Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí

Městský úřad Radnice, stavební odbor
náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice

Č.j: MěÚ/144/2011 – 5 Radnice, dne: 21.3.2011
Vyřizuje: Jan Kotva
E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz
Telefon: 371 740 816

Žadatel:
T-Mobile Czech Republic a.s. (IČ – 64949681), Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 zastoupený Ing. Petrem Ševčíkem (nar. 10.3.1964), Kotíkovská 151, 323 00 Plzeň

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Základnová stanice RDTF sítě „87054_Kacerov_Olesna – 45 m“ a elektrická přípojka na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 492, 500/36, 554, 557/1, 558, 561/4, 561/6, 775/1, 1258/1, 1258/6 a 1265/9 v kat. území Olešná u Radnic, kterou podal T-Mobile Czech Republic a.s. (IČ – 64949681), Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 zastoupený Ing. Petrem Ševčíkem (nar. 10.3.1964), Kotíkovská 151, 323 00 Plzeň takto:
Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává
územní rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: Základnová stanice RDTF sítě „87054_Kacerov_Olesna – 45 m“ a elektrická přípojka na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 492, 500/36, 554, 557/1, 558, 561/4, 561/6, 775/1, 1258/1, 1258/6 a 1265/9 v kat. území Olešná u Radnic.

Stavba bude obsahovat:
Jedná se o umístění základnové stanice pro pokrytí dané oblasti signálem veřejné radiotelefonní sítě společnosti T-Mobile CZ a.s. a to na lesním pozemku parc.č. 775/1 v k.ú. Olešná u Radnic.
Železobetonový stožár je navržen jako samostatně stojící objekt výšky 45 m nad terénem. Stožár, který bude sestaven ze 4 dílů, bude ukotven k základu přes kotevní přírubu a kotevní táhla. Základ je navržen jako ŽB monolitická patka o půdorysu 5,3 x 5,3 m a výšce 1,5 m. Ocelové konstrukce budou přichyceny ke stožáru přes ocelové opasky, které jsou přitaženy k líci stožáru. Konstrukce pro antény budou připevněny obdobným způsobem. Pro denní značení bude stožár natřen pěti pruhy střídavě červené a bílé barvy šířky 4000 mm. Pro světelné značení bude opatřen zdvojeným světelným překážkovým značením nízké svítivosti.
Provozní kontejner, ve kterém bude umístěna technologie bude o rozměrech 2,5 x 3,0 m. Stěny kontejneru budou opláštěny dřevem tmavohnědé barvy. Objekt bude mít sedlovou střechu.
Oplocení areálu bude provedeno z dřevěného laťového plotu hnědé barvy o výšce min. 2 m. V oplocení bude umístěna vjezdová brána.
Příjezd k základnové stanici bude zajištěn po stávající polní a lesní cestě, pro napojení areálu bude v délce 12 m proveden nový příjezd z hutněné štěrkodrti.
Přípojka NN pro základnovou stanice v délce cca 1420 m bude napojena ze stávajícího betonového sloupu před domem č.p. 45 v obci Olešná. Elektroměrový pilíř bude umístěn u sloupu. Z pilíře bude provedena přípojka NN zemním kabelem až do plastového pilíře, který bude osazen v areálu základnové stanice. Z tohoto pilíře bude přípojka NN vedena do rozvaděče technologie v kontejneru. Přípojka NN bude vedena zemním kabelem po pozemcích parc.č. 1258/6, 1258/1, 561/4, 554, 557/1, 561/6, 558, 500/36, 1265/9, 492 a 775/1 v k.ú. Olešná u Radnic.
Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Umístění základnové stanice (stožár, provozní kontejner, oplocení) bude provedeno na pozemku: pozemková parcela č. 775/1 v k.ú. Olešná u Radnic, tak jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:1000, která je součástí dokumentace stavby, kterou vypracoval autorizovaný inženýr Tomáš Záhora, ČKAIT – 1100024 v 01/2011
2. Umístění přípojky NN bude provedeno na pozemcích: pozemkové parcely č. 492, 500/36, 554, 557/1, 558, 561/4, 561/6, 775/1, 1258/1, 1258/6 a 1265/9 v k.ú. Olešná u Radnic, tak jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:1000, která je součástí dokumentace stavby, kterou vypracoval autorizovaný inženýr Tomáš Záhora, ČKAIT – 1100024 v 01/2011
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
4. Stavebník zajistí prostorové vytyčení polohy stavby odborně způsobilou osobou.
