Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí a stavební povolení

Městský úřad, stavební odbor
nám. K. Šternberka čp. 363, 338 28 Radnice

Č.j. : MěÚ/948/08
Vyřizuje: Jan Kotva Radnice, dne: 16.7.2008
Telefon: 371740816

Stavebník :
OBEC Němčovice, Němčovice 37, 338 24 BŘASY, IČO 00573922

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí a žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu : Garáž OÚ a přístřešek na parkování, Němčovice na pozemcích: stavební parcela č. 102 a pozemková parcela č. 417/2 v obci a katastrálním území Němčovice, kterou podal dne 11.4.2008 stavebník OBEC Němčovice, Němčovice 37, 338 24 BŘASY, IČO 00573922 takto:

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 stavebního zákona

v y d á v á
I.
podle § 92 stavebního zákona

územní rozhodnutí o umístění stavby
na stavbu :
Garáž OÚ a přístřešek na parkování, Němčovice

na pozemcích: stavební parcela č. 102 a pozemková parcela č. 417/2

v obci a katastrálním území Němčovice.

II.
podle § 115 stavebního zákona

stavební povolení
na stavbu:
Garáž OÚ a přístřešek na parkování, Němčovice

na pozemcích: stavební parcela č. 102 a pozemková parcela č. 417/2

v obci a katastrálním území Němčovice.

Popis stavby:
Jedná se o přístavbu garáže obecního úřadu a otevřeného přístřešku pro 6 osobních automobilů bytového domu ke stávající garáži SDH Němčovice. Zastavěná plocha garáže a přístřešku bude 103,5 m². Výška garáže bude 4,75 m a výška přístřešku bude 4 m. Garáž i přístřešek budou mít sedlovou střechu z pálených tašek o sklonu 25º. Garáž bude z tvárnic a přístřešek bude stát na betonových sloupech.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky :
1. Stavba bude umístěna na pozemcích tak, jak je zakreslena v situaci v měřítku 1:200, která je
součástí projektové dokumentace stavby vypracované Ing. Petrem Kováčem
2. Před zahájením stavebních prací nechá stavebník vytýčit všechny druhy podzemních sítí a vedení
a bude respektovat podmínky stanovené jejich správci.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním a stavebním řízení,
kterou vypracoval Ing. Petr Kováč
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Po dokončení stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při
stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
5.Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.137/1998 Sb., upravující požadavky na
provádění staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách, ve znění
vyhlášek č. 491/2006 a 502/2006 Sb.
6.Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity, případně zneškodněny v zařízeních k tomu
určených se souhlasem správce těchto zařízení.
7.Stavba bude dokončena do 36 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
8.Na stavbě budou všechny doklady potřebné k provádění stavby, zejména řádně vedený stavební
deník.
9. Stavba bude provedena dodavatelsky na základě výběrového řízení.
10.Stavební úřad v průběhu výstavby bude provádět kontrolní prohlídky. Termín dokončení
jednotlivých etap výstavby stavebník nahlásí stavebnímu úřadu.
11. Při stavbě budou respektovány závazné podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy :
a) Závazné stanovisko HZS PK, ÚO Rokycany, č.j. HSPM-156-2/RO/SPD-2008 ze dne 2.6.2008
12.Stavebník po dokončení stavby požádá stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu.
K závěrečné kontrolní prohlídce doloží stavebník tyto doklady:
– revize el. zařízení
– geometrické zaměření stavby
– doklad o likvidaci odpadů

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :
Nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád :
OBEC Němčovice, Němčovice 37, 338 24 BŘASY, IČO 00573922

O d ů v o d n ě n í

I. Územní rozhodnutí
II. Stavební povolení

Dne 11.4.2008 podal OBEC Němčovice, Němčovice 37, 338 24 BŘASY, IČO 00573922 žádost o vydání územního rozhodnutí a žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu: Garáž OÚ a přístřešek na parkování, Němčovice na pozemcích: stavební parcela č. 102 a pozemková parcela č. 417/2 v obci a katastrálním území Němčovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.

Stavební úřad usnesením ze dne 28.4.2008 rozhodl o spojení územního a stavebního řízení.

Městský úřad, stavební odbor Radnice opatřením ze dne 28.4.2008 oznámil zahájení řízení podle § 87 odst. 1 a §112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání dne: 27.5.2008 konané v místě: místo stavby. Námitky a připomínky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. Pří místním šetření bylo zjištěno, že navrhovatel musí doplnit vyjádření KHS PK a HZS PK a proto bylo řízení přerušeno s termínem doplnění podkladů do 31.7.2008. Po doplnění podkladů bylo zjištěno, že umístění a provedení stavby je možné.

Odůvodnění rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky ani připomínky nebyly vzneseny.

Jednotlivá stanoviska byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledků byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 a § 109 stavebního zákona.

Stavební úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání územního rozhodnutí a žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v § 86 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění.

Stavební úřad zjistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Žádost byla doložena těmito doklady :
1. Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Petrem Kováčem
2. Požární zpráva vypracovaná panem Jaroslavem Beránkem
3. Závazné stanovisko KHS PK, ÚP Rokycany, č.j. 13503/21/08 ze dne 1.7.2008
4. Závazné stanovisko HZS PK, ÚO Rokycany, č.j. HSPM-156-2/RO/SPD-2008 ze dne 2.6.2008

Seznam všech účastníků řízení :
OBEC Němčovice, paní Ludmila ŠAUEROVÁ

P o u č e n í

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň. V odvolání je nutno uvést, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nabo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a ostatní počet stejnopisů odpovídal počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán ( se zohledněním ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu ).
Toto rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Hana B r a b c o v á
vedoucí stavebního odboru
Městského úřadu Radnice

Obdrží :
Účastníci řízení :
OBEC Němčovice, Němčovice 37, 338 24 BŘASY
Paní Ludmila ŠAUEROVÁ, Nerudovo nám. 13, 337 01 ROKYCANY

Dotčené orgány státní správy :
Obecní úřad Němčovice, 338 24 BŘASY
KHS PK, ÚP Rokycany, Svaz bojovníků za svobodu 68/1, 337 01 ROKYCANY
HZS PK, ÚO Rokycany, Komenského 29/1, 337 01 ROKYCANY

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 17 odst. 1 písm. e)
ve výši ……………….. Kč 900,00
uhradí stavebník přiloženou složenkou nejpozději do 7 dnů po obdržení.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Obce min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 18.7.2008 Datum sejmutí:

………………. ………………..

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko: Razítko:

Komentáře