Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí o umístění dočasné stavby

Městský úřad, stavební odbor
nám. K. Šternberka čp. 363, 338 28 Radnice

Č.j. : MěÚ 921/2010
Vyřizuje: Hana Brabcová Radnice, dne: 27.8.2010
Telefon: 371740815

Stavebník :
EL TRUST s.r.o., IČ 45355410, se sídlem Brožíkova 2478/1, 301 00 Plzeň

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu : Fotovoltaická elektrárna Olešná na pozemku parc.č. 1192/1 v obci Němčovice a k.ú. Olešná a žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu : Fotovoltaická elektrárna Olešná na pozemku parc.č. 1192/1 v obci Němčovice a k.ú. Olešná, které podala dne 7.7.2010 společnost EL TRUST s.r.o., IČ 45355410,
se sídlem Brožíkova 2478/1, 301 00 Plzeň, takto:

I.
Stavební úřad v souladu s ustanovením § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

v y d á v á
územní rozhodnutí o umístění dočasné stavby :
Fotovoltaická elektrárna
na pozemku parc.č. 1192/1 v obci Němčovice a k.ú. Olešná

Popis stavby :
Stavba FVE bude tvořena celkem sedmnácti řadami ocelových podpěrných konstrukcí pro montáž FV panelů kotvených pomocí zemních zarážených profilů. Na pevně instalované konstrukce budou namontovány polykrystalické fotovoltaické panely. Elektroinstalace bude tvořena centrálním měničem s transformátorem 1250 kVA. Přípojka VN 22 kV bude vedena zemním kabelem. Místem připojení na zařízení distribuční soustavy budou svorky na stávajícím sloupu vedení VN 22 kV, na který se osadí úsekový odpojovač dálkově ovládaný.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky :
1. Stavba solární fotovoltaické elektrárny bude umístěna na části pozemku (2,7 ha) parc.č. 1192/1v obci Němčovice a k.ú. Olešná dle situace 1:1000, která je součástí dokumentace, kterou zpracoval Ing.arch. Miloslav Vorlíček, ČKA 01380.
2. Zájmový pozemek je přístupný z místní komunikace na pozemcích parc.č. 1236/2, 1236/12 a 1277/1 v k.ú. Olešná.
3. Hranice pozemku určeného ke stavbě bude vytýčena osobou způsobilou provádět zeměměřičské práce a oplocena pletivem výšky 1,8 m na oc.nosných sloupcích.
4. Na oploceném pozemku bude umístěno 4728 ks FV panelů, každý o výkonu 240 Wp, celkový max. výkon 1,135 MWp. Panely budou namontovány na pevné konstrukci max. výšky 3,5 m a sestavené do jednotlivých sekcí.
5. Stavba bude umístěna dočasně na dobu 25-ti let. Po uplynutí této doby bude vlastníkem zařízení odstraněna, pokud nebude požádáno o prodloužení a správní orgán na základě žádosti vydá rozhodnutí o prodloužení lhůty trvání stavby.
6. Při umisťování a následném provádění stavby je nutné respektovat podmínky správců stávajících inženýrských sítí, zejména respektovat podmínky ochranného pásma VN.
7. Při umístění stavby na pozemcích budou dodrženy podmínky :
a) Závazného stanoviska MěÚ Rokycany č.j. 3744/OŽP/10-2 ze dne 6.8.2010
– tento souhlas se uděluje do 31.12.2035. Poté bude fotovoltaická elektrárna odstraněna
a pozemek uveden do původního stavu
– podél západní hranice areálu bude vysazen pás vhodných geograficky původních dřevin přiměřeného vzrůstu (tj. takového, aby co nejvíce bránily pohledové exponovanosti stavby elektrárny a zároveň nenarušovaly její funkčnost)
– pro výsadby budou použity kvalitní odrostlé sazenice a investor zajistí následnou péči o dřeviny po dobu pěti let od výsadby
