Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí

Městský úřad Radnice, stavební odbor
náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice

Č.j: MěÚ/1163/2011 – 5 Radnice, dne: 10.10.2011
Vyřizuje: Jarmila Cajthamlová
E-mail: jarmila.cajthamlova@mesto-radnice.cz
Telefon: 371 740 816

Žadatelé:
Libštejnské lesy s.r.o. (IČ – 25212770), Nádražní 310/28, 301 00 PLZEŇ 3
Pan JUDr. Josef SINKULE (nar. 6.5.1938), Darová 3, 338 24 BŘASY 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o změně využití území: ZALESNĚNÍ, Olešná na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 712/1 (ostatní plocha) a 761 (trvalý travní porost) v kat. území Olešná, kterou podali pan JUDr. Josef SINKULE (nar. 6.5.1938), bytem Darová 3, 338 24 Břasy 1 a Libštejnské lesy s.r.o. (IČ – 25212770), se sídlem Nádražní 310/28, 301 00 Plzeň 3 takto:

Podle § 80 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává
územní rozhodnutí o změně využití území
pro: ZALESNĚNÍ, Olešná

na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 712/1 (vlastník: Libštejnské lesy s.r.o.)
o celkové výměře 4884 m2 (ost. plocha – manipulační)

a pozemkové parcely parcelní číslo 761 (vlastník: pan JUDr. Josef Sinkule )
o celkové výměře 2183 m2 (trvalý travní porost)

v obci Němčovice a kat. území Olešná u Radnic.

Pro nové využití území a provedení jeho změny se stanoví tyto podmínky:
1. Pozemky parc. č. 712/1 a 761 v k.ú. Olešná u Radnic budou využity pouze k tomu účelu, ke kterému jsou určeny tímto rozhodnutím.
2. Výsadba bude provedena podle projektu zalesnění, zpracovaného odborným lesním hospodářem panem Františkem Kopřivou, Vejvanov 50 v 09/2010.
3. Osázení bude provedeno tak, že bude mít porost vzniklý na pozemku: parc.č. 712/1 v k.ú. Olešná u Radnic složení: smrk, modřín, dub o ploše 0,44 ha, zbytek plochy bude manipulační se skládkou dřeva. Osázení na pozemku parc. č. 761 v k.ú. Olešná u Radnic bude ve složení: dub, na ploše 0,12 ha, ostatní zbytek pozemku bude tvořit manipulační a skladovací plochu včetně přibližovací linky, která bude současně průchodem pro zvěř. Oplocení pozemků určených k výsadbě dřevin DB a MD bude provedeno z lesnického pletiva o výšce min. 150 cm, zavěšené na dřevěných sloupcích.
4. Výsadba bude provedena tak, aby umožňovala její obhospodařování z předmětných pozemků bez nutnosti použití pozemků sousedních.

5. Při provádění výsadby musí být dodrženy podmínky:
a) MěÚ Rokycany, odbor ŽP uvedené v závazném stanovisku ze dne 24.1.2011 pod zn. 264/OŽP/11-2 ve
věci udělení souhlasu k zalesnění nad 0,5 ha :
– K zalesnění nebudou použity geograficky nepůvodní druhy dřevin.
– Zalesnění bude provedeno v souladu s předloženými projekty.
b) MěÚ Rokycany, odbor ŽP uvedené v souhlasu k odnětí půdy ze ZPF ze dne 19.1.2011 pod zn.
303-1/OŽP/11:
– na základě zalesňovacího projektu provést vytýčení hranice trvale odnímané zemědělské půdy a
zajistit její nepřekročení.
– pokud by zalesněním byly znepřístupněny některé zemědělské pozemky, zřídit na ně náhradní vjezdy
podle dispozic vlastníků (nájemců)
– zalesnění musí být provedeno tak, aby co nejméně narušovalo organizaci zemědělského půdního fondu,
hydrologické a odtokové poměry v území.
– v průběhu případných terénních prací musí být učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných
a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
Libštejnské lesy s.r.o. (IČ – 25212770), Nádražní 310/28, 301 00 PLZEŇ 3
Pan JUDr. Josef SINKULE (nar. 6.5.1938), Darová 3, 338 24 BŘASY 1

Odůvodnění
Městský úřad, stavební odbor Radnice obdržel dne 17.8.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena doklady:
– Projekt zalesnění vyhotovený odborným lesním hospodářem p. Františkem Kopřivou, Vejvanov 50 v 09/2010
– Doklad o vlastnictví
– Kopie katastrální mapy
– Závazné stanovisko MěÚ Rokycany, odbor ŽP ve věci souhlasu k zalesnění nad 0,5 ha ze dne 24.1.2011 pod zn. 264/OŽP/11-2
– Souhlas k odnětí půdy ze ZPF vydaný MěÚ Rokycany, odbor ŽP ze dne 19.1.2011 pod zn. 303-1/OŽP/11.

Městský úřad, stavební odbor Radnice opatřením ze dne 1.9.2011 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o změně využití území a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 4.10.2011 (úterý) konané v místě: před bývalou hájovnou čp. 38, Olešná. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad, stavební odbor Radnice k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu územního řízení o změně využití území posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Změna využití území pro zalesnění je v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Němčovice (dále jen ÚPN-SÚ), schváleným pro katastrální území Němčovice, Olešná u Radnic, usnesením zastupitelstva Obce Němčovice č. 2-6/2005 ze dne 14.7.2005. Oba pozemky navazují na stávající les.

Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu územního řízení o změně využití území neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebylo-li ve lhůtě platnosti započato s využitím území pro stanovený účel. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Seznam všech účastníků řízení:
Libštejnské lesy s.r.o., OBEC, Pan JUDr. Josef SINKULE, Paní JUDr. Ladislava WALTEROVÁ.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.

Hana Brabcová
Vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 10.10.2011

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

Rozdělovník
Žadatel –
Doručení jednotlivě:
Libštejnské lesy s.r.o., Nádražní 310/28, 301 00 PLZEŇ 3
Pan JUDr. Josef SINKULE, Darová 3, 338 24 BŘASY 1

Doručení veřejnou vyhláškou:
OBEC Němčovice
Paní JUDr. Ladislava WALTEROVÁ, Vlastina 565/4, 161 00 PRAHA 6

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Radnice, nám. K. Šternberka 363, 338 28 RADNICE U ROKYCAN
Obecní úřad Němčovice, 338 24 BŘASY 1

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Městský úřad Rokycany – odbor ŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 ROKYCANY 1
Obecní úřad, Němčovice , 338 24 BŘASY 1

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18, písm. a) sazebníku

ve výši . . . . . . . . . . . 1 000,00 Kč
uhraďte přiloženou složenkou nejpozději do 7 dnů po obdržení.

Komentáře