Veřejná vyhláška – rozhodnutí oprava zřejmých nesprávností

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
ROZHODNUTÍ
OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydal dne 3.8.2012 pod čj. 822/OD/12 stavební povolení na stavbu

Rekonstrukce silnice II/232 Břasy – Liblín
(dále jen „stavba“) na stavebních parcelách p.č. 300, 322, 332, pozemkových parcelách p. č. 208/14, 220, 222, 228, 243/6, 243/7, 258, 261/3, 262, 282, 288/13, 318, 360/1, 406/9, 406/11, 407/1, 407/2, 407/3, 407/5, 407/11, 431, 443, 457/1, 568, 612 v katastrálním území Břasy, pozemkových parcelách p. č. 690 v katastrálním území Stupno, pozemkových parcelách p. č. 464, 770/1 v katastrálním území Lhotka u Radnic, pozemkových parcelách p. č. 313/1, 313/2, 1810/1, 1811/1, 1817 v katastrálním území Liblín, pozemkových parcelách p. č. 238/1, 238/6, 443/1, 451 v katastrálním území Němčovice, pozemkových parcelách p. č. 585, 586/1, 586/4, 840, 867 v katastrálním území Bezděkov u Radnic, pozemkových parcelách p. č. 709/11, 738/1, 738/2, 738/3 v katastrálním území Újezd u Svatého Kříže.

Správní orgán rozhodnutím podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost v chybném uvedení pozemkové parcely dotčené stavbou na straně 1 a to tak,
že text zřejmé nesprávnosti:

„…pozemkových parcelách p. č. 208/14, 220, 222, 228, 243/6, 243/7, 258, 261/3, 262, 282, 288/13, 318, 360/1, 406/9, 406/11, 407/1, 407/2, 407/3, 407/5, 407/11, 431, 443, 457/1, 568, 612 v katastrálním území Břasy…“
opravuje textem:

„…pozemkových parcelách p. č. 208/14, 220, 222, 228, 243/6, 243/7, 258, 261/3, 262, 282, 288/13, 318, 360/4, 406/9, 406/11, 407/1, 407/2, 407/3, 407/5, 407/11, 431, 443, 457/1, 568, 612 v katastrálním území Břasy…“

Odůvodnění:
Ve výroku písemného vyhotovení stavebního povolení se vyskytla zřejmá nesprávnost – došlo k chybnému uvedení parcelního čísla pozemkové parcely dotčeného stavbou p.č. 360/1 namísto p.č. 360/4 (původně celá pozemková parcela měla p.č. 360/1, po změně číslování parcel obnovou operátu došlo k oddělení části tohoto pozemku s parc.č. 360/4). Tímto uvedením nesprávného parcelního čísla pozemkové parcely nemohlo být ovlivněno stavební řízení, jelikož obě uvedené pozemkové parcely jsou ve vlastnictví Obce Břasy, která je spolu se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o., stavebníkem (žadatelem o stavební povolení).
Správní orgán rozhodnutím zřejmou nesprávnost opravil.

Poučení účastníků:
Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Jaromír Kalčík
vedoucí odboru dopravy
otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum zveřejnění na úřední desce: Datum sejmutí z úřední desky:
Vyvěšeno dne: 31.1.2014

V elektronické podobě umožňující V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od: dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne: 31.1.2014

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Účastníci řízení:

– veřejnou vyhláškou
Stavebník :

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Pontex spol.s.r.o., IDDS: nrpt3sn
Obec Břasy, IDDS: p8ubrid

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Rokycany, Masarykovo náměstí1, Střed, 337 01 Rokycany
Obecní úřad Liblín, IDDS: yghay7g
Obecní úřad Bezděkov, IDDS: d7uay4f
Obec Břasy, IDDS: p8ubrid
Obecní úřad Němčovice, IDDS: usxbzb7
Obecní úřad Újezd u Svatého Kříže, IDDS: rgrbvab
Dotčené orgány:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, DI, IDDS: 5ixai69
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Rokycany, IDDS: samai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k
Městský úřad Radnice, stavební odbor, IDDS: c9sb4dp
Drážní úřad, sekce stavební, IDDS: 5mjaatd
vlastní

Komentáře

Nezařazené