Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí na stavbu kanalizace

Městský úřad, stavební odbor
nám. K. Šternberka čp. 363, 338 28 Radnice

Č.j: MěÚ 145/09 Radnice, dne: 8.4.2009
Vyřizuje: Hana Brabcová
Telefon: 371740815

Žadatel:
OBEC Němčovice, IČ 00573922, 338 24, zastoupená starostou p. Karlem Ferschmannem

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Němčovice – kanalizace, západní část na pozemcích: pozemkové parcely č. 18/4, 433/1, 434, 229, 233/8, 202/8, 435/5, 233/16, 234, 235, 231/3, 231/2, 231/5, 435/8, 233/14, 233/7, 435/9, 435/3, 237/3 a 238/5 v obci a k.ú. Němčovice, kterou dne 28.1.2009 podala Obec Němčovice, IČ 00573922, 338 24 Břasy zastoupená starostou, panem Karlem Ferschmannem takto:

Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává
územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu:
Němčovice – kanalizace, západní část
na pozemcích: pozemkové parcely č. 18/4, 433/1, 434, 229, 233/8, 202/8, 435/5, 233/16, 234, 235, 231/3, 231/2, 231/5, 435/8, 233/14, 233/7, 435/9, 435/3, 237/3 a 238/5
v obci a k.ú. Němčovice

Popis stavby : Stavba zahrnuje realizaci pěti úseků jednotné kanalizace v dimenzi potrubí DN 200 mm v délkách : stoka „A“ 327,55 m, stoka „A1“ 286,65 m, stoka A1a“ 24,6 m, stoka „A1b“ 41,9 m a stoka „A2“ 216 m. Realizace stavby umožní připojení a odvádění splaškových odpadních vod od rodinných domků a rekreačních chat, pro jejichž výstavbu je území parcelováno, ke zpracování na obecní čistírně odpadních vod. Pro možnost provedení přípojek budou na stokách u jednotlivých parcel vysazeny odbočky DN 200/150 mm.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba jednotné kanalizace bude umístěna na pozemcích parc.č. 18/4, 433/1, 434, 229, 233/8, 202/8, 435/5, 233/16, 234, 235, 231/3, 231/2, 231/5, 435/8, 233/14, 233/7, 435/9, 435/3, 237/3 a 238/5 v k.ú. Němčovice dle předložené dokumentace k územnímu řízení, kterou zpracoval ing. V.Chvátal, ČKAIT 0200195.
2. Stoka „A2“ bude ukončena šachtou č. 17, která bude umístěna na pozemku parc.č. 235. Tato stoka bude tedy zkrácena cca o 20 m oproti původní délce 236 m a to z důvodu, že se stavebníkovi nepodařilo získat souhlas vlastníka pozemku parc.č. 236, na kterém měla být stoka umístěna , a který je dle § 86 stavebního zákona nutný k vydání územního rozhodnutí.
3. Stavebník požádá MěÚ Rokycany, OŽP, o vydání vodoprávního rozhodnutí o povolení stavby.
4. Projektová dokumentace pro vodoprávní řízení bude obsahovat náležitosti stanovené vyhláškou. 526/2006, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
5. Stavba bude navržena v souladu s vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu a budou dodržena závazná ustanovení příslušných technických norem.
6. Budou respektovány podmínky vyjádření MěÚ Rokycany, OŽP č.j.1222/OŽP/09 ze dne 9.3.2009 :
– Odpad uvedený pod kódem 17 01 07 – Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuveené pod číslem 17 01 06 bude přednostně recyklován. Přebytečný odpad uvedený pod kódem 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 bude nabídnut provozovatelům skládek.
Pro kolaudační řízení bude předložena průběžná evidence odpadů vzniklých při realizaci záměru a doklady o způsobech jejich dalšího využití, popř. zněškodnění.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
Obec Němčovice , Jan Monhart, Zdeňka Monhartová, Zdeněk Pechman, Vlastimil Krchov, Jan Matoušek, Nikola Poletová, Běla Zeithamlová, Ester Zeithamlová, Pavel Kupilík, Milada Kupilíková, Václav Kratochvíl

Odůvodnění
Městský úřad Radnice, odbor stavební obdržel dne 28.1.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
Žádost byla předepsaným způsobem doložena.
Městský úřad Radnice, odbor stavební opatřením ze dne 4.3.2009 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 7.4.2009 konané na místě samém se schůzkou pozvaných v místnosti OÚ Němčovice. Záměr ke stavbě byl stavebníkem řádně zveřejněn. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.
V řízení byly vydány následující stanoviska a vyjádření:
– závazné stanovisko KHS Pk, ÚP Rokycany, č.j. 2711/21/09 ze dne 25.2.2009
– závazné stanovisko HZS PK, ÚO Rokycany, č.j. HSPM-66-2/RO/SPD-2009 ze dne 4.2.2009
– vyjádření MěÚ Rokycany OŽP č.j. 825/OŽP ze dne 16.2.2009
– vyjádření MěÚ Rokycany, OŽP, č.j. 1222/OŽP/09 ze dne 9.3.2009

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona.

