Veřejná vyhláška – stavební povolení

Veřejná vyhláška – stavební povolení

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 28.12.2011 podali Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Škroupova 18, Plzeň a Obec Břasy, IČ 00258628, 338 24 Břasy 350, které zastupuje Pontex spol.s.r.o., IČ 40763439, Plánská 5, 301 64 Plzeň (dále jen „stavebník“) a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu Rekonstrukce silnice II/232 Břasy – Liblín (dále jen „stavba“) na stavebních parcelách p.č. 300, 322, 332, pozemkových parcelách p. č. 208/14, 220, 222, 228, 243/6, 243/7, 258, 261/3, 262, 282, 288/13, 318, 360/1, 406/9, 406/11, 407/1, 407/2, 407/3, 407/5, 407/11, 431, 443, 457/1, 568, 612 v katastrálním území Břasy, pozemkových parcelách p. č. 690 v katastrálním území Stupno, pozemkových parcelách p. č. 464, 770/1 v katastrálním území Lhotka u Radnic, pozemkových parcelách p. č. 313/1, 313/2, 1810/1, 1811/1, 1817 v katastrálním území Liblín, pozemkových parcelách p. č. 238/1, 238/6, 443/1, 451 v katastrálním území Němčovice, pozemkových parcelách p. č. 585, 586/1, 586/4, 840, 867 v katastrálním území Bezděkov u Radnic, pozemkových parcelách p. č. 709/11, 738/1, 738/2, 738/3 v katastrálním území Újezd u Svatého Kříže.

Stavbou bude provedena povrchová oprava silnice II/232 od konce obce Bezděkov až do Liblína k mostnímu objektu přes řeku Berounku (staničení 9,880 – 22,770 45). V obci Břasy je navržena kompletní rekonstrukce vozovky od autobusových zálivů v blízkosti čerpací stanice v km 11,690 až za zatáčku v km 11,890. Dále je ještě navržena kompletní rekonstrukce vozovky od Újezdu u Sv. Kříže až ke křižovatce se silnicí III/23215 (odbočka na Němčovice). Celková délka úseku s novým krytem bude 12 890,45 m. Celý úsek je navržen do 5 etap výstavby.

Členění stavby
Projektovou dokumentaci tvoří následující stavební objekty:
SO 101 Oprava silnice II/232 km 9,880 – 22,770 45
SO 102 MK a chodníky v obci Břasy
SO 103 Autobusové zastávky v k.ú. Němčovice
SO 105 DIO
SO 301 Dešťová kanalizace
SO 421 Úpravy VO
SO 801 Vegetační úprav
Odvodnění Liblín

Povolení stavby je vázáno dodržením následujících podmínek pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Rekonstrukce sil. II/232 Břasy – Liblín“ č. zakázky 09 819 00, datum: 11/2011, ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval PONTEX s.r.o. středisko Plzeň, Plánská 5, 301 00 Plzeň; která pro stavebníka tvoří přílohu tohoto rozhodnutí s dodržením ustanovení vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.

3. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, dále je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zák. č. 262/2006 Sb., zák. č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

4. Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti. Zhotovitel stavby a stavební dozor nad prováděním stavby bude nahlášen zdejšímu úřadu a bude seznámen s podmínkami tohoto rozhodnutí. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby.

5. Před zahájením výkopových prací zajistí stavebník vytyčení stávajících podzemních sítí a při provádění stavby zajistí jejich ochranu před poškozením dle podmínek a požadavků jejich vlastníků a správců, zejména dle vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., ze dne 18.3.2010 zn. 1026284864/PN a ze dne 27.10.2010, společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., ze dne 5.11.2010 zn. 4478/10/176, společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 5.3.2010 čj. 25195/10/CPN/VV0 a ze dne 25.10.2010, společnosti VEOLIA Vodárna Plzeň, ze dne 9.3.2010 zn. 148/03/10. Vlastník vedení je povinen na výzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor (§ 36 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích).

6. Stavba bude provedena v souladu se souhlasem k trvalému odnětí ze ZPF ze dne 15.3.2012 č.j. 615-/OŽP/12; se závazným stanoviskem – souhlasem s umístěním stavby ve vzdálenosti menší než 50m od lesa ze dne 9.3.2012 č.j. 1096/OŽP/12-2; se závazným stanoviskem – sohlasem k zásahu do VKP ze dne 20.2.2012 č.j. 268/OŽP/12-2, vše vydáno MěÚ Rokycany, odborem životního prostředí.

7. Stavba bude provedena v souladu se stanoviskem – vyjádřením společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. ze dne 11.10.2012 a 13.10.2010.

8. Stavba bude provedena v souladu se stanoviskem Zemědělské vodohospodářské správy ze dne 13.10.2010 č.j. OPV/PL/604/10.

9. Stavba bude provedena v souladu se závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru PK ze dne 11.10.2010 č.j. HSPM-7170-2/2010 RO.

10. Stavba bude provedena v souladu s vyjádřením Vodárny Plzeň, a.s., ze dne 8.10.2010 zn. 4248/2010.

11. Stavba bude prováděna v souladu s vyjádřením ČSAD autobusy Plzeň a.s. ze dne 1.9.2010 zn. DÚ/198/10-Fr.

12. Stavba bude provedena v souladu s vyjádřením Správy železniční dopravní cesty, Plzeň ze dne 23.3.2010 zn. 355/10-SDC PLZ-98/Kov.

13. Stavba bude provedena v souladu se souhlasem ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy vydaném Drážním úřadem, Plzeň ze dne 30.7.2012 zn. ML- SOL0505/12-2/Rb.

14. Po dobu výstavby bude zabezpečen bezpečný přístup k nemovitostem a příjezd vozidel IZS. Zhotovitel včas upozorní majitele nemovitostí na omezení příjezdu k nemovitostem.

16. Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného dozoru.

17. O průběhu stavby bude veden stavební deník.

18. Bude zamezeno šíření prašnosti a bude prováděno účinné čištění vozidel aby nedocházelo ke znečištění komunikační sítě. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno stavebníkem na náklad stavby.

19. O povolení částečné nebo úplné uzavírky dotčených pozemních komunikacích a stanovení přechodného dopravního značení bude požádán příslušný silniční správní úřad zhotovitelem stavby v předstihu nejpozději 1 měsíc před požadovaným termínem částečné nebo úplné uzavírky.

20. O stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (trvalé svislé a vodorovné značení) bude požádán příslušný silniční úřad.

21. Veškeré odpady vzniklé při stavebních pracích je nutno zneškodňovat zákonným a doložitelným způsobem pouze na zařízeních k tomu určených. Průběžná evidence všech odpadů vzniklých při realizaci záměru bude předložena včetně dokladů o způsobech dalšího využití, popř. zneškodnění při kolaudaci stavby.

22. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby:
• předání staveniště
• po osazení obrub
• před dokončením dílčích úseků
• po dokončení stavby

23. Stavba bude zahájena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a dokončena do 31. 12. 2017.

Odůvodnění

Dne 28.12.2011 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Usnesením ze dne 24.1. 2012 bylo řízení přerušeno a současně byl stavebník vyzván k doplnění žádosti o chybějící doklady. Po doplnění všech náležitostí bylo v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona opatřením ze dne 12.4.2012 oznámeno zahájení – pokračování řízení účastníkům řízení, a dotčeným orgánům a jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil od ohledání na místě a ústního jednání. Dne 15.5.2012 byla žadatelem doručena žádost o „zúžení žádosti“ o stavební povolení o stavební povolení ze dne 28.12.2011 – vyčlenit z projektové dokumentace stavební objekt 201 – Opěrné stěny u Liblínského mostu, který bude řešen samostatně.
Opatřením ze dne 30.5.2012 bylo opět oznámeno pokračování řízení – zúžení žádosti. Ve lhůtě určené pro uplatnění stanovisek, námitek a připomínek – do 10 dnů ode dne doručení oznámení o pokračování řízení – nebyly uplatněny žádné připomínky.
Souhlas podle § 15 stavebního zákona vydal Městský úřad Radnice, stavební odbor pod č.j. MěÚ 1649/2011 dne 6.12.2011.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení předloženou žádost přezkoumal z hledisek uvedených v § 111 odst. 1 a 2. stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.
Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Okruh účastníků stavebního řízení byl proveden v souladu s ust. §109 stavebního zákona, toto právní postavení v daném případě přísluší vedle žadatele i vlastníkům pozemků dotčených stavbou a pozemků sousedních, jejichž vlastnická práva mohou být dotčena a také vlastníkům sítí technické infrastruktury. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem (tj. vzdálenějším) nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se stavba bude provádět, vlastnické nebo jiné právo.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jaromír Kalčík
vedoucí odboru dopravy
otisk úředního razítka
Č.j. 7337/OD/12 str. 5

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne: 3.8.2012

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 2500 Kč byl zaplacen dne 23.1.2012.

Doručení veřejnou vyhláškou:
V souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu bude oznámení o zahájení stavebního řízení doručeno účastníkům řízení veřejnou vyhláškou

Obdrží:
Žadatel (dodejky)
Pontex spol.s.r.o., IDDS: nrpt3sn
dotčené správní úřady
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát stanovisko
dne 11.11.2010 č.j. KRPP-320-329/ČJ-2010-030806
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany dne 11.10.2010 č.j. HSPM-7170-2/2010 RO
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Rokycany dne 19.10.2010 č.j. 20847/21/10
Městský úřad Radnice, stavební odbor vyjádření dne 6.12.2011 č.j. MěÚ 1649/2011
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí stanovisko dne 25.11.2010 č.j. 5749/OŽP/10
Obecní úřad Bezděkov, IDDS: d7uay4f
Obecní úřad Břasy, IDDS: p8ubrid
Obecní úřad Liblín, IDDS: yghay7g
Obecní úřad Němčovice, IDDS: usxbzb7
Obecní úřad Újezd u Svatého Kříže, IDDS: rgrbvab

Komentáře