5. Budou dodrženy podmínky stanovené dotčenými orgány a účastníky řízení uvedené v těchto dokladech:
a) Závazné stanovisko MěÚ Rokycany, odboru ŽP č.j. 5038/OŽP/10-2 ze dne 22.10.2010
• Maximální výška stožáru bude 45 m nad zemí.
• Stožár bude do 15-ti metrů nad zemí natřen tmavě zelenou barvou, od 15-ti metrů až po výstražné značení bude světle šedý nebo matně stříbrný. V případě požadavku Úřadu pro civilní letectví nebo vojenské ubytovací a stavební správy bude opatřen výstražným značením.
• Kontejner s technologií bude opláštěn dřevem. Oplocení pozemku bude z dřevěných planěk v barvě hnědé o výšce minimálně 2 m.
• Po zprovoznění komunikačního stožáru bude přesně zjištěna úroveň pokrytí signálem v okolním území, zanesena do mapy a zaslána na městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí.
• Případným dalším zájemcům o umístění antény bude umožněno sdílené užívání anténního nosiče a ostatních zařízení a objektů na anténním stanovišti v předmětné lokalitě, včetně zařízení pro integrovaný záchranný systém, tomuto požadavku bude odpovídat konstrukce stožáru z hlediska hmotnosti komunikačních zařízení.
• Používané mechanismy budou udržovány v dobrém technickém stavu, aby nedošlo ke znečištění vegetačních ploch ropnými a jinými škodlivými látkami.
• Tento souhlas se uděluje do 31. Prosince 2020. Poté bude komunikační stožár odstraněn a pozemek uveden do původního stavu.
b) Závazné stanovisko MěÚ Rokycany, odboru ŽP č.j. 5893/OŽP/10-1 ze dne 30.12.2010
• Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 odst. 2 a 3 lesního zákona.
• Při realizaci stavby „Základnová stanice spl. T-Mobile č. 87054_Kacerov_Olesna“ zahrnující stavbu věže, kontejneru, oplocení, zpevněné plochy, přístupové komunikace a NN elektropřípojky, popsaných v žádosti a přiložené dokumentaci, a sice na pozemku parc.č. 775/1 v katastrálním území Olešná u Radnic, t.j dle předloženého nákresu na pozemku určeném k plnění funkcí lesa, nebude nijak negativně ovlivňován lesní pozemek parc.č. 775/1 v katastrálním území Olešná u Radnic a ani lesní porosty na něm rostoucí, mimo plochy, na níž bude provedeno odnětí pozemku plnění funkcí lesa.
• Případné újmy či škody způsobené na lese, vzniklé v souvislosti s realizací výše uvedené stavby, viz vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, hradí investoři stavby vlastníkovi lesa.
• Tento souhlas nenahrazuje stanovisko vlastníka lesního pozemku p.č. 775/1 v katastrálním území Olešná u Radnic.
• Vlastníkem ani uživatelem výše uvedené stavby nebude ani v budoucnosti požadována náhrada za škodu vzniklou v souvislosti s umístěním výše uvedené stavby na pozemku určeném k plnění funkcí lesa.
• Po nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby „Základnová stanice spl. T-Mobile č. 87054_Kacerov_Olesna“ zahrnující stavbu věže, kontejneru, oplocení, zpevněné plochy, přístupové komunikace a NN elektropřípojky, popsaných v žádosti a přiložené dokumentaci, a sice na pozemku parc.č. 775/1 v katastrálním území Olešná u Radnic, t.j dle předloženého nákresu na pozemku určeném k plnění funkcí lesa, požádá investor stavby Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů o dočasné odnětí plnění funkcí lesa na části lesního pozemku p.č. 775/1 v katastrálním území Olešná u Radnic podle § 16 odst. 1 lesního zákona. Žádost bude doložena náležitostmi podle vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádostí o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.
• S realizací stavby„Základnová stanice spl. T-Mobile č. 87054_Kacerov_Olesna“ zahrnující stavbu věže, kontejneru, oplocení, zpevněné plochy, přístupové komunikace a NN elektropřípojky, popsaných v žádosti a přiložené dokumentaci, a sice na pozemku parc.č. 775/1 v katastrálním území Olešná u Radnic, t.j dle předloženého nákresu na pozemku určeném k plnění funkcí lesa, lze započít až po nabytí právní moci rozhodnutí o dočasném odnětí části pozemku plnění funkcí lesa a rovněž po nabytí právní moci příslušného stavebního povolení.
