Veřejná vyhláška o zahájení územního řízení

Městský úřad Radnice, stavební odbor
náměstí Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice

Č.j: MěÚ/145/2009 Radnice, dne: 4.3.2009
Vyřizuje: Jan Kotva
E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz
Telefon: 371 740 816

Žadatel:
Obec Němčovice (IČ – 00573922), 338 24 Břasy 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Dne 28.1.2009 podala Obec Němčovice (IČ – 00573922), 338 24 Břasy 1 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: NĚMČOVICE – KANALIZACE, ZÁPADNÍ ČÁST na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 18/4, 433/1, 434, 229, 233/8, 202/8, 435/5, 233/16, 234, 235, 231/3, 231/2, 231/5, 435/8, 233/14, 233/7, 435/9, 435/3, 237/3 a 238/5 v kat. území Němčovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.
Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den

7.4.2009 (úterý) v 10:00 hodin.

Místo konání: na OÚ Němčovice.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Radnice (návštěvní dny: Pondělí a středa – 7:30 – 17:00 hod.) a při ústním jednání.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Žadatel zajistí dle § 87 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

Hana Brabcová
Vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 5. března 2009

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

…………………………………………………… ………………………………………………….
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko: Razítko:

Rozdělovník
Účastníci řízení – územní řízení o umístění stavby
Doručení jednotlivě:
Obec Němčovice , 338 24 Břasy 1
Ladislav Kapras, Učňovská 123, 338 42 Hrádek u Rokycan
Růžena Kaprasová, Učňovská 123, 338 42 Hrádek u Rokycan
Václav Kratochvíl, Němčovice 39, 338 24 Břasy 1
Vlastimil Krchov, Stehlíkova 131, 337 01 Rokycany 1
Pavel Kupilík, nám. 5. května 10, 345 62 Holýšov
Milada Kupilíková, nám. 5. května 10, 345 62 Holýšov
Jan Matoušek, Zahradní 757, 351 37 Luby u Chebu
Jan Monhart, Smetanova 48, 337 01 Rokycany 1
Zdeňka Monhartová, Smetanova 48, 337 01 Rokycany 1
Zdeněk Pechman, Sedlecko 61, 338 24 Břasy 1
Nikola Polatová, 9. května 292, 330 03 Chrást u Plzně
Běla Zeithamlová, Pod Lipami 2567/38, 130 00 Praha 3
Ester Zeithamlová, Pod Lipami 2567/38, 130 00 Praha 3

Doručení veřejnou vyhláškou:
Martin Bělohlávek, Pikova 590, 338 28 Radnice u Rokycan
Marcela Bělohlávková, Pikova 590, 338 28 Radnice u Rokycan
Jan Bílek, Němčovice 23, 338 24 Břasy 1
Jana Bílková, Němčovice 23, 338 24 Břasy 1
Jiřina Blechová, Břasy 60, 338 24 Břasy 1
Libor Břečka, Pod Vrchem 870/59, 312 00 Plzeň 12
Kamil Čadek, Mrkvičkova 1354/36, 163 00 Praha 618
Tereza Čadková, Mrkvičkova 1354/36, 163 00 Praha 618
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
Pavel Drbohlav, Valčíkova 1151/18, 180 00 Praha 8
Ing. Miroslav Eber, U Pentlovky 466/7, 181 00 Praha 8
Ludmila Eberová, U Pentlovky 466/7, 181 00 Praha 8
EGOWAY spol. s.r.o., Na Kamení 311, 330 01 Kyšice
Věra Fenclová, Němčovice 9, 338 24 Břasy 1
Jakub Ferschmann, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
Stanislav Kapras, Pražská 1001, 337 01 Rokycany 1
Josef Loukota, Revoluční 1123/64a, 312 00 Plzeň 12
Josef Macák, Chomle 15, 338 28 Radnice u Rokycan
Robert Marek, Josefa Knihy 140, 337 01 Rokycany 1
Šárka Marková, Josefa Knihy 140, 337 01 Rokycany 1
Anna Míková, Toužimská 1690/22, 323 00 Plzeň 23
Iwona Pauknerová, Václava Nového 580, 337 01 Rokycany 1
Petr Pavelka, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
Danuše Pavelková, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
Roman Pěch, Marie Majerová 929, 273 09 Kladno 7
Marcela Pěnkavová, Vokáčova 926, 337 01 Rokycany 1
Luděk Pondělík, Rokycanova 136, 337 01 Rokycany 1
Stanislava Svobodová, Němejcova 1217/5, 320 22 Plzeň
Mgr. Milan Vyskočil, Pod Rzhlednou 278/27, 312 00 Plzeň 12
Jindřiška Vyskočilová, Pod Rozhlednou 278/27, 312 00 Plzeň 12
Vladimír Zajíček, alej Svobody 882/60, 323 00 Plzeň 23
Magda Zajíčková, alej Svobody 882/60, 323 00 Plzