Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení – Olešná, kabel NN

Městský úřad Radnice, stavební odbor
náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice

Č.j: MěÚ/858/2010 – 2 Radnice, dne: 12.7.2010
Vyřizuje: Jarmila Cajthamlová
E-mail: jarmila.cajthamlova@mesto-radnice.cz
Telefon: 371 740 816

Žadatel:
ČEZ Distribuce a.s. (IČ – 27232425), Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 v zastoupení LEBIŠ s.r.o. (28001184), Jugoslávská 1588/5, 326 00 PLZEŇ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Dne 30.6.2010 podal ČEZ Distribuce a.s. (IČ – 28001184), Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 v zastoupení firmou LEBIŠ s.r.o. (28001184), Jugoslávská 1588/5, 326 00 Plzeň žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu: Olešná, p 910/16, kabel NN na pozemcích: pozemkové parcely č. 1277/2, 1277/17, 1262/26, 1262/30, 901/9, 1267/10 (ost. plocha), 897/8, 901/8 (trv. travní porost). Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní řízení o umístění stavby a stavební řízení.

Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den

12. srpna 2010 (čtvrtek) v 10:00 hodin
se srazem pozvaných

na návsi před Kapličkou, Olešná.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Radnice (návštěvní dny: Pondělí a středa – 7:30 – 17:00 hod.) a při ústním jednání.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Žadatel zajistí dle § 87 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

Hana Brabcová
Vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 12. července 2010

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

Rozdělovník
Účastníci řízení – – územní řízení o umístění stavby
Doručení jednotlivě:
LEBIŠ s.r.o., Jugoslávská 5, 326 00 PLZEŇ
Doručení veřejnou vyhláškou:
– OBEC Němčovice, 338 24 BŘASY 1
Účastníci řízení – – stavební řízení
Doručení jednotlivě:
LEBIŠ s.r.o., Jugoslávská 5, 326 00 PLZEŇ
Doručení veřejnou vyhláškou:
– OBEC Němčovice, 338 24 BŘASY 1

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Radnice, nám. K. Šternberka 363, 338 28 RADNICE
Obecní úřad Němčovice, 338 24 BŘASY 1

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
HZS PK, ÚO Rokycany, Komenského 29, 337 01 Rokycany 1
Městský úřad Rokycany – odbor ŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany 1
MěÚ Rokycany – odbor kultury, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany 1

Na vědomí:
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

Komentáře