• V okolních lesních porostech nebude skladován žádný stavební materiál ani žádný odpad vzniklý při realizaci této stavby, mimo plochu na níž bude povoleno odnětí pozemku plnění funkcí lesa.
c) Vyjádření MěÚ Rokycany, odboru ŽP č.j. 895/OŽP/11 ze dne 17.2.2011
• Odpad neuvedený pod kódem 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 bude nabídnuta provozovatelům skládek pro technické účely
d) Vyjádření Vojenské ubytovací a stavební správy Praha č.j. 562/45514-ÚP/2010-7103/44 ze dne 24.1.2011
• Stožár předmětné základnové stanice bude opatřen ve smyslu předpisu Ministerstva dopravy L-14 „Letiště“, denním a nočním výstražným překážkovým značením. Základnová stanice se jeví jako dominanta v terénu.
• Noční výstražné překážkové značení nízké svítivosti typu B (červené) bude zdvojené(2 ks), umístěné na nejvyšším bodě stožáru, kde zdvojení bude sloužit jako záloha.
• Světelná návěstidla použitá pro překážkové značení musí mít doklad „Souhlas s využitím výrobku v civilním letectví v souladu s ICAO Annex-14“. Tento souhlas vydá výrobci Technický inspektorát ÚCL ČR.
• Před vydáním kolaudačního souhlasu, zaslat na odbor vojenského letectví MO, ol. Generála Píky 1, 160 00 Praha 6, následující doklady:
o Geodetické zaměření z důvodu zanesení objektu (nové letecké překážky) do databáze překážek leteckých map
o Potvrzení investora o tom, že stavba je opatřena denním a nočním výstražným překážkovým značením
o Kontaktní adresu a telefonní spojení na správce zodpovědného za nepřetržitý provoz a stav překážkového značení, ebeny. Aktualizace případných změn
o Výše uvedené dokumenty je nutné zaslat i v případě, že stavba bude předčasně užívána, nebo byl nařízen zkušební provoz v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.
e) Souhlas ČEPS, a.s. zn. 111/16113/28.2.2011/Ta ze dne 28.2.2011
• Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením V430 musí respektovat zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění, zákon č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění a musí být prováděny a dodrženy dle dotčených ustanovení norem ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50341-3-19, ČSN 33 2040, ČSN 33 2030, ČSN 73 6005, ČSN EN 50110-1, ČSN 33 2000, PNE 33 0000-6 a souvisejících zákonů, vyhlášek právních předpisů.
• Upozorňujeme na výskyt el. pole a magnetické indukce vedení 400kV. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele (investora) akce „Základnová stanice RDTF sítě T_Mobile 87054_Kacerov_Olesna“.
• Jakékoliv změny týkající se prostoru ochranného pásma vedení V430 oproti výše uvedeným podkladům budou v předstihu projednány s naší společností. V opačném případě pozbývá tento souhlas platnosti.
• Profil terénu v ochranných pásmech vedení zvn nesmí být měněn vrstvením zeminy nebo jiných materiálů nad úroveň okolního terénu.
• Činnosti v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup energetických provozovatelů k zařízením. Vzhledem k budoucím opravám vedení je nutné při realizaci stavby „Základnová stanice RDTF sítě T_Mobile 87054_Kacerov_Olesna“ uvažovat s přístupovými cestami k jednotlivým stožárům v místech křížení z důvodů umístění kabelu NN v ochranném pásmu vedení V430. Situaci příjezdových cest požadujeme předat společně s dokumentací skutečného provedení (viz bod 10). V případě, že přes kabelové vedení v zemi není omezené přejíždění těžkou technikou, není nutné situaci předávat a tuto skutečnost požadujeme písemně doložit před kolaudací stavby.
• Činnosti v ochranném pásmu vedení zvn omezuje § 46 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona v platném znění.
• Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení musí být osoby provádějící stavební a jiné činnosti prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona v platném znění, předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6 a ČSN 33 2040. Zahájení prací v ochranném pásmu vedení a kontaktní odpovědná osoba včetně tel. Spojení musí být nejméně 30 dnů předem písemně oznámeny ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 11. Ukončení prací bude do 5 dnů od skončení prací písemně oznámeno rovněž na tuto uvedenou adresu.