Účastníci řízení: Obec Němčovice , Jan Monhart, Zdeňka Monhartová, Zdeněk Pechman, Vlastimil Krchov, Jan Matoušek, Nikola Poletová, Běla Zeithamlová, Ester Zeithamlová, Pavel Kupilík, Milada Kupilíková, Václav Kratochvíl, Ladislav Kapras, Růžena Kaprasová, Martin Bělohlávek, Marcela Bělohlávková, Jan Bílek, Jana Bílková, Jiřina Blechová, Libor Břečka, Kamil Čadek, Tereza Čadková, ČEZ Distribuce, Pavel Drbohlav, ing.Miroslav Eber, Ludmila Eberová, EGOWAY spol.s r.o., Věra Fenclová, Jakub Ferschmann, Stanislav Kapras, Josef Loukota, Josef Macák, Robert Marek, Šárka Marková, Anna Míková, Iwona Pauknerová, Petr Pavelka, Danuše Pavelková, Roman Pěch, Marcela Pěnkavová, Luděk Pondělík, Stanislava Svobodová, mgr.Milan Vyskočil, Jindřiška Vyskočilová, Vladimír Zajíček, Magda Zajíčková

Městský úřad Radnice, odbor stavební v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.
Městský úřad Radnice, odbor stavební v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o vodohospodářské povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li vodohospodářské nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.

Hana Brabcová
vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum zveřejnění: 23.4.2009

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

Rozdělovník
Účastníci řízení – územní řízení o umístění stavby
Doručení jednotlivě :
OBEC Němčovice
Pan Václav Kratochvíl, Němčovice 39, 338 24 Břasy
Pan Vlastimil Krchov, Stehlíkova 131, 337 01 Rokycany
Pan Pavel Kupilík, nám.5.května 10, 345 62 Holýšov
Paní Milada Kupilíková, nám.5.května 10, 345 62 Holýšov
Pan Jan Matoušek, Zahradní 757, 351 37 Luby u Chebu
Pan Jan Monhart, Smetanova 48, 337 01 Rokycany
Paní Zdeňka Monhartová, Smetanova 48, 337 01 Rokycany
Pan Zdeněk Pechman, Sedlecko 61, 338 24 Břasy
Paní Nikola Pechmanová, 9.května 292, 330 03 Chrást u Plzně
Paní Běla Zeithamlová, Pod Lipami 2567/38, 130 00 Praha 3
Paní Ester Zeithamlová, Pod Lipami 2567/38, 130 00 Praha 3
Doručení veřejnou vyhláškou :
účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
Pan Ladislav Kapras, Učňovská 123, 338 42 Hrádek u Rokycan
Paní Růžena Kaprasová, učňovská 123, 338 42 Hrádek u Rokycan
Pan Martin Bělohlávek, Pikova 590, 338 28 Radnice
Paní Marcela Bělohlávková, Pikova 590, 338 28 Radnice
Pan Jan Bílek, Němčovice 23, 338 24 Břasy
Paní Jana Bílková, Němčovice 23, 338 24 Břasy
Paní Jiřina Blechová, Břasy 60, 338 24 Břasy
Pan Libor Břečka, Pod Vrchem 870/59, 312 00 Plzeň 12
Pan Kamil Čadek, Mrkvičkova 1354/36, 163 00 Praha 618
Paní Tereza Čadková, Mrkvičkova 1354/36, 163 00 Praha 618
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
Pan Pavel Drbohlav, Valčíkova 1151/18, 180 00 Praha 8
Pan Ing. Miroslav Eber, U Pentlovky 466/7, 181 00 Praha 8
Paní Ludmila Eberová, U Pentlovky 466/7, 181 00 Praha 8
EGOWAY spol. s r.o., Na Kamení 311, 330 01 Kyšice
Paní Věra Fenclová, Němčovice 9, 338 24 Břasy
Pan Jakub Ferschmann, Němčovice 37, 338 24 Břasy
Pan Stanislav Kapras, Pražská 1001, 337 01 Rokycany
Pan Josef Loukota, Revoluční 1123/64a, 312 00 Plzeň 12
Pan Josef Macák, Chomle 15, 338 28 Radnice
Pan Robert Marek, Josefa Knihy 140, 337 01 Rokycany
Paní Šárka Marková, Josefa Knihy 140, 337 01 Rokycany
Paní Anna Míková, Toužimská 1690/22, 323 00 Plzeň 23
Paní Iwona Pauknerová, Václava Nového 580, 337 01 Rokycany
Pan Petr Pavelka, Němčovice 37, 338 24 Břasy
Paní Danuše Pavelková, Němčovice 37, 338 24 Břasy
Pan Roman Pěch, Marie Majerové 929, 273 09 Kladno 7
Paní Marcela Pěnkavová, Vokáčova 926, 337 01 Rokycany
Pan Luděk Pondělík, Rokycanova 136, 337 01 Rokycany
Paní Stanislava Svobodová, Němejcova 1217/5, 320 22 Plzeň
Pan Mgr.Milan vyskočil, Pod Rozhlednou 278/27, 312 00 Plzeň 12
Paní Jindřiška Vyskočilová, Pod Rozhlednou 278/27, 312 00 Plzeň 12
Pan Vladimír Zajíček, alej Svobody 882/60, 323 00 Plzeň 23
Paní Magda Zajíčková, alej Svobody 882/60, 323 00 Plzeň 23

Dotčené orgány státní správy
MěÚ Rokycany, OŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany
HZS PK, ÚO Rokycany, Komenského 29/1, 337 01 Rokycany
KHS PK, ÚP Rokycany, Svazu bojovníků za svobodu 68/1, 337 01 Rokycany
Obecní úřad Němčovice, 338 24 Břasy

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Obecní úřad Němčovice, 338 24 Břasy
Město Radnice, nám.K.Šternberka 363, 338 28 Radnice

Komentáře