Veřejná vyhláška – rozhodnutí

Městský úřad Radnice, stavební odbor
náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice

Č.j: MěÚ/1261/2010 – 4 Radnice, dne: 1.11.2010
Vyřizuje: Jan Kotva
E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz
Telefon: 371 740 816

Žadatelé:
Monika Galbavá (nar. 8.8.1983), nám. Kašpara Šternberka 130, 338 28 Radnice u Rokycan
Jaroslav Galbavý (nar. 18.9.1981), nám. Kašpara Šternberka 130, 338 28 Radnice u Rokycan
zastoupení Ing. Jaroslavem Šedivcem, Toužimská 17, 323 00 Plzeň

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Rodinný dům a garáž s přístřeškem, Němčovice na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 231/3 a 435/6 v kat. území Němčovice a žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: Rodinný dům a garáž s přístřeškem, Němčovice na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 231/3 a 435/6 v kat. území Němčovice, kterou podala Monika Galbavá (nar. 8.8.1983), nám. Kašpara Šternberka 130, 338 28 Radnice u Rokycan a Jaroslav Galbavý (nar. 18.9.1981), nám. Kašpara Šternberka 130, 338 28 Radnice u Rokycan zastoupení Ing. Jaroslavem Šedivcem, Toužimská 17, 323 00 Plzeň takto:
I.
Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává
rozhodnutí o umístění stavby
pro stavbu: Rodinný dům a garáž s přístřeškem, Němčovice na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 231/3 a 435/6 v kat. území Němčovice.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba rodinného domu bude umístěna na pozemku parc. č. 231/3 v k.ú. Němčovice ve vzdálenosti 2,5 m od hranice s pozemkem parc č. 231/2 a 8,865 m od hranice s pozemkem st.p.č. 134, tak jak je zakreslena v situaci v měřítku 1:200, která je součástí projektové dokumentace stavby vypracované aut. inženýrem Zdeňkem Jiřičkou, ČKAIT – 0200150 v 06/2010.
2. Stavba garáže bude umístěna na pozemcích parc.č. 231/3 a 435/6 v k.ú. Němčovice ve vzálenosti 2,5 m od hranice s pozemkem parc.č. 231/2 a 2,86 m od hranice s pozemkem parc.č. 233/8, tak jak je zakreslena v situaci v měřítku 1:200, která je součástí projektové dokumentace stavby vypracované aut. inženýrem Zdeňkem Jiřičkou, ČKAIT – 0200150 v 06/2010.
3. Před zahájením stavebních prací nechá stavebník vytýčit všechny druhy podzemních sítí a vedení a bude respektovat podmínky stanovené jejich správci.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
Monika Galbavá (nar. 8.8.1983), nám. Kašpara Šternberka 130, 338 28 Radnice u Rokycan
Jaroslav Galbavý (nar. 18.9.1981), nám. Kašpara Šternberka 130, 338 28 Radnice u Rokycan

II.
Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
povoluje
stavbu: Rodinný dům a garáž s přístřeškem, Němčovice na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 231/3 a 435/6 v kat. území Němčovice v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Stavba bude obsahovat:
Rodinný dům bude přízemní nepodsklepený, bez využitého podkroví o zastavěné ploše 149,9 m². Obvodové nosné zdivo bude z tvárnic YTONG, strop bude z dřevěných hranolů. Střecha bude valbová se sklonem 25º a bude se skládat ze sbíjených příhradových vazníků.
1.NP bude obsahovat – předsíň, koupelna, ložnice, 2 x pokoj, chodba, kotelna, sprcha + WC, komora, hala, terasa
Objekt bude vytápěn ústředním topením pomocí kotle na tuhá paliva o výkonu 16 kW. Doplňkovým zdrojem tepla bude el. podlahové vytápění. Připojení el. energie bude zajištěno z elektroměrového pilířku umístěného na hranici pozemku stavebníka v oplocení. Přívod vody bude zajištěn ze stávající studny umístěné na pozemku stavebníka. Splaškové vody budou svedeny do stávající obecní kanalizace.

Garáž s přístřeškem bude přízemní nepodsklepená o zastavěné ploše 50,4 m². Nosné zdivo bude z tvárnic YTONG, střecha bude dřevěná valbová se sklonem 25º. Garáž bude napojena pouze na rozvod el. energie.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr Zdeněk Jiřička, ČKAIT – 0200150 v 06/2010. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
4. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v těchto dokladech:
a) Souhlas MěÚ Rokycany, odboru ŽP k odnětí půdy ze ZPF č.j. 4474-1/OŽP/10 ze dne 13.9.2010
• Před zahájením zemních prací bude v terénu zřetelně označena hranice trvale odnímané zemědělské půdy a zajištěno její nepřekročení
• V průběhu terénních prací musí být učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
• Před zahájením stavby bude provedena skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy v tloušťce 0,2 m na ploše 263,4 m². Celkové množství skryté ornice bude činit 52,68 m³. Ornice bude využita k pěstitelským a zahrádkářským účelům na pozemcích parc. č. 231/3 a 435/6 v k.ú. Němčovice.
5. Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavba bude provedena dodavatelsky. Firma bude vybrána na základě výběrového řízení.
7. Stavební úřad bude v průběhu výstavby provádět kontrolní prohlídky. Termín dokončení jednotlivých etap výstavby stavebník nahlásí stavebnímu úřadu.
8. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity, případně zneškodněny v zařízeních k tomu určených se souhlasem správce těchto zařízení.
9. Na stavbě bude řádně vedený stavební deník a schválený projekt.
10. Dešťové vody z objektů budou likvidovány na pozemku stavebníka vsakováním.
11. Po dokončení stavby je nutno podat zdejšímu stavebnímu úřadu návrh na vydání kolaudačního souhlasu. K návrhu budou předloženy tyto doklady:
• Geometrický plán zaměření stavby
• Revize el. zařízení
• Revize spalinové cesty
• Protokoly o provedení tlakových zkoušek rozvodů vody a kanalizace
• Protokol o provedení tlakové a topné zkoušky ÚT
• Doklad o likvidaci odpadů

