Veřejná vyhláška – rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu: Rodinný dům, Němčovice

Městský úřad Radnice, stavební odbor
náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice

Č.j: MěÚ/1539/2009 Radnice, dne: 1.2.2010
Vyřizuje: Jan Kotva
E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz
Telefon: 371 740 816

Žadatel:
EGOWAY spol. s r.o. (IČ – 25284606), Na kameni 311, 330 01 Kyšice v zastoupení: Ing. Karel Kugler, Projektování pozemních staveb (IČ – 11372575), Hrádek 158, 338 42 Hrádek u Rokycan

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Rodinný dům, Němčovice na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 233/11 a 233/16 v kat. území Němčovice a žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: Rodinný dům, Němčovice na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 233/11 a 233/16 v kat. území Němčovice, kterou podal EGOWAY spol. s r.o. (IČ – 25284606), Na kameni 311, 330 01 Kyšice v zastoupení: Ing. Karel Kugler, Projektování pozemních staveb (IČ – 11372575), Hrádek 158, 338 42 Hrádek u Rokycan takto:
I.
Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává
rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: Rodinný dům, Němčovice na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 233/11 a 233/16 v kat. území Němčovice.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 233/11 a 233/16 v k.ú. Němčovice, tak jak je zakreslena v situaci v měřítku 1:250, která je součástí projektové dokumentace stavby vypracované aut. inženýrem Karlem Kuglerem, ČKAIT – 0200095, Hrádek 158, 338 42 Hrádek u Rokycan v 10/2009
2. Před zahájením stavebních prací nachá stavebník vytýčit všechny druhy podzemních sítí a vedení a bude respektovat podmínky stanovené jejich správci.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
EGOWAY spol. s r.o. (IČ – 25284606), Na kameni 311, 330 01 Kyšice zastoupený: Ing. Karel Kugler, Projektování pozemních staveb (IČ – 11372575), Hrádek 158, 338 42 Hrádek u Rokycan

II.
Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
povoluje
stavbu: Rodinný dům, Němčovice na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 233/11 a 233/16 v kat. území Němčovice v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Stavba bude obsahovat:
Rodinný dům bude zděný, přízemní, nepodsklepený, s možností funkčního využití podkroví s jedním bytem a krytým stáním pro osobní automobil. Zastavěná plocha stavby bude 178 m². Střecha bude valbová s max. výškou 6,5 m od úrovně podlahy přízemí.
1.NP obsahuje – zádveří, schodišťová hala, obývací pokoj, kuchyně, 2 x pokoj, koupelna, ložnice, kotelna, WC, spíž, šatna
RD bude vytápěn ústředním topením se závěsným elektrokotlem jako zdrojem tepla.
Objekt rodinného domu bude zásobován vodou přípojkou ze stávající vrtané studny na pozemku stavebníka.
Odkanalizování rodinného domu bude provedeno novou kanalizační přípojkou do veřejné knalizace na pozemku parc.č. 233/16.
Přípojka el. energie bude provedena ze stávajícího elektroměrného rozvaděče, umístěného na hranici pozemku stavebníka. Vlastní přípojka mezi elektroměrovou skříní a rodinným domem bude provedena zemním kabelem.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr Karel Kugler, ČKAIT – 0200095, Hrádek 158, 338 42 Hrádek u Rokycan. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách ve znění vyhlášek č. 491/2006 a 502/2006Sb.
4. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v těchto dokladech:
a) Závazné stanovisko HZS PK, ÚO Rokycany č.j.HSPM-384-3/RO/SPD-2009 ze dne 23.10.2009
– splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného p. Jaroslavem Beránkem dne 18.10.2009 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů
b) Souhlas MěÚ Rokycany, odboru ŽP k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu č.j.5200-3/OŽP/09 ze dne
14.12.2009
– před zahájením zemních prací bude v terénu zřetelně označena hranice trvale odnímané zemědělské půdy a zajištěno její nepřekročení
– v průběhu terénních prací musí být učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt
– před zahájením stavby bude provedena skrývka svrchní kulturní vrsty půdy v tloušťce 0,15 m na ploše 276 m². Celkové množství skryté ornice bude činit 41,4 m³. Ornice bude využita na terénní a sadové úpravy pozemku parc.č. 233/11 (dle KN) v k.ú. Němčovice po dokončení stavby.
5. Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
7. Stavební úřad bude v průběhu výstavby provádět kontrolní prohlídky. Termín dokončení jednotlivých etap výstavby stavebník nahlásí stavebnímu úřadu.
8. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity, případně zneškodněny v zařízeních k tomu určených se souhlasem správce těchto zařízení.
9. Na stavbě bude řádně vedený stavební deník a schválený projekt.
10. Po dokončení stavby je nutno podat zdejšímu stavebnímu úřadu návrh na vydání kolaudačního souhlasu. K návrhu budou předloženy tyto doklady:
– geometrický plán zaměření stavby
– revize el. zařízení
– protokol o provedení tlokových zkoušek vodovodních a kanalizačních rozvodů a přípojek
– protokol o provedení tlakové a topné zkoušky ÚT
– revize spalinové cesty
– doklad o likvidaci odpadů

