Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí

Městský úřad Radnice – stavební odbor
338 28 Radnice , nám. K. Šternberka čp. 363

Č.j.: MěÚ 406/2011 22. června 2011 Vyřizuje: Brabcová Hana
Telefon: 371740815

Žadatelé:
Pan ing.Petr Ferschmann, nar. 6.2.1980, trvale bytem Němčovice 37, 338 24 Břasy
Paní Vendula Ferschmannová, nar. 6.6.1980, trvale bytem Karlova 1037/38, 301 00 Plzeň

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Radnice, stavební odbor jako věcně i místně příslušný správní orgán podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby : Rodinný dům na pozemku parc.č. 897/11 a venkovních terénních úprav a oplocení na pozemku parc.č. 897/11, 901/4 a 901/6 v obci Němčovice a k.ú. Olešná u Radnic, kterou podal pan ing. Petr Ferschmann, nar. 6.2.19680, trvale bytem Němčovice 37, 338 24 Břasy a paní Vendula Ferschmannová, nar. 6.6.1980, trvale bytem Karlova 1037/38, 301 00 Plzeň (dále jen „žadatel“) a na základě toho podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby:
Rodinný dům,
na pozemku parc.č. 897/11
venkovní terénní úpravy a oplocení
na pozemku parc.č. 897/11, 901/4 a 901/6
v obci Němčovice a k.ú. Olešná u Radnic

Popis stavby:
Dokumentace řeší umístění stavby nového jednopodlažního částečně podsklepeného rodinného domu o zastavěné ploše 177 m2 na pozemku parc.č. 897/11 v k.ú. Olešná u Radnic. Dům je navržen s plochou střechou s výškou atiky 6,1 m nad terénem. Napojení na el.energii bude provedeno ze stávajícího elektroměrného pilířku umístěného na hranici pozemku. Zásobování vodou bude řešeno z vlastní studny, která bude vybudována na pozemku. Splaškové vody budou svedeny do odpadní jímky na vyvážení. Součástí stavby bude zastřešené otevřené stání pro dva osobní automobily o půdorysných rozměrech 5,6 x 8,3 m. Toto stání bude přistavěno k východní fasádě domu. V suterénu objektu budou umístěny prostory skladů, tech.místnost a garáž. V přízemí objektu budou obytné prostory

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba rodinného domu bude umístěna tak, jak je zakresleno v situaci 1:300, která je součástí dokumentace, tj. na pozemku parc.č. 897/11 v obci Němčovice a k.ú. Olešná u Radnic.
Rodinný dům bude osazen na severní straně min. 3 metry od hranice pozemku p.č. 902/6, na východní straně 12 m od hranice pozemku p.č. 897/5, na západní straně bude odstup min. 18 m od hranice pozemků 897/7 a 901/5, na jižní straně 24 m od hranice pozemku 1262/27.
Odpadní jímka na vyvážení bude umístěna u hranice pozemku parc.č. 902/4.
2. Podkladem pro územní řízení je projekt vypracovaný firmou BRM spol. s r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň, zodpovědný projektant ing. Petr Kováč, ČKAIT 0201084.
3. Stavba domovní studny bude předmětem samostatného územního a vodoprávního řízení.
4. Přístup na stavební pozemek bude řešen po pozemku parc.č. 901/9, 901/8 a 1267/10 v k.ú. Olešná u Radnic
5. Pozemek parc.č. 897/5 v k.ú. Olešná u Radnic nebude oplocen.
6. Stavbu lze provést pouze na základě stavebního povolení. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude obsahovat náležitosti stanovené vyhláškou. 526/2006, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
7. Stavba bude navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a budou dodržena závazná ustanovení příslušných technických norem.
8. Pro umístění stavby budou dodrženy podmínky dotčených orgánů státní správy:
a) závazného stanoviska HZS PK č.j. HSPM-1595-2/2011 RO z 31.3.2011:
– podmínky požární bezpečnosti stavby, zapracované v předložené projektové dokumentaci akceptovat v dalším stupni projektové dokumentace
– další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby předložit opět k vyjádření
b) vyjádření MěÚ Rokycany, OŽP, č.j. 1943/OŽP/11 ze dne 13.4.2011 :
– pokud při realizaci stavby dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les, u nichž obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí přesahuje 80 cm nebo velikost plochy keřů přesahuje 40 m2, požádají vlastníci pozemků před vydáním stavebního povolení podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku k obecnímu úřadu příslušného podle katastrálního území, v němž dřeviny rostou (v tomto případě OÚ Němčovice).

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení
Nebyly vzneseny žádné námitky

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
Ing.Petr Ferschmann, Vendula Ferschmannová

Odůvodnění

Dne 28.3.2011 podali žadatelé pan ing. Petr Ferschmann, nar. 6.2.19680, trvale bytem Němčovice 37, 338 24 Břasy a paní Vendula Ferschmannová, nar. 6.6.1980, trvale bytem Karlova 1037/38, 301 00 Plzeň stavebnímu úřadu MěÚ Radnice žádost o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby rodinného domu , venkovních terénních úprav a oplocení v obci Němčovice a k.ú. Olešná u Radnic

Městský úřad, stavební odbor Radnice opatřením ze dne 12.4.2011 oznámil veřejnou vyhláškou zahájení řízení podle § 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na den: 17.5.2011 konané na místě stavby. Protože bylo zjištěno, že záměr nebyl řádně zveřejněn na veřejně přístupném místě u pozemku, stavební úřad opatřením ze dne 17.5.2011 nařídil opakované veřejné ústní jednání s konáním dne 21.6.2011. Námitky a připomínky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. Veřejná vyhláška o zahájení řízení byla po nařízení opakovaného veřejného ústního jednání vyvěšena spolu se situačním plánem na veřejně přístupném místě u hranice zájmového pozemku a na elektronické úřední desce MěÚ Radnice a OÚ němčovice. Při místním šetření bylo zjištěno, že umístění a provedení stavby při dodržení podmínek územního rozhodnutí je možné.

Žádost byla doložena těmito doklady :
– dokumentace zpracovaná firmou BRM spol. s r.o. Plzeň
– požárně bezpečnostní řešení stavby zpracované p.Jaroslavem Beránkem
– kopií katastrální mapy
– doklady o vlastnictví
– vyjádření správců inženýrských sítí
– závazné stanovisko HZS Pk č.j. HSPM 1595-2/2011RO ze dne 31.3.2011
– vyjádření MěÚ Rokycany OŽP č.j. 1943/OŽP/11 ze dne 13.4.2011
– vyjádření MěÚ Rokycany OŽP č.j. 2117/OŽP/11 ze dne 22.4.2011
– závazné stanovisko MěÚ Rokycany OŽP č.j. 2605/OŽP/11 ze dne 16.5.2011

Jednotlivá stanoviska byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.
V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledků byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona.

Stavební úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání územního rozhodnutí z hledisek uvedených v § 86 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Obec Němčovice má schválenou územně plánovací dokumentaci. Pozemek p.č. 897/11 je určen pro výstavby rodinným domem. Pozemek svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním umožňuje využití pro navrhovaný účel.

Stavební úřad zjistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Vyhodnocení námitek a připomínek :
Nebyly vzneseny

Seznam všech účastníků řízení :
Ing.Petr Ferschmann, Vendula Ferschmannová, ing.Oldřich Dienstbier, Václav Štrunc, Ludmila Špicarová, Obec Němčovice

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a ostatní počet stejnopisů odpovídal počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán ( se zohledněním ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu ).

Toto rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude v této lhůtě požádáno o stavební povolení , nebo bude stavební řízení zastaveno a nebo bude podaná žádost o stavební povolení zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

Hana Brabcová
vedoucí stavebního odboru

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 písm. a)
ve výši ……………….. Kč 1000,00
uhraďte přiloženou složenkou nejpozději do 7 dnů po obdržení.

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 24. června 2011

Obdrží:
Účastníci řízení : doručení jednotlivě
Pan ing. Petr Ferschmann, Němčovice 37, 338 24 Břasy
Paní Vendula Ferschmannová, Karlova 1037/38, 301 00 Plzeň 3
OBEC Němčovice, 338 24 Břasy

– ostatní účastníci řízení –se vyrozumívají veřejnou vyhláškou
Pan ing. Oldřich Dienstbier, Vysoký průhon 917, 337 01 Rokycany
Pan Václav Štrunc, Olešná 34, 338 24 Břasy
Paní Ludmila Špicarová, Kralovická 1441/338 28 Radnice, 323 00 Plzeň 1

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí :
Obecní úřad Němčovice, Městský úřad Radnice

Dotčené orgány státní správy: (doručení jednotlivě)
HZS PK, ÚO Rokycany, Komenského 29/1, 337 01 Rokycany
MěÚ Rokycany, OŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany

Komentáře