro výsadbu bude zhotoven z lesnického drátěného pletiva o výšce 150 cm, zavěšené na dřevěných sloupcích, které bude nutno udržovat až do doby zajištěnosti kultury proti okusu zvěře.
4. Osázení bude provedeno tak, že bude mít porost vzniklý na pozemcích: parc.č. 954/2 a 958/2 v k.ú. Olešná u Radnic (o celkové výměře 0,1951 ha) složení: dub zimní (letní) a borovice lesní.
5. Výsadba bude provedena tak, aby umožňovala její obhospodařování z předmětných pozemků bez nutnosti použití pozemků sousedních.

6. Při provádění výsadby musí být dodrženy požadavky:
a) MěÚ Rokycany, odbor ŽP uvedené v souhlasu k odnětí půdy ze ZPF ze dne 19.1.2010 pod zn. 58-3/OŽP/10:
– na základě zalesňovacího projektu provést vytýčení hranice trvale odnímané zemědělské půdy a zajistit
– její nepřekročení
– pokud by zalesněním byly znepřístupněny některé zemědělské pozemky, zřídit na ně náhradní vjezdy
– podle dispozic vlastníků (nájemců)
– zalesnění musí být provedeno tak, aby co nejméně narušovalo organizaci zemědělského půdního fondu,
– hydrologické a odtokové poměry v území
– v průběhu případných terénních prací musí být učiněna opatření k zabránění úniku pevných,
– kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

b) MěÚ Rokycany, odbor ŽP uvedené v závazném stanovisku ze dne 12.1.2010 pod zn. 149/OŽP/10-2 ve
věci souhlasu ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa :
– osázení pozemků bude provedeno tak, že době zajištěnosti budou mít porosty vzniklé na pozemcích parc. č. 954/2 a 958/2 v katastrálním území Olešná u Radnic o celkové výměře 0,1951 ha složení: dub zimní (letní) případně jiné vhodné meliorační a zpevňující dřeviny – viz. přílohy č. 3 a 4 vyhlášky č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, pro hospodářský soubor 23 minimálně 25 %. Na zbývající výměře pozemků bude zalesnění hlavní dřevinou borovicí lesní případně jinými vhodnými hlavními dřevinami dle výše uvedené vyhlášky.

– K zalesňování budou použity sazenice lesních dřevin odpovídající ustanovením zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lasa a k zalesňování a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) v platném znění.

7. Po nabytí právní moci územního rozhodnutí o změně využití území požádá vlastník pozemků MěÚ Rokycany, odbor ŽP o prohlášení pozemků za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
8. Pokud pozemky již nebudou plnit funkci lesa, bude provedena rekultivace a pozemky budou uvedeny do původního stavu.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
Obec Němčovice (IČ – 00573922), Němčovice 37A, 338 24 BŘASY 1

Odůvodnění
Městský úřad, stavební odbor Radnice obdržel dne 15.1.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území.
Žádost byla předepsaným způsobem doložena doklady:
– Zalesňovací projekt vyhotovený odborným lesním hospodářem p. Františkem Kopřivou, Vejvanov čp. 50 v 12/2009
– Doklady o vlastnictví (výpis z KN)
– Kopie katastrální mapy
– Souhlasy vlastníků sousedních nemovitostí
– Souhlas MěÚ Rokycany, odbor ŽP k odnětí půdy ze ZPF ze dne 19.1.2010 pod zn. 58-3/OŽP/10
– Závazné stanovisko MěÚ Rokycany, odbor ŽP ze dne 12.1.2010 pod zn. 149/OŽP/10-2 ve věci souhlasu k zalesnění ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa.

Městský úřad, stavební odbor Radnice opatřením ze dne 22.1.2010 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o změně využití území a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 11.2.2010 (čtvrtek) konané v místě: na Obecním úřadu, Němčovice. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

V průběhu řízení bylo zjištěno, že pozemek: pozemková parcela č. 958/2 (trv. travní porost) je zahrnutý v územní plánu Obce Němčovice do návrhové plochy pro stavbu ČOV. Proto bylo územní řízení přerušeno a navrhovatel byl vyzván k doplnění o projednání schválené změny ÚP.

Na základě doplněného návrhu dne 1.7.2010 vyrozuměl stavební úřad o pokračování řízení v uvedené věci známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a stanovil termín k uplatnění připomínek – do 2.8.2010. V této lhůtě podal vlastník sousedních pozemků pan Jan Stránský žádost o sdělení, která byla dne 10.8.2010 pod č.j. MěÚ/1023/2010, MěÚ/1062/2010 písemně vyřízena.

Změna ÚP Obce Němčovice ve věci využití pozemku: pozemková parcela č. 958/2 byla schválená zastupitelstvem obce dne 25.2.2010 s odůvodněním, že při pořizování ÚP v roce 2005 byl tento pozemek určený jako rezerva pro stavbu ČOV vybrán nesprávně, nebylo by možné jej technicky napojit na obecní kanalizaci.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad, stavební odbor Radnice k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu územního řízení o změně využití území posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu územního řízení o změně využití území neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebylo-li ve lhůtě platnosti započato s využitím území pro stanovený účel. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Seznam všech účastníků řízení:
Pan Václav HÁBR, KLADRUBSKÁ a.s., Obec Němčovice, Paní Zdeňka ORTINSKÁ, Pan Jan STRÁNSKÝ.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.

Hana Brabcová
Vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 16.8.2010

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

Rozdělovník
Žadatel –
Doručení jednotlivě:
Obec, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1

Doručení veřejnou vyhláškou:
– pan Václav HÁBR, Olešná 16, 338 24 BŘASY 1
– pan Jan STRÁNSKÝ, V Propustku II čp. 859, 252 45 BŘEZOVÁ – OLEŠKO
– paní Zdeňka ORTINSKÁ, Olešná čp. 40, 338 24 BŘASY 1
– Kladrubská a.s., Kladruby – Vojenice čp. 80, 338 08 ZBIROH

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Radnice, nám. K. Šternberka 363, 338 28 RADNICE U ROKYCAN
Obecní úřad Němčovice, 338 24 BŘASY 1

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Městský úřad Rokycany – odbor ŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany 1
Obecní úřad, Němčovice , 338 24 Břasy 1

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 písm. a) sazebníku

ve výši . . . . . . . . . . . . . 1 000,00 Kč

Komentáře