• Pro realizaci záměru a prací je nutné volit takové technologické postupy a řešení, aby nemuselo dojít k vypnutí vedení. V případě, že k realizaci těchto prací bude nutné vypínat vedení, je nezbytné, požádat o vypnutí společnost ČEPS, a.s. nejpozději do 30.6. předchozího roku.
• V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení, musí být činnost v ochranných pásmech vedení přerušena a pásmo opuštěno. Mimořádné jevy a události budou okamžitě ČEPS,a.s., pracoviště Hradec na tel.: 411 10 211-4.
• Po dokončení prací v ochranných pásmech vedení je nutné ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 písemně předat zprávu o rozsahu provedených prací a úprav dotčeného území ochranných pásem. Součástí zprávy bude minimálně technická zpráva, situace křížení kabelového vedení s vyznačením osy vedení a hranicemi ochranného pásma dle skutečného provedení. Předání těchto uvedených dokumentů je podmínkou souhlasu naší společnosti s kolaudací stavby.
• Společnost (instituce), pro kterou je souhlas udělen, odpovídá za jakékoliv škody na elektrickém zařízení vzniklé v souvislosti s prováděnou činností a případné škody budou na tuto společnost (instituci) likvidovány.
• Upozorňujeme na citaci § 98 odst. 4 zákona 458/2000 Sb., energetického zákona v platném znění „oprávnění k cizím nemovitostem, jakož i omezení jejich užívání, která vznikla před účinností tohoto zákona, zůstávají nedotčena“. ČEPS, a.s. jako provozovatel přenosové soustavy je oprávněn podle zákona využívat práv k cizím nemovitostem, která vznikla podle dříve platných právních předpisů.
• Přenosová soustava je dle § 432 občanského zákoníku provozem zvlášť nebezpečným a zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění těmto zařízením poskytuje zvláštní ochranu. Proto je pro zajištění jejich spolehlivého a bezpečného provozu, k ochraně života, zdraví a majetku osob, zaveden institut zvláštní ochrany, který spočívá v definici tzv. ochranného pásma vedení. Ochranné pásmo stávajícího vedení V430 je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění, jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 20 m (pro 400 kV) od krajního vodiče (případně svazku) na každou stranu měřené kolmo na vedení (pro vedení vystavěná po 1.1.1995). Vzhledem k tomu že stávající vedení byla postavena před nabytím účinnosti výše uvedeného zákona, šířka jejich ochranných pásem je ve smyslu § 98, odst. 2 stanovena dle původního zákona č. 79/57 Sb. 25 m (pro 400 kV) od krajního vodiče (případně svazku) na každou stranu měřeno kolmo na vedení. Uvedené vedení je nutno respektovat a chránit jako obecně prospěšné zařízení včetně ochranného pásma.
f) Vyjádření Pozemkového úřadu Rokycany č.j. 431/2011/PURo ze dne 22.2.2011
• Kabel NN bude uložen na pozemcích parc.č. 500/36, 1265/9 a 492 v k.ú. Olešná u Radnic v hloubce min. 1 m v chráničce KOPOFLEX a označen výstražnou folií.
• Bude přizván zástupce pozemkového úřadu na stavbu před zakrytím kabelu.
g) Závazné stanovisko HZS PK, ÚO Rokycany č.j. HSPM-428-3/2011RO ze dne 28.1.2011
• Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného p. Ing. Jiřím Veselým (01/2011) a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů.
6. Před započetím výkopových prací nechá stavebník vytýčit všechny druhy podzemních sítí a vedení a bude respektovat podmínky stanovené jejich správci.
7. Po dokončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
8. Po nabytí moci tohoto územního rozhodnutí podá stavebník na MěÚ Radnice, stavební odbor ohlášení dle § 104 odst. 2 písm. h) a m) stavebního zákona.
9. Umístění stavby se povoluje na dobu dočasnou, a to do 31.12.2020. Pokud provozovatel nepožádá o prodloužení lhůty trvání stavby se souhlasem MěÚ Rokycany, odboru životního prostředí, bude stavba do tohoto termínu odstraněna.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
T-Mobile Czech Republic a.s. (IČ – 64949681), Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
Obec Němčovice, Něměčovice 37, 338 24 Břasy 1
Libštejnské lesy, s.r.o., Nádražní 310/28, 301 00 Plzeň

