Veřejná vyhláška – rozhodnutí

Městský úřad Třemošná, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“)
posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 2.5.2023 podal
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská č.p. 462/162, 326 00 Plzeň, na základě plné moci v zastoupení: Ing. Viktor Vaidiš, nar. 2.6.1981, K mostu č.p. 51, 330 02 Dýšina (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:
I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu: turistický přívoz Planá – Velká Radná

Komentáře