Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí o změně stavby

Městský úřad Radnice, stavební odbor
náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice

Č.j: MěÚ/768/2010 – 4 Radnice, dne: 21.7.2010
Vyřizuje: Jan Kotva
E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz
Telefon: 371 740 816

Žadatel:
Obec Němčovice (IČ – 00573922), Němčovice 37, 338 24 Břasy 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o změně stavby: Útulek pro psy v areálu sběrného dvora, Němčovice na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 281/24 a 322/2 v kat. území Němčovice, kterou podal Obec Němčovice (IČ – 00573922), Němčovice 37, 338 24 Břasy 1 takto:
Podle § 81 stavebního zákona a § 11 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává
územní rozhodnutí o změně stavby
pro stavbu: Útulek pro psy v areálu sběrného dvora, Němčovice na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 281/24 a 322/2 v kat. území Němčovice.

Pro změnu, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Útulek bude umístěn ve stávajícím areálu sběrného dvora na pozemcích parc.č. 281/24 a 322/2 v k.ú. Němčovice, tak jak je zakreslen v situaci v měřítku 1:250, která je součástí dokumentace vypracované aut. inženýrem Petrem Kováčem, ČKAIT – 0201084, BRM spol. s r.o., Farského 5, Plzeň v 03/2010.
2. V útulku bude umístěno 17 certifikovaných zastřešených kotců, kafilerní box, prostor pro shromažďování podestýlky a víceúčelová buňka, kde bude sanitární zařízení pro ošetřovatele a bude sloužit i jako sklad krmiv a k práci veterináře.
3. Stavba bude provedena podle dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný inženýr Petr Kováč, ČKAIT – 0201084, BRM spol. s r.o., Farského 5, Plzeň v 03/2010. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
6. Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
8. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity, případně zneškodněny v zařízeních k tomu určených se souhlasem správce těchto zařízení.
9. Na stavbě bude řádně vedený stavební deník a schválený projekt.
10. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
11. Před započetím výkopových prací zajistí stavebník vytyčení všech druhů podzemních sítí a vedení a bude respektovat podmínky stanovené jejich správci.

12. Po dokončení stavby je nutno podat zdejšímu stavebnímu úřadu návrh na vydání kolaudačního souhlasu. K návrhu budou předloženy tyto doklady:
• Certifikáty na použité výrobky
• Revize el. zařízení
• Doklad o likvidaci odpadů

Jelikož to nevylučuje povaha věci, ochrana veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů a ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků řízení a jedná se o jednoduchou stavbu stanovuje stavební úřad podle § 78 odst. 2 stavebního zákona, že k provedení stavby nebude vyžadovat ohlášení ani stavební povolení. Stavební úřad proto v souladu s § 11 odst. 3 vyhl. č. 503/2006 Sb. zahrnul podmínky pro provedení stavby do podmínek tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
Obec Němčovice (IČ – 00573922), Němčovice 37, 338 24 Břasy 1

Odůvodnění
Městský úřad, stavební odbor Radnice obdržel dne 15.6.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o změně stavby.
Žádost byla předepsaným způsobem doložena.
Městský úřad, stavební odbor Radnice opatřením ze dne 15.6.2010 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o změně stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 20.7.2010 (úterý) konané v místě: na místě stavby. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad, stavební odbor Radnice k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu územního řízení o změně stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o změně stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.
Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu územního řízení o změně stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

K návrhu na vydání územního rozhodnutí byly předloženy tyto doklady:
• Dokumentace stavby vypracovaná aut. inženýrem Petrem Kováčem, ČKAIT – 0201084, BRM spol. s r.o., Farského 5, Plzeň v 03/2010.
• Výpis z KN a kopie katastrální mapy
• Vyjádření MěÚ Rokycany, odboru ŽP č.j. 2583/OŽP/10 ze dne 5.5.2010
• Vyjádření MěÚ Rokycany, odboru ŽP o odpadech č.j. 3437/OŽP/10 ze dne 28.6.2010
• Závazné stanovisko KHS PK, ÚP Rokycany č.j. 10950/21/10 ze dne 11.7.2010
• Závazné stanovisko HZS PK, ÚO Rokycany č.j. HSPM-3707-2/2010RO
• Stanovisko KVS pro Plzeňský kraj č.j. 2010/1758/KVSP ze dne 18.5.2010

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Podmínky územního rozhodnutí platí po dobu trvání stavby.

Seznam všech účastníků řízení:
KLADRUBSKÁ a.s., Ing. František Klíma, Obec Němčovice.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.

Hana Brabcová
Vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 22.7.2010

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

Rozdělovník
Doručení jednotlivě:
Obec Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
Doručení veřejnou vyhláškou:
KLADRUBSKÁ a.s., Kladruby 80, 338 08 Zbiroh
Ing. František Klíma, Mlečice 111, 338 08 Zbiroh
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Radnice, nám. K. Šternberka 363, 338 28 Radnice u Rokycan
Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
HZS PK, ÚO Rokycany, Komenského 29, 337 01 Rokycany 1
KHS PK, ÚP Rokycany, Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany 1
Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň 1
Městský úřad Rokycany – odbor ŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany 1
Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 písm. a)
ve výši ……………….. Kč 1000,00
uhraďte přiloženou složenkou nejpozději do 7 dnů po obdržení. (uhradí žadatel )

Komentáře