Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení územního řízení

Městský úřad Radnice, stavební odbor
náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice

Č.j: MěÚ/144/2011 – 2 Radnice, dne: 2.2.2011
Vyřizuje: Jan Kotva
E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz
Telefon: 371 740 816

Žadatel:
T-Mobile Czech Republic a.s. (IČ – 64949681), Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 zastoupený Ing. Ptrem Ševčíkem (nar. 10.3.1964), Kotíkovská 151, 323 00 Plzeň

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Dne 31.1.2011 podal T-Mobile Czech Republic a.s. (IČ – 64949681), Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 zastoupený Ing. Petrem Ševčíkem (nar. 10.3.1964), Kotíkovská 151, 323 00 Plzeň žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Základnová stanice RDTF sítě „87054_Kacerov_Olesna – 45 m“ a elektrická přípojka na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 775/1, 1265/9, 492, 500/36, 558, 1258/1, 561/6, 557/1, 554, 561/4 a 1258/6 v kat. území Olešnáu Radnic. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.
Městský úřad, stavební odbor Radnice oznamuje Občanskému sdružení HORNÍ BEROUNKA, Němčovice 16, 338 24 Břasy, že je oprávněno účastnit se výše uvedeného správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den

4.3.2011 (pátek) v 10:00 hodin.

Místo konání: v budově OÚ Němčovice

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Radnice (návštěvní dny: Pondělí a středa – 7:30 – 17:00 hod.) a při ústním jednání.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Žadatel zajistí dle § 87 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

Hana Brabcová
Vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 8. února 2011

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

Rozdělovník
Doručení jednotlivě:
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, prostřednictvím zástupce: Ing. Petr Ševčík, Kotíkovská 151, 323 00 Plzeň
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
Libštejnské lesy s.r.o., Nádražní 310/28, 301 00 Plzeň 1
Občanské sdružení HORNÍ BEROUNKA, Němčovice 16, 338 24 Břasy 1
Obec Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 772/12, 110 00 Praha 1
Doručení veřejnou vyhláškou:
Vlasta Böhmová, Skalice u České Lípy 95, 471 17 Skalice u České Lípy
Václav Hábr, Olešná 16, Němčovice, 338 24 Břasy 1
Karel Halada, Sudova 1538/5, 326 00 Plzeň
Olga Jedličková, Tachovská 1406, 323 00 Plzeň
Kladrubská a.s., Kladruby 80, 338 08 Zbiroh
Zdeněk Kučera, Olešná 44, Němčovice, 338 24 Břasy 1
Liblínský statek s.r.o., Chockov 13, Lhotka u Radnic, 338 24 Břasy 1
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha
Ing. Ivan Miškovský, Sibiřská 854/1, 360 05 Karlovy Vary 5
Ing. Viktor Miškovský, České družyny 1947/19, 160 00 Praha 6
Jan Piksa, Markušova 1636/10, 149 00 Praha 4
Václav Piksa, Olešná 35, Němčovice, 338 24 Břasy 1
Milena Piksová, Olešná 35, Němčovice, 338 24 Břasy 1
Michaela Plecitá, Olešná 35, Němčovice, 338 24 Břasy 1
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Paed Dr. Zdeňka Šmausová, Školní 1252/51, 312 00 Plzeň
Zdeněk Tuka, Okružní 2671, 470 01 Česká Lípa 1

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Radnice, nám. K. Šternberka 363, 338 28 Radnice u Rokycan
Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
HZS PK, ÚO Rokycany, Komenského 29, 337 01 Rokycany 1
KHS PK, ÚP Rokycany, Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor ŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany 1
Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6

Komentáře