b) Závazného stanoviska ČR-Státní energetická inspekce ÚI pro PK č.j. 530/10/32.103/Sie ze dne 7.7.2010
– dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energeticý zákon), ve znění pozdějších předpisů, vzniká ochranné pásmo výrobny elektřiny dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí
c) ČEZ Distribuce a.s. ze dne 13.7.2010 pro provádění činností v ochranném pásmu
nadzemního vedení
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zák.č. 458/2000 Sb.
zakázáno:
– zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby nebo umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
– provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
– provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví nebo majetek osob
– provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
– vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry
c) Závazného stanoviska Krajského úřadu PK – souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF
č.j. ŽP/9326/10
– na základě projektové dokumentace provést vytýčení hranice odnětí půdy a zajistit její nepřekročení
– skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na ploše odnímané zemědělské půdy, na které budou prováděny terénní úpravy (tedy na místě ke zřízení přístupové komunikace, manipulační plochy-parkoviště a trafiostanice, budou-li budovány). Skrytá ornice bude rozprostřena na pozemku elektrárny. Po ukončení dočasného odnětí půdy bude použita ke zpětné zemědělské rekultivaci
– pro ostatní části odnímané zemědělské půdy uděluje Krajský úřad Plzeňského kraje podle § 8, odst. 1, písm. a) zákona vyjímku z povinnosti provést skrývku uvedených zemin. Bude se jednat o plochy, které svým charakterem odpovídají trvalému travnímu porostu. Provedení skrývky by zde bylo s ohledem na způsob využití pozemků (umístění fotovoltaických článků) a na dočasnost odnětí půdy neúčelné. Plocha uvnitř areálu elektrárny musí být pravidelným sečením, event. spásáním udržována v řádném stavu a nezaplevelená.
– o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy, vést protokol (pracovní deník) s uvedením všechmskutečností pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání skrytých zemin
– před uplynutím stanovené doby dočasného odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu zajistit proveení následné (zpětné) zemědělské rekultivace. Rekultivace bude spočívat v odstranění oplocení a fotovoltaických článků včetně podpěr. Z pozemku budou bezezbytku odstraněny všechny části zařízení, pozemek bude urovnán a protokolárně předán vlastníkům. Žadatelem předložený plán rekultivace se schvaluje.
– po ukončení poslední etapy rekultivace oznámit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydá rozhodnutí o odvodu finančních prostředků za odnětí zemědělské půdy, že rekultivace byly ukončena, aby mohla být ukončena povinnost platit odvody za odnětí této půdy
– pokud by výstavbou byly znepřístupněny některé zemědělské pozemky, zřídit na ně na vlstní náklady náhradní vjezdy podle dispozic vlastníků (nájemců)
– stavba musí být provedena tak, aby co nejméně narušovala organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území. V průběhu terénních prací souvisejících se stavbou a s následnou rekultivací učinit opatření k zabránění úniku látek (zejména pevných a kapalných) poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

