Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí o umístění stavby

Městský úřad Radnice – stavební odbor
338 28 Radnice , nám. K. Šternberka čp. 363

Č.j.: MěÚ 1031/2009 14.září 2009 Vyřizuje: Brabcová Hana
Telefon: 371740815

Žadatel:
OBEC Němčovice, IČ 00573922, 338 24 Břasy, zastoupená starostou panem Karlem Ferschmannem

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Radnice, stavební odbor jako věcně i místně příslušný správní orgán podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), posoudil v územním řízení žádost o umístění stavby Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu na st.p.č. 114 a pozemku p.č. 417/4 v k.ú. Němčovice, kterou dne 15.7.2009 podala OBEC Němčovice, zastoupená starostou panem Karlem Ferschmannem, (dále jen „žadatel“) a na základě toho vydává podle § 95 odst. 1 stavebního zákona

územní rozhodnutí o umístění stavby:
Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu
na st.p.č. 114 a pozemku p.č. 417/4 v k.ú. Němčovice

Popis stavby:
Dokumentace řeší stavební úpravy, nástavbu a přístavbu objektu na st.p. 114 a p.p.č. 417/4 v Němčovicích, který slouží potřebám obce. V současné době je v 1.PP garáž hasičské techniky a v 1.NP sloužily prostory pro administrativní účely obecního úřadu. Dále je v průčelí krytý přístřešek, sloužící jako autobusová zastávka. Stavebními úpravami, přístavbou a nástavbou objektu vznikne v 1.PP garáž a skladové prostory pro hasičské vybavení s přístupem z komunikace pod mostem, v 1.NP bude garáž pro dva hasičské automobily a ve 2.NP bude zřízen služební byt se samostatným vstupem. Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě el.energie a dešťové kanalizace. Zásobování vodou bude řešeno z neveřejné studny. Vodovodní přípojka bude napojena v technické místnosti obecního úřadu a povede po pozemcích obce do rekonstruovaného objektu. Splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizační řad zaústěný do vegetační ČOV.
Přístavbou a nástavbou stávajícího objektu bude celková zastavěná plocha 119,12 m2 a celková výška stavby v hřebeni 8,3m od úrovně chodníku u komunikace. Střecha stavby bude sedlová s valbami a polovalbami.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v situaci 1:200, které jsou součástí dokumentace,
tj. na pozemku p.č. 417/4 a pozemku č. st. 114 v obci a k.ú. Němčovice .
2. Podkladem pro územní řízení je projekt vypracovaný firmou Projektovým ateliérem A.D.S. Rokycany s.r.o., autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ing.Jiří Škop.
3. Stavba bude umístěna tak, aby odstupová vzdálenost stavby od hranice pozemku č.st. 20, který je ve vlastnictví manž. Josefa a Hany Chvátalových, Vojanova 757/43, Plzeň, byla min. 3m.
4. Stavba bude navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu a budou dodržena závazná ustanovení příslušných technických norem.
5. Při zpracování projektové dokumentace budou dodrženy podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí, které budou stavbou dotčeny.
6. Projektová dokumentace bude řešit přeložku el.vedení, toto bude projednáno s ČEZ Distribuce a.s.
7. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s akcí Oprava mostu event.č.23215-1 v Němčovicích tak, aby nedošlo k narušení konstrukce nebo povrchu komunikace.
8. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů státní správy :
a) Městského úřadu Rokycany, OŽP č.j. 3920/OŽP/09 ze dne 17.8.2009
– po dokončení stavby bude předložena průběžná evidence odpadů vzniklých při realizaci záměru a doklady o způsobech jejich dalšího využití, popř.zneškodnění
b) Městského úřadu Rokycany, Odbor dopravy, č.j. 5390/OD/09 ze dne 5.8.2009
– zdejší odbor oznámil dne 4.8.2009 na základě žádosti SÚS Rokycany, Roháčova 773, 337 45 Rokycany zahájení stavebního řízení na stavbu „Rekonstrukce mostu event.č. 23215-1 v Němčovicích“. Vámi předložený projekt je nutné přepracovat do podmínek projektu pro stavební řízení vedené zdejším odborem dopravy. Dne 5.8.2009 byl zástupcům projektového ateliéru předán kontakt na projektanta dopravní stavby.
– o připojení sousední nemovitosti ke komunikaci nebo o úpravě takového připojení bude požádán zdejší úřad dle § 10 zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Žádosti jsou k dispozici na internetových stránkách města Rokycany nebo je lze vyzvednout na odboru dopravy-silničním hospodářství
– stavbou budou přijata účinná opatření k zamezení znečišťování přilehlých pozemních komunikací
c) závazného stanoviska KHS PK č.j. 14960/21/09 ze dne 8.7.2009-09-15
d) závazného stanoviska HZS PK č.j. HSPM-244-2/RO/SPD-2009 ze dne 22.6.2009

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
Přístavba objektu bude umístěna min. 3m od hranic pozemku č.st. 20 v k.ú. Němčovice – námitce bylo vyhověno.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
OBEC Němčovice