Městský úřad, stavební odbor Radnice v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
EGOWAY spol. s r.o. (IČ – 25284606), Na kameni 311, 330 01 Kyšice zastoupený: Ing. Karel Kugler, Projektování pozemních staveb (IČ – 11372575), Hrádek 158, 338 42 Hrádek u Rokycan

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II (vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I (vztahující se k umístění stavby).
Odůvodnění
Městský úřad, stavební odbor Radnice obdržel dne 2.12.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.
Městský úřad, stavební odbor Radnice dne 21.12.2009 rozhodl usnesením v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 stavebního zákona a § 140 odst. 1 správního řádu o spojení územního řízení o umístění stavby se stavebním řízením a projednání žádosti ve společném řízení.
Žádost byla předepsaným způsobem doložena.Městský úřad, stavební odbor Radnice opatřením ze dne 21.12.2009 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 26.1.2010 (úterý) konané v místě: na místě stavby. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení byla doložena těmito doklady:
– projektová dokumentace stavby vypracovaná aut. inženýrem Karlem Kuglerem, ČKAIT – 0200095, Hrádek 158, 338 42 Hrádek u Rokycan v 10/2009
– požárně bezpečnostní řešení stavby vypracované aut. technikem Jaroslavem Beránkem, Nad Roklí 364, 338 43 Mirošov
– výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy
– stanovisko k žádosti o připojení ČEZ Distribuce a.s.
– vyjádření o existenci sítí ČEZ Distribuce a.s., RWE Distribuční služby s.r.o., Telefónica O2 Czech Republic a.s.
– rozhodnutí MěÚ Rokycany, odboru dopravy o umístění stavby v ochranném pásmu silnice č. III/23215 vydané pod č.j. 8743/OD/09 ze dne 20.10.2009
– závazné stanovisko HZS PK, ÚO Rokycany č.j. HSPM-384-2/RO/SPD-2009 ze dne 23.10.2009
– závazné stanovisko HZS PK, ÚO Rokycany č.j. HSPM-384-3/RO/SPD-2009 ze dne 23.10.2009
– vyjádření Obecního úřadu Němčovice ze dne 12.10.2009
– plná moc pro pana ing. Karla Kuglera ze dne 15.10.2009

Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
Odůvodnění výroku I

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Seznam všech účastníků řízení:
Libor Břečka, ČEZ Distribuce a.s., EGOWAY spol. s r.o., Obec Němčovice, SÚS Rokycany, Mgr. Milan Vyskočil, Jindřiška Vyskočilová.

Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad, stavební odbor Radnice k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Odůvodnění výroku II

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Vypořádání s námitkami účastníků řázení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Seznam všech účastníků řízení:
Libor Břečka, ČEZ Distribuce a.s., EGOWAY spol. s r.o., Obec Němčovice, SÚS Rokycany, Mgr. Milan Vyskočil, Jindřiška Vyskočilová.

Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel Městský úřad, stavební odbor Radnice z ustanovení § 109 stavebního zákona.
Poučení
Poučení k výroku I
Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.

Poučení k výroku II
Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Hana Brabcová
Vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 1.2.2010

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

…………………………………………………… ………………………………………………….
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko: Razítko:

Rozdělovník
Účastníci řízení – územní řízení o umístění stavby
Doručení jednotlivě:
EGOWAY spol. s r.o., Na kameni 311, 330 01 Kyšice, prostřednictvím zástupce: Ing. Karel Kugler, Projekty pozemních staveb, U Restaurace 158, 338 42 Hrádek u Rokycan
Obec Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
Doručení veřejnou vyhláškou:
Libor Břečka, Pod Vrchem 870/59, 312 00 Plzeň
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
SÚS Rokycany, Roháčova 773, 337 01 Rokycany 1
Mgr. Milan Vyskočil, Pod Rozhlednou 278/27, 312 00 Plzeň 12
Jindřiška Vyskočilová, Pod Rozhlednou 278/27, 312 00 Plzeň 12
Účastníci řízení – stavební řízení
Doručení jednotlivě:
EGOWAY spol. s r.o., Na kameni 311, 330 01 Kyšice, prostřednictvím zástupce: Ing. Karel Kugler, Projekty pozemních staveb, U Restaurace 158, 338 42 Hrádek u Rokycan
Libor Břečka, Pod Vrchem 870/59, 312 00 Plzeň
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
Obec Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
SÚS Rokycany, Roháčova 773, 337 01 Rokycany 1
Mgr. Milan Vyskočil, Pod Rozhlednou 278/27, 312 00 Plzeň 12
Jindřiška Vyskočilová, Pod Rozhlednou 278/27, 312 00 Plzeň 12

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Radnice, nám. K. Šternberka 363, 338 28 Radnice u Rokycan
Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
HZS PK, ÚO Rokycany, Komenského 29, 337 01 Rokycany 1
Městský úřad Rokycany – odbor ŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany 1
Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 17 písm. a)
ve výši ……………….. Kč 300,00
uhraďte přiloženou složenkou nejpozději do 7 dnů po obdržení. ( uhradí stavebník )

Komentáře