II.
a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech staveního řádu

p o v o l u j e
dočasnou stavbu
Fotovoltaická elektrárna
na pozemku parc.č. 1192/1 v obci Němčovice a k.ú. Olešná

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky :
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním a
stavebním řízení, kterou kterou zpracoval Ing.arch. Miloslav Vorlíček, ČKA 01380
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při
stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., upravující technické
požadavky na provádění staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických
normách, ve znění vyhlášek č. 491/2006 a 502/2006 Sb.
5. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity, případně zneškodněny v zařízeních k tomu
určených se souhlasem správce těchto zařízení.
6. Při provádění oplocení s hranicí pozemku p.č. 1194 ve vlastnictví p.Ing.Vladimíra Maška, CSc.
a p. Věry Krischkeové nebude použit žiletkový drát.
7. K ošetřování pozemku FVE nebudou používány proti plevelům a náletovým porostům
chemické prostředky.
8. Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
9. Na stavbě budou všechny doklady potřebné k provádění stavby, zejména řádně vedený stavební
deník.
10. Stavba bude provedena dodavatelsky, odbornou firmou určenou výběrovým řízením. Stavebník
je povinen do 14 dnů po určení nahlásit název, sídlo a oprávnění dodavatelské firmy
stavebnímu úřadu MěÚ Radnice. Dodavatel je zodpovědný za kvalitu provedených prací.
11. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky
a) závazného stanoviska HZS PK, č.j. HSPM-5192-2/2010 RO ze dne 2.7.2010
– splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného ing.arch.Vorlíčkem v květnu 2010 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů
12. Stavebník po dokončení stavby požádá stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu.
13. Při provádění stavby na pozemcích budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a.s. pro
provádění prací v ochranném pásmu VN
– při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50 110-1)
– jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana
– je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochrannýcgh pásmech nadzemních vedení vysokého napětí
– je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů
– je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry el.vedení
– dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se týká s ČSN EN 50-110-1.
– pokud není možné dodržet body 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl.č.50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,..) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě
– v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné
požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého
napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
14. Stavbou nebudou dotčena vlastnická a uživatelská práva okolních pozemků.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
V průběhu řízení byla vznesena námitka spoluvlastníků pozemku parc.č. 1194 p. Ing.Vladimírem Maškem, Šumberova 345/26, 162 00 Praha 6 a p. Věrou Krischkeovou, Tausigova 1169/7, 182 00 Praha 8 a to na :
1. – sjednocení údajů o výkonu elektrárny a sdělení o jaký výkon se jedná (minimální, maximální
nebo střední) – této námitce bylo vyhověno
2. – námitce, ve které se nesouhlasí s použitím žiletkového drátu v oplocení sousedícím s hranicí
pozemku p.č. 1194 stavební úřad vyhověl
3. – nesouhlasu vlastníků p.č. 1194 s používáním chemických prostředků proti plevelům a náletům
stavební úřad vyhověl

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád :
EL TRUST s.r.o., p. Zdeňka Bláhová

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II (vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I (vztahující se k umístění stavby).

O d ů v o d n ě n í

Dne 7.7.2010 podal EL TRUST s.r.o (IČ-45355410), se sídlem Brožíkova 2478/1, 301 00 Plzeň, žádost o vydání územního rozhodnutí a žádost o vydání stavebního povolení ve spojeném řízení pro stavbu: Fotovoltaická elektrárna na pozemku parc.č. 1192/1 v obci Němčovice a k.ú. Olešná. Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.

Stavební úřad usnesením ze dne 7.7.2010 rozhodl o spojení územního a stavebního řízení.

Městský úřad, stavební odbor Radnice opatřením ze dne 12.7.2010 oznámil zahájení řízení podle § 87 odst. 1 a §112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání dne: 19. srpna 2010 konané v místě: místo stavby. Námitky a připomínky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. Pří místním šetření bylo zjištěno, že umístění a provedení stavby je možné.

Odůvodnění rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
V průběhu řízení byla vznesena námitka spoluvlastníků pozemku parc.č. 1194 p. Ing.Vladimírem Maškem, Šumberova 345/26, 162 00 Praha 6 a p. Věrou Krischkeovou, Tausigova 1169/7, 182 00 Praha 8 a to na :
1. – sjednocení údajů o výkonu elektrárny a sdělení o jaký výkon se jedná (minimální, maximální
nebo střední) – této námitce bylo vyhověno a stavební úřad v podmínkách pro umístění stavby
upřesnil výkon FVE a to: max. výkon 1,135 MWp.
2. – námitce, ve které se nesouhlasí s použitím žiletkového drátu v oplocení sousedícím s hranicí
pozemku p.č. 1194 stavební úřad vyhověl a do podmínek pro provedení stavby (podmínka č.6)
zakotvil zákaz použití žiletkového drátu na hranici toho pozemku.
3. – nesouhlasu vlastníků p.č. 1194 s používáním chemických prostředků proti plevelům a náletům
stavební úřad vyhověl v podmínce pro provedení stavby č. 7.

Jednotlivá stanoviska byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledků byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 a § 109 stavebního zákona.

Stavební úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání územního rozhodnutí a žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v § 86 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, v platném znění.

Dotčené pozemeky se nachází na okraji obce Němčovice, část Olešná, nad bývalým zemědělským areálem. Umístění stavby je v souladu se schválenou změnou územního plánu obce Němčovice.

