Veřejná vyhláška – rozhodnutí

Městský úřad Radnice, stavební odbor
náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice

Č.j: MěÚ/436/2009 Radnice, dne: 13.5.2009
Vyřizuje: Jan Kotva
E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz
Telefon: 371 740 816

Žadatel:
ČEZ Distribuce a.s. (IČ – 27232425), Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 v zastoupení: LEBIŠ s.r.o. (IČ – 28001184), Jugoslávská 5, 326 00 Plzeň 26

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Němčovice nové RD, Obec, kabel NN na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 229, 231/1, 231/4, 233/7, 233/8, 233/10, 233/11, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/19 a 435/5 v kat. území Němčovice a žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: Němčovice nové RD, Obec, kabel NN na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 229, 231/1, 231/4, 233/7, 233/8, 233/10, 233/11, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/19 a 435/5 v kat. území Němčovice, kterou podal ČEZ Distribuce a.s. (IČ – 27232425), Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 v zastoupení: LEBIŠ s.r.o. (IČ – 28001184), Jugoslávská 5, 326 00 Plzeň 26 takto:
I.
Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: Němčovice nové RD, Obec, kabel NN na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 229, 231/1, 231/4, 233/7, 233/8, 233/10, 233/11, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/19 a 435/5 v kat. území Němčovice.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 229, 231/1, 231/4, 233/7, 233/8, 233/10, 233/11, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/19 a 435/5 v k.ú. Němčovice, tak jak je zakreslena v situaci v měřítku 1:500, která je součástí projektové dokumentace stavby vypracované autorizovaným projektantem p. Daliborem Lebišem, Lebiš s.r.o., Jugoslávská 5, 326 00 Plzeň v 01/2009
2. Před zahájením stavebních prací nachá stavebník vytýčit všechny druhy podzemních sítí a vedení a bude respektovat podmínky stanovené jejich správci.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
ČEZ Distribuce a.s. (IČ – 27232425), Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
LEBIŠ s.r.o. (IČ – 28001184), Jugoslávská 5, 326 00 Plzeň 26
Obec Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
Jan Monhart, Smetanova 48, 337 01 Rokycany 1
Zdeňka Monhartová, Smetanova 48, 337 01 Rokycany 1

II.
Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
povoluje
stavbu: Němčovice nové RD, Obec, kabel NN na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 229, 231/1, 231/4, 233/7, 233/8, 233/10, 233/11, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/19 a 435/5 v kat. území Němčovice v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Stavba bude obsahovat:
Jedná se o nové připojení pozemků na energetickou soustavu v obci Němčovice. Místem připojení nových rozvodů bude rozvaděč NN u stávající jednosloupová trafostanice na pozemku parc.č. 229. Odtud budou vyvedeny dva kabely při hraně budoucí komunikace. Jeden z kabelů bude smyčkovat novou skříň SP1 na pozemku parc.č. 231/1. Druhý půjde přímo do nové rozpojovací skříně SR1 na rohu vjezdu do nové obytné zóny pozemek parc.č. 233/8. Z této skříně budou vyvedeny opět dva kabely. První bude smyčkovat skříně SP2 a SP4, druhý bude smyčkovat skříně SP3 a SP5. Tyto skříně budou umístěny na hranicích pozemků určených k zástavbě. Oba kabely budou ukončeny ve skříni SR2 na pozemku parc.č. 233/16. Z této skříně bude proveden samostatný vývod kabelem přes pozemek parc.č. 233/7 do rozpojovací skříně SR3, které bude umístěna na novém sloupu při hranici pozemku. Sloup bude vložen do trasy stávajícího vzdušného vedení, které bude od tohoto bodu směrem přes nově zasiťované pozemky demontováno.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval autorizovaný projektant p. Dalibor Lebiš, Lebiš s.r.o., Jugoslávská 5, 326 00 Plzeň v 01/2009. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách ve znění vyhlášek č. 491/2006 a 502/2006Sb.
4. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v těchto dokladech:
a) MěÚ Rokycany, odbor ŽP – vyjádření o odpadech č.j. 1922/OŽP/09 ze dne 16.4.2009
– odpad uvedený pod kódem 17 01 01 – beton, dále 17 01 02 – cihly, 17 01 03 – tešky a keramické výrobky, 17 02 02 . sklo a 17 03 02 – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 budou přednostně recyklovány
– přebytečný odpad uvedený pod kódem 17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 bude nabídnuta provozovatelům skládek
– po dokončení stavby bude předložena průběžná evidence odpadů vzniklých při realizaci záměru a doklady o způsobech jejich dalšího využití, popř. zneškodnění
5. Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavba bude provedena dodavatelsky. Firma bude vybrána na základě výběrového řízení.
7. Stavební úřad bude v průběhu výstavby provádět kontrolní prohlídky.Termín dokončení jednotlivých etap výstavby stavebník nahlásí stavebnímu úřadu.
8. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity, případně zneškodněny v zařízeních k tomu určených se souhlasem správce těchto zařízení.
9. Dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu.
10. Na stavbě bude řádně vedený stavební deník a schválený projekt.
11. Po dokončení stavby je nutno podat zdejšímu stavebnímu úřadu návrh na vydání kolaudačního souhlasu. K návrhu budou předloženy tyto doklady:
– geometrický plán zaměření stavby
– revize el. zařízení
– protokol o předání a převzetí stavby
– doklad o likvidaci odpadů