Odůvodnění
Městský úřad, stavební odbor Radnice obdržel dne 31.1.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
Žádost byla předepsaným způsobem doložena.
Městský úřad, stavební odbor Radnice opatřením ze dne 2.2.2011 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 4.3.2011 (pátek) konané v místě: na místě stavby. Dne 22.2.2011 byla oznámena účastníkům řízení a dotčeným orgánů změna termínu ústního jedná na 11.3 2011. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad, stavební odbor Radnice k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Umístění stavby je v souladu s územním plánem Obce Němčovice, schválený pro katastrální území Němčovice a Olešná u Radnic usnesením zastupitelstva Obce Němčovice č. 2-6/2005 ze dne 14.7.2005 a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.
Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.
Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

K žádosti byly doloženy tyto doklady:
• Dokumentace pro územní řízení vpracovaná autorizovaným inženýrem Tomášem Záhorou, ČKAIT – 1100024 v 01/2011
• Požárně bezpečnostní řešení vypracované aut. inženýrem Jiřím Veselým, ČKAIT – 1102504 v 01/2011
• Kopie katastrální mapy a doklad o vlastnictví pozemků
• Souhlas vlastníka Libštejnské lesy s.r.o. ze dne 8.11.2010
• Souhlas Obce Němčovice, č.j. 166/2010 ze dne 3.12.2010
• Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Obce Němčovice ze dne 4.11.2011
• Pověření k zastupování T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 18.10.2010
• Zápis ze zastupitelstva Obce Němčovice ze dne 4.11.2010
• Smlouva o připojení odběrného zařízení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 18.10.2010
• Vyjádření MěÚ Rokycany, odboru ŽP č.j. 5083/OŽP/10 ze dne 7.10.2010
• Závazné stanovisko MěÚ Rokycany, odboru ŽP č.j. 5893/OŽP/10-1 ze dne 30.12.2010
• Závazné stanovisko MěÚ Rokycany, odboru ŽP, č.j. 5038/OŽP/10-2 ze dne 22.10.2010
• Vyjádření MěÚ Rokycany, odboru ŽP, č.j. 895/OŽP/11 ze dne 17.2.2011
• Stanovisko Úřadu pro civilní letectví ČR, č.j. 7229-10-701 ze dne 30.11.2010
• Stanovisko Vojenské ubytovací a stavební správy Praha, č.j. 562/45514-ÚP/2010-7103/44 ze dne 01/2011
• Vyjádření ZVS ÚP České Budějovice ze dne 25.1.2011 pod zn. ÚPČB/160/11
• Vyjádření OBÚ Plzeň, zn. SBS951/2011 ze dne 25.1.2011
• Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic a.s., č.j. 153052/10 ze dne 28.12.2010
• Stanovisko RWE Distribuční služby s.r.o., zn. 22/11/176 ze dne 4.1.2011
• Vyjádření ČEPS, a.s. zn. 24/16113/26.1.2011/ta ze dne 26.1.2011
• Souhlas ČEPS, a.s. zn. 111/16113/28.2.2011/Ta ze dne 28.2.2011
• Závazné stanovisko KHS PK, ÚP Rokycany, č.j. 1133/21/11 ze dne 2.2.2011
• Závazné stanovisko HZS PK, ÚO Rokycany, č.j. HSPM-428-3/2011RO ze dne 28.1.2011
• Stanovisko Pozemkového úřadu Rokycany, č.j. 431/2011/PURo ze dne 22.2.2011
• Vyjádření odborného lesního hospodáře k dočasnému odnětí z LPF ze dne 23.2.2011