Stavební úřad zjistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Žádost byla doložena těmito doklady :
1. Projektová dokumentace ve trojím vyhotovení zpracovaná ing.arch. Miloslavem Vorlíčkem
2. Doklad o vlastnictví
3. Kopie katastrální mapy
4. Závazné stanovisko o odnětí zem.půdy ze ZPF vydané KÚ PK pod č.j. ŽP/9326/10
5. Vyjádření PF ČR č.j. PFCR 384556/2010
6. Vyjádření MěÚ Rokycany, OŽP, č.j. 4016/OŽP/10
7. Závazné stanovisko MěÚ Rokycany, OŽP k zásahu do krajinného rázu č.j. 3744/OŽP/10
9. Závazné stanovisko HZS PK, č.j. HSPM-5192-2/2010 RO
10. Závazné stanovisko KHS PK, č.j. 13463/21/10
11. Závazné stanovisko ČR-státní energetická inspekce č.j. 530/10/32.103/Sie
12. Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a.s.
13. Požárně bezpečnostní řešení stavby
14. Výpis z obchodního rejstříku
15. Vyjádření správců inženýrských sítí k záměru
16. Nájemní smlouva na pronájem pozemku

Seznam všech účastníků řízení :
EL TRUST s.r.o., Zdeňka Bláhová, Krischkeová Věra, Ing. Vladimír Mašek, CSc., Václav Hábr, Svoboda František, Liblínský statek, s.r.o.,SÚS Rokycany, Pozemkový fond ČR, OBEC Němčovice, ČEZ Distribuce a.s.

P o u č e n í
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň. V odvolání je nutno uvést, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nabo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a ostatní počet stejnopisů odpovídal počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán ( se zohledněním ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu ).
Toto rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Hana B r a b c o v á
vedoucí stavebního odboru

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 17 odst. 1 písm. i)
ve výši ……………….. Kč 3000,00
uhradí stavebník přiloženou složenkou nejpozději do 7 dnů po obdržení.

Účastníci územního řízení:
Obdrží : (doručení jednotlivě)
EL TRUST s.r.o., Brožíkova 2478/1, 301 00 Plzeň
Paní Zdeňka Bláhová, Olešná 16, 338 24 Břasy
Paní Krischkeová Věra, Tausigova 1169/7, 182 00 Praha 8
Pan Ing. Vladimír Mašek, CSc., Šumberova 345/26, 162 00 Praha 6 – Veleslavín
Pan Václav Hábr, Olešná 16, 338 24 Břasy
Pan Svoboda František, Olešná 26, 338 24 Břasy
Liblínský statek, s.r.o., Lhotka u Radnic – Chockov 13, 338 24 Břasy
SÚS Rokycany, Roháčova 773, 337 01 Rokycany
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
OBEC Němčovice, 338 24 Břasy
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
– se vyrozumívají veřejnou vyhláškou

Účastníci stavebního řízení:
Obdrží : (doručení jednotlivě)
EL TRUST s.r.o., Brožíkova 2478/1, 301 00 Plzeň
Paní Zdeňka Bláhová, Olešná 16, 338 24 Břasy
Paní Krischkeová Věra, Tausigova 1169/7, 182 00 Praha 8
Pan Ing. Vladimír Mašek, CSc., Šumberova 345/26, 162 00 Praha 6 – Veleslavín
Pan Václav Hábr, Olešná 16, 338 24 Břasy
Pan Svoboda František, Olešná 26, 338 24 Břasy
Liblínský statek, s.r.o., Lhotka u Radnic – Chockov 13, 338 24 Břasy
SÚS Rokycany, Roháčova 773, 337 01 Rokycany
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
OBEC Němčovice, 338 24 Břasy
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň

Dotčené orgány státní správy :
Krajský úřad PK,OŽP, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
ČR-Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro PK, Rejskova 3, 326 00 Plzeň 26
Městský úřad Rokycany, OŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany
KHS PK, ÚP Rokycany, Svazu bojovníků za svobodu 68/1, 337 01 Rokycany
HZS PK, ÚO Rokycany, Komenského 29/1, 337 01 Rokycany
Obecní úřad Němčovice, 338 24 Břasy

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 30.8.2010

Komentáře