Městský úřad, stavební odbor Radnice v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):
Monika Galbavá (nar. 8.8.1983), nám. Kašpara Šternberka 130, 338 28 Radnice u Rokycan
Jaroslav Galbavý (nar. 18.9.1981), nám. Kašpara Šternberka 130, 338 28 Radnice u Rokycan

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II (vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I (vztahující se k umístění stavby).
Odůvodnění
Městský úřad, stavební odbor Radnice obdržel dne 16.9.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.
Žádost byla předepsaným způsobem doložena.
Městský úřad, stavební odbor Radnice opatřením ze dne 22.9.2010 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 26.10.2010 (úterý) konané v místě: na místě stavby. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.
Městský úřad, stavební odbor Radnice v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.
Odůvodnění výroku I
Umístění stavby je v souladu s územním plánem sídelního útvaru Němčovice, schváleným pro katastrální území Němčovice a Olešná u Radnic usnesením zastupitelstva obce Němčovice č. 2-6/2005 ze dne 14.7.2005 – stavba garáže se umisťuje v zastavitelném území s funkčním využitím „Území venkovského bydlení, Lokalita č. 3 – Území pro výstavbu rodinných domů“ a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Seznam všech účastníků řízení:
ČEZ Distribuce a.s., Monika Galbavá, Jaroslav Galbavý, Vlastimil Krchov, Josef Macák, Obec Němčovice, Ing. Jaroslav Šedivec.

Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad, stavební odbor Radnice k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
Odůvodnění výroku II

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Vypořádání s námitkami účastníků řázení:
V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Seznam všech účastníků řízení:
ČEZ Distribuce a.s., Monika Galbavá, Jaroslav Galbavý, Vlastimil Krchov, Josef Macák, Obec Němčovice, Ing. Jaroslav Šedivec.

Stanovení okruhu účastníků řízení:
Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel Městský úřad, stavební odbor Radnice z ustanovení § 109 stavebního zákona.
Poučení
Poučení k výroku I
Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.

Poučení k výroku II
Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje, Plzeň.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Hana Brabcová
Vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 1.11.2010

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

…………………………………………………… ………………………………………………….
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko: Razítko:

Rozdělovník
Účastníci řízení – územní řízení o umístění stavby
Doručení jednotlivě:
Monika Galbavá, nám. Kašpara Šternberka 130, 338 28 Radnice u Rokycan, prostřednictvím zástupce: Ing. Jaroslav Šedivec, Toužimská 17, 323 00 Plzeň
Jaroslav Galbavý, nám. Kašpara Šternberka 130, 338 28 Radnice u Rokycan, prostřednictvím zástupce: Ing. Jaroslav Šedivec, Toužimská 17, 323 00 Plzeň
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
Obec Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
Ing. Jaroslav Šedivec, Toužimská 17, 323 00 Plzeň
Doručení veřejnou vyhláškou:
Vlastimil Krchov, Stehlíkova 131, 337 01 Rokycany 1
Josef Macák, Břasy 158, 338 24 Břasy 1
Účastníci řízení – stavební řízení
Doručení jednotlivě:
Monika Galbavá, nám. Kašpara Šternberka 130, 338 28 Radnice u Rokycan, prostřednictvím zástupce: Ing. Jaroslav Šedivec, Toužimská 17, 323 00 Plzeň
Jaroslav Galbavý, nám. Kašpara Šternberka 130, 338 28 Radnice u Rokycan, prostřednictvím zástupce: Ing. Jaroslav Šedivec, Toužimská 17, 323 00 Plzeň
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
Vlastimil Krchov, Stehlíkova 131, 337 01 Rokycany 1
Josef Macák, Břasy 158, 338 24 Břasy 1
Obec Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
Ing. Jaroslav Šedivec, Toužimská 17, 323 00 Plzeň

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Radnice, nám. K. Šternberka 363, 338 28 Radnice u Rokycan
Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Městský úřad Rokycany, odbor ŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany 1
Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 17 písm. a)
ve výši ……………….. Kč 300,00
uhraďte přiloženou složenkou nejpozději do 7 dnů po obdržení. ( uhradí stavebník )

Komentáře