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Seznam všech účastníků řízení:
Vlasta Böhmová, ČEZ Distribuce a.s., ČEPS, a.s., Václav Hábr, Karel Halada, Olga Jedličková, Kladrubská a.s., Zdeněk Kučera, Liblínský statek s.r.o., Libštejnské lesy s.r.o., Ing. Ivan Miškovský, Ing. Viktor Miškovský, Obec Němčovice, Jan Piksa, Václav Piksa, Milena Piksová, Michaela Plecitá, Pozemkový fond ČR, Pozemkový úřad Rokycany, Paed Dr. Zdeňka Šmausová, T-Mobile Czech Republic a.s., Zdeněk Tuka, Vojenská ubytovací a stavební správa Praha.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.

Hana Brabcová
Vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 21.3.2011

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

Rozdělovník
Doručení jednotlivě:
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, prostřednictvím zástupce: Ing. Petr Ševčík, Kotíkovská 151, 323 00 Plzeň
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
Libštejnské lesy s.r.o., Nádražní 310/28, 301 00 Plzeň 1
Obec Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 772/12, 110 00 Praha 1
Pozemkový úřad Rokycany, Klostermannova 635/III, 337 01 Rokycany 1

Doručení veřejnou vyhláškou:
Vlasta Böhmová, Skalice u České Lípy 95, 471 17 Skalice u České Lípy
Václav Hábr, Olešná 16, Němčovice, 338 24 Břasy 1
Karel Halada, Sudova 1538/5, 326 00 Plzeň
Olga Jedličková, Tachovská 1406, 323 00 Plzeň
Kladrubská a.s., Kladruby 80, 338 08 Zbiroh
Zdeněk Kučera, Olešná 44, Němčovice, 338 24 Břasy 1
Liblínský statek s.r.o., Chockov 13, Lhotka u Radnic, 338 24 Břasy 1
Ing. Ivan Miškovský, Sibiřská 854/1, 360 05 Karlovy Vary 5
Ing. Viktor Miškovský, České družyny 1947/19, 160 00 Praha 6
Jan Piksa, Markušova 1636/10, 149 00 Praha 4
Václav Piksa, Olešná 35, Němčovice, 338 24 Břasy 1
Milena Piksová, Olešná 35, Němčovice, 338 24 Břasy 1
Michaela Plecitá, Olešná 35, Němčovice, 338 24 Břasy 1
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Paed Dr. Zdeňka Šmausová, Školní 1252/51, 312 00 Plzeň
Zdeněk Tuka, Okružní 2671, 470 01 Česká Lípa 1

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Radnice, nám. K. Šternberka 363, 338 28 Radnice u Rokycan
Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
HZS PK, ÚO Rokycany, Komenského 29, 337 01 Rokycany 1
KHS PK, ÚP Rokycany, Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor ŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany 1
Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 písm. a)
ve výši ……………….. Kč 1000,00
uhraďte přiloženou složenkou nejpozději do 7 dnů po obdržení. ( uhradí žadatel )

Komentáře