Veřejná vyhláška – oznámení změny termínu ústního jednání

Městský úřad, stavební odbor
nám. K. Šternberka čp. 363, 338 28 Radnice

k č.j: MěÚ/822/2010 Radnice, dne: 26.7.2010
Vyřizuje: Jan Kotva
E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz
Telefon: 371740816

Žadatel:
Josef Macák (nar. 27.7.1940), Břasy 158, 338 24 Břasy 1 zastoupený Radomilou Berkovou (nar. 9.7.1963), Studentská 12, 323 00 Plzeň

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení změny termínu ústního jednání
Městský úřad Radnice, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 písm. f) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

oznamuje změnu termínu ústního jednání

svolaného na základě žádosti o vydání územního rozhodnutí na dělení pozemku parc. č. 231/1 v k.ú. Němčovice, kterou podal pan Josef Macák (nar. 27.7.1940), Břasy 158, 338 24 Břasy 1 zastoupený paní Radomilou Berkovou (nar. 9.7.1963), Studentská 12, 323 00 Plzeň. Ústní jednání se mělo konat dne 17.8 2010 v 10.00 hod.

nový termín se stanoví na 26.8. 2010 v 10.00 hod.
na OÚ Němčovice

Poučení pro žadatele:
Žadatel zajistí, aby informace o změně termínu ústního jednání byla vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Hana B r a b c o v á
vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 6.8.2010

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

Obdrží :
Doručení jednotlivě:
Josef Macák, Břasy 158, 338 24 Břasy 1, prostřednictvím zástupce: Radomila Berková, Studentská 12, 323 00 Plzeň
Obec Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
Doručení veřejnou vyhláškou:
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 03 Plzeň
Ing. Marta Kozlerová, Blattného 2318/4, 158 00 Praha
Vlastimil Krchov, Stehlíkova 131, 337 01 Rokycany 1
Pavel Kupilík, náměstí 5. května 10, 345 62 Holýšov
Milada Kupilíková, náměstí 5. května 10, 345 62 Holýšov
Jan Matoušek, Zahradní 757, 351 37 Luby u Chebu
Jan Monhart, Smetanova 48, 337 01 Rokycany 1
Zdeňka Monhartová, Smetanova 48, 337 01 Rokycany 1
Nikola Polatová, 9. května 292, 330 03 Chrást u Plzně

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Radnice, nám. K. Šternberka 363, 338 28 Radnice u Rokycan
Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1

Komentáře