Odůvodnění

Dne 15.7.2009 podala OBEC Němčovice zastoupená starostou obce panem Karlem Fershmannem žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu na st.p.č. 114 a pozemku p.č. 417/4 v k.ú. Němčovice

Městský úřad, stavební odbor Radnice opatřením ze dne 31.7.2009 oznámil veřejnou vyhláškou zahájení řízení podle § 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na den: 31.8.2009 konané v místě stavby. Námitky a připomínky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. Veřejná vyhláška o zahájení řízení byla vyvěšena spolu se situačním plánem na veřejně přístupných místech v místech stavby a na elektronické úřední desce MěÚ Radnice. Při místním šetření bylo zjištěno, že umístění a provedení stavby při dodržení podmínek územního rozhodnutí je možné.

Žádost byla doložena těmito doklady :
– dokumentace zpracovaná Projektovým ateliérem A.D.S. Rokycany, s.r.o.
– požárně bezpečnostní řešení stavby zpracované p.Tomášem Beránkem
– vyjádření MěÚ Rokycany, OŽP ze dne 8.6.2009, č.j. 3286/OŽP/09
– vyjádření MěÚ Rokycany OŽP č.j.3920/OŽP/09 ze dne 17.8.2009 dle §79 zák.č. 185/2001 Sb.
– závazné stanovisko KHS PK ze dne 8.7.2009, č.j. 14960/21/09
– závazné stanovisko HZS PK ze dne 16.6.2009 č.j. HSPM-244-2/RO/SPD-2009
– vyjádření MěÚ Rokycany, OD ze dne 5.8.2009 č.j. 5390/OD/09
– prohlášení o souladu dokumentace k ÚŘ stavby „Stavební úprava, přístavba a nástavba objektu na pozemcích č.st.114 s dokumentací akce „Oprava mostu event.č. 23215-1 v Němčovicích

Jednotlivá stanoviska byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledků byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona.

Stavební úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání územního rozhodnutí z hledisek uvedených v § 86 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

Stavební úřad zjistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení :
Stavební úřad posoudil vznesenou námitku účastníků řízení manž. Josefa a Hany Chvátalových, bytem Vojanova 757/43, Plzeň, kteří jsou vlastníky nemovitosti čp. 5 a přilehlých pozemků v k.ú. Němčovice. Účastníci řízení požadovali, aby byla dodržena odstupová vzdálenost stavby od jejich pozemku a to 3m. Tato vzdálenost i když je dodržena, nebyla v projektu okótována. Investor stavby provedl geodetické vytýčení stavby v terénu a stavební úřad zahrnul do podmínek pro umístění stavby, aby byla dodržena odstupová vzdálenost stavby od hranic min. 3m.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti :
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Seznam všech účastníků řízení :
Obec Němčovice, SÚS Rokycany, Marie Malíková, Milada Kupilíková, Pavel Kupilík, Hana Chvátalová, Josef Chvátal, Denisa Kokošková, Irena Šroubková, Martin Koza, Jan Paták

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a ostatní počet stejnopisů odpovídal počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán ( se zohledněním ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu ).

Toto rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude v této lhůtě požádáno o stavební povolení , nebo bude stavební řízení zastaveno a nebo bude podaná žádost o stavební povolení zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

Hana Brabcová
vedoucí stavebního odboru

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 písm. a)
ve výši ……………….. Kč 1000,00
uhraďte přiloženou složenkou nejpozději do 7 dnů po obdržení.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Obdrží:
Účastníci řízení : doručení jednotlivě
OBEC Němčovice, 338 24 Břasy
SÚS Rokycany, Roháčova 773, 337 01 Rokycany

Účastníci řízení: doručení veřejnou vyhláškou
Paní Marie Malíková, Němčovice 2, 338 24 Břasy
Paní Milada Kupilíková, nám.5.května, 345 62 Holýšov
Pan Pavel Kupilík, nám.5.května, 345 62 Holýšov
Paní Hana Chvátalová, Vojanova 757/43, 318 00 Plzeň 3
Pan Josef Chvátal, Vojanova 757/43, 318 00 Plzeň 338 28 Radnice
Paní Denisa Kokošková, Polní 876, 337 01 Rokycany
Paní Irena Šroubková, Veleslavínova 56/10, 301 00 Plzeň
Pan Martin Koza, Pod Nádražím 322, 331 01 Plasy
Pan Jan Paták, Plzeňská 950/127, 150 00 Praha 5

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí :
Obecní úřad Němčovice, 338 24 Břasy
Městský úřad Radnice

Dotčené orgány státní správy:
Městský úřad Rokycany, OŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany
Městský úřad Rokycany, OD, Masarykovo nám.1, 337 01 Rokycany
KHS PK, ÚP Rokycany, Svazu bojovníků za svobodu 68/1, 337 01 Rokycany
HZS PK, ÚO Rokycany, Komenského 29/1, 337 01 Rokycany

Komentáře