Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o umístění stavby

Městský úřad Radnice, stavební odbor
náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice

Č.j: MěÚ/1539/2009 – 3 Radnice, dne: 21.12.2009
Vyřizuje: Jan Kotva
E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz
Telefon: 371 740 816

Žadatel:
EGOWAY spol. s r.o. (IČ – 25284606), Na kameni 311, 330 01 Kyšice zastoupený: Ing. Karel Kugler, Projektování pozemních staveb (IČ – 11372575), Hrádek 158, 338 42 Hrádek u Rokycan

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Dne 2.12.2009 podal EGOWAY spol. s r.o. (IČ – 25284606), Na kameni 311, 330 01 Kyšice zastoupený: Ing. Karel Kugler, Projektování pozemních staveb (IČ – 11372575), Hrádek 158, 338 42 Hrádek u Rokycan žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Rodinný dům, Němčovice na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 233/11 a 233/16 v kat. území Němčovice a žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu: Rodinný dům, Němčovice na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 233/11 a 233/16 v kat. území Němčovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní řízení o umístění stavby a stavební řízení.
Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den

26.1.2010 (úterý) v 10:00 hodin.

Místo konání: na místě stavby.
Městský úřad, stavební odbor Radnice usnesením ze dne 21.12.2009 rozhodl, že územní řízení o umístění stavby se v souladu s ustanovením § 78 stavebního zákona a podle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) spojuje se stavebním řízením a žádost bude projednána ve společném řízení.
Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Radnice (návštěvní dny: Pondělí a středa – 7:30 – 17:00 hod.) a při ústním jednání.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Žadatel zajistí dle § 87 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

Hana Brabcová
Vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 23.12.2009

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

…………………………………………………… ………………………………………………….
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko: Razítko:

Rozdělovník
Účastníci řízení – územní řízení o umístění stavby
Doručení jednotlivě:
EGOWAY spol. s r.o., Na kameni 311, 330 01 Kyšice, prostřednictvím zástupce: Ing. Karel Kugler, Projekty pozemních staveb, Hrádek 158, 338 42 Hrádek u Rokycan
Obec Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
SÚS Rokycany, Roháčova 773, 337 01 Rokycany 1
Doručení veřejnou vyhláškou:
Libor Břečka, Pod Vrchem 870/59, 312 00 Plzeň
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
Mgr. Milan Vyskočil, Pod Rozhlednou 278/27, 312 00 Plzeň 12
Jindřiška Vyskočilová, Pod Rozhlednou 278/27, 312 00 Plzeň 12
Účastníci řízení – stavební řízení
Doručení jednotlivě:
EGOWAY spol. s r.o., Na kameni 311, 330 01 Kyšice, prostřednictvím zástupce: Ing. Karel Kugler, Projekty pozemních staveb, Hrádek 158, 338 42 Hrádek u Rokycan
Libor Břečka, Pod Vrchem 870/59, 312 00 Plzeň
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
Obec Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
SÚS Rokycany, Roháčova 773, 337 01 Rokycany 1
Mgr. Milan Vyskočil, Pod Rozhlednou 278/27, 312 00 Plzeň 12
Jindřiška Vyskočilová, Pod Rozhlednou 278/27, 312 00 Plzeň 12

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Radnice, nám. K. Šternberka 363, 338 28 Radnice u Rokycan
Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
HZS PK, ÚO Rokycany, Komenského 29, 337 01 Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor ŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany 1
Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1

Komentáře