Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí na umístění stavby RD – Kamil Čadek

Městský úřad, stavební odbor
nám. K. Šternberka čp. 363, 338 28 Radnice

Č.j: MěÚ 617/2009 Radnice, dne: 22.6.2009
Vyřizuje: Hana Brabcová
Telefon: 371740815

Žadatel:
Pan Kamil Čadek, nar. 10.6.1965, trvale bytem Mrkvičkova 1354, 163 00 Praha 6
Paní Tereza Čadková, nar. 23.3.1979, trvale bytem Mrkvičkova 1354, 163 00 Praha 6

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Rodinný dům, vrtaná studna na pozemku parc.č.233/13 a 233/18 v obci a k.ú. Němčovice, kterou podal pan Kamil Čadek, nar. 10.6.1965, trvale bytem Mrkvičkova 1354, 163 00 Praha 6 a paní Tereza Čadková, nar. 23.3.1979, trvale bytem Mrkvičkova 1354, 163 00 Praha 6, takto:

Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává
územní rozhodnutí o umístění stavby
Rodinný dům, vrtaná studna
na pozemku parc.č. 233/13 a 233/18 v obci a k.ú. Němčovice

Popis stavby : Rodinný dům typu Bungalow 10 bude samostatně stojící jednopodlažní nepodsklepený zděný objekt o zastavěné ploše 89 m2. Střecha bude sedlová, max. výška stavby v hřebeni 4,32 m. Objekt bude napojen na nově budované rozvody inž. sítí.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba rodinného domu bude umístěna na pozemku p.č. 233/13 v k.ú. Němčovice tak, že bude umístěn 3 m od pozemku č. 233/8, 5,6 m od hranice silnice 23215/III, 6,54 m od hranice pozemku č. 233/12 a 26,4 m od hranice místní komunikace č. 233/18.
2. Vrtaná studna bude umístěna na pozemku parc.č. 233/13 v k.ú. Němčovice
3. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude obsahovat náležitosti stanovené vyhláškou. 526/2006, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
4. Stavba bude navržena v souladu s vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu, dále s vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace a budou dodržena závazná ustanovení příslušných technických norem.
5. Při zpracovávání projektové dokumentace budou respektovány požadavky uplatněné správci podzemních sítí a zařízení, kterých se navržená stavba dotýká, na jejich ochranu.
6. Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s předpokladem archeologických nálezů, vztahují se na stavebníky povinnosti vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1. Příslušný tiskopis je možno vyzvednout na stavebním úřadě nebo na internetových stránkách města Radnice.
7. Oplocení pozemku bude provedeno drátěné a v prostoru rohu u výjezdu na silnici 23215/III nebudou umisťovány předměty bránící rozhledu.
8. Budou respektovány podmínky souhlasu MěÚ Rokycany č.j. 2702-2/OŽP/09 ze dne 10.6.2009 – souhlas
k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu :
• před zahájením zemních prací bude v terénu zřetelně označena hranice trvale odnímané zemědělské půdy a zajištěno její nepřekročení
• v průběhu terénních prací musí být učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt
• před zahájením stavby bude provedena skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy v tloušťce o,2 m na ploše 222 m2. Celkové množství skryté ornice bude činit cca 44 m3 a bude použito na terénní a sadové úpravy pozemku parc.č. 233/13 a 233/18 dle KN v k.ú. Němčovice.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
Pan Kamil Čadek, paní Tereza Čadková

Odůvodnění
Městský úřad Radnice, odbor stavební obdržel dne 19.3.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
Žádost byla předepsaným způsobem doložena.
Městský úřad Radnice, odbor stavební opatřením ze dne 7.5.2009 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 9.6.2009 konané na místě samém se schůzkou pozvaných na místě stavby v k.ú. Němčovice. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona.

Účastníci řízení: Kamil Čadek, Tereza Čadková, Libor Břečka, ČEZ Distribuce a.s., OBEC Němčovice, SÚS Rokycany.

Městský úřad Radnice, odbor stavební v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Městský úřad Radnice, odbor stavební v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.

Hana Brabcová
vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum zveřejnění: …………………………………….. Datum sejmutí: ……………………………….

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

…………………………………………………… ………………………………………………….
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko: Razítko:

Rozdělovník
Účastníci řízení – územní řízení o umístění stavby
Pan Kamil Čadek, Mrkvičkova 1354, 163 00 Praha 6
Paní Tereza Čadková, Mrkvičkova 1354, 163 00 Praha 6
Pan Libor Břečka, Pod Vrchem 870/59, 312 00 Plzeň 12
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
Obec Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy
SÚS Rokycany, Roháčova 773, 337 01 Rokycany

Dotčené orgány státní správy
Obecní úřad Němčovice 338 24 Břasy

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
OÚ Němčovice, 338 24 Břasy
Město Radnice, nám.K.Šternberka 363, 338 28 Radnice

účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
– se vyrozumívají veřejnou vyhláškou

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 písm. a)
ve výši ……………….. Kč 1000,00
uhraďte přiloženou složenkou nejpozději do 7 dnů po obdržení.

Komentáře