Městský úřad, stavební odbor Radnice v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
ČEZ Distribuce a.s. (IČ – 27232425), Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
LEBIŠ s.r.o. (IČ – 28001184), Jugoslávská 5, 326 00 Plzeň 26
Obec Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
Jan Monhart, Smetanova 48, 337 01 Rokycany 1
Zdeňka Monhartová, Smetanova 48, 337 01 Rokycany 1

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II (vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I (vztahující se k umístění stavby).
Odůvodnění
Městský úřad, stavební odbor Radnice obdržel dne 24.3.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.
Žádost byla předepsaným způsobem doložena.
Městský úřad, stavební odbor Radnice opatřením ze dne 8.4.2009 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 12.5.2009 (úterý) konané v místě: na OÚ Němčovice. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Žádost byla doložena těmito doklady:
– projektová dokumentace stavby vypracovaná autorizovaným projektantem p. Daliborem Lebišem, Lebiš s.r.o., Jugoslávská 5, Plzeň v 01/2009
– kopie katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí
– vyjádření o existenci inženýrských sítí: Telefónica O2 Czech Republic a.s., ČEZ Distribuce a.s., RWE Distribuční služby s.r.o., UPC Česká republika a.s., RADIOKOMUNIKACE a.s.
– plná moc od ČEZ Distribuce a.s. pro LEBIŠ s.r.o.
– vyjádření MěÚ Rokycany, odbor ŽP, č.j. 1902/OŽP/09 ze dne 15.4.2009
– vyjádření o odpadech MěÚ Rokycany, odbor ŽP, č.j. 1922/OŽP/09 ze dne 16.4.2009
– smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce a.s. a obcí Němčovice
– smlouva o smlově budoucí o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce a.s. a p. Janem Monhartem a pí. Zdeňkou Monhartovou

Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
Odůvodnění výroku I

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Seznam všech účastníků řízení:
Libor Břečka, Kamil Čadek, Tereza Čadková, ČEZ Distribuce a.s., ČEZ Distribuce a.s., EGOWAY spol s.r.o., Věra Fenclová, Vlastimil Krchov, Josef Macák, Jan Matoušek, Jan Monhart, Zdeňka Monhartová, Obec Němčovice, Zdeněk Pechman, Nikola Polatová, Mgr. Milan Vyskočil, Jindřiška Vyskočilová, Běla Zeithamlová, Ester Zeithamlová.

Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad, stavební odbor Radnice k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
Odůvodnění výroku II

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Vypořádání s námitkami účastníků řázení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Seznam všech účastníků řízení:
Libor Břečka, Kamil Čadek, Tereza Čadková, ČEZ Distribuce a.s., ČEZ Distribuce a.s., EGOWAY spol s.r.o., Věra Fenclová, Vlastimil Krchov, Josef Macák, Jan Matoušek, Jan Monhart, Zdeňka Monhartová, Obec Němčovice, Zdeněk Pechman, Nikola Polatová, Mgr. Milan Vyskočil, Jindřiška Vyskočilová, Běla Zeithamlová, Ester Zeithamlová.

Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel Městský úřad, stavební odbor Radnice z ustanovení § 109 stavebního zákona.
Poučení
Poučení k výroku I
Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.

Poučení k výroku II
Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Hana Brabcová
Vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 13.5.2009

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

Rozdělovník
Účastníci řízení – – územní řízení o umístění stavby
Doručení jednotlivě:
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, prostřednictvím zástupce: LEBIŠ s.r.o., Jugoslávská 5, 326 00 Plzeň 26
Libor Břečka, Pod Vrchem 870/59, 312 00 Plzeň 12
Kamil Čadek, Mrkvičkova 1354/36, 163 00 Praha 618
Tereza Čadková, Mrkvičkova 1354/36, 163 00 Praha 618
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
EGOWAY spol s.r.o., Na Kamení 311, 330 01 Kyšice
Věra Fenclová, Němčovice 9, 338 24 Břasy 1
Vlastimil Krchov, Stehlíkova 131, 337 01 Rokycany 1
Josef Macák, Chomle 15, 338 28 Radnice u Rokycan
Jan Matoušek, Zahradní 757, 351 37 Luby u Chebu
Jan Monhart, Smetanova 48, 337 01 Rokycany 1
Zdeňka Monhartová, Smetanova 48, 337 01 Rokycany 1
Obec Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
Zdeněk Pechman, Sedlecko 61, 338 24 Břasy 1
Nikola Polatová, 9. května 292, 330 03 Chrást u Plzně
Mgr. Milan Vyskočil, Pod Rozhlednou 278/27, 312 00 Plzeň 12
Jindřiška Vyskočilová, Pod Rozhlednou 278/27, 312 00 Plzeň 12
Běla Zeithamlová, Pod Lipami 2567/38, 130 00 Praha 3
Ester Zeithamlová, Pod Lipami 2567/38, 130 00 Praha 3
Účastníci řízení – – stavební řízení
Doručení jednotlivě:
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, prostřednictvím zástupce: LEBIŠ s.r.o., Jugoslávská 5, 326 00 Plzeň 26
Libor Břečka, Pod Vrchem 870/59, 312 00 Plzeň 12
Kamil Čadek, Mrkvičkova 1354/36, 163 00 Praha 618
Tereza Čadková, Mrkvičkova 1354/36, 163 00 Praha 618
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
EGOWAY spol s.r.o., Na Kamení 311, 330 01 Kyšice
Věra Fenclová, Němčovice 9, 338 24 Břasy 1
Vlastimil Krchov, Stehlíkova 131, 337 01 Rokycany 1
Josef Macák, Chomle 15, 338 28 Radnice u Rokycan
Jan Matoušek, Zahradní 757, 351 37 Luby u Chebu
Jan Monhart, Smetanova 48, 337 01 Rokycany 1
Zdeňka Monhartová, Smetanova 48, 337 01 Rokycany 1
Obec Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
Zdeněk Pechman, Sedlecko 61, 338 24 Břasy 1
Nikola Polatová, 9. května 292, 330 03 Chrást u Plzně
Mgr. Milan Vyskočil, Pod Rozhlednou 278/27, 312 00 Plzeň 12
Jindřiška Vyskočilová, Pod Rozhlednou 278/27, 312 00 Plzeň 12
Běla Zeithamlová, Pod Lipami 2567/38, 130 00 Praha 3
Ester Zeithamlová, Pod Lipami 2567/38, 130 00 Praha 3

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
Městský úřad Radnice, nám. K. Šternberka 363, 338 28 Radnice u Rokycan

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
MěÚ Rokycany, odbor ŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany 1
Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 17 odst. 1 písm. i)
ve výši 3000,00 Kč byl uhrazen žadatelem dne 22.4.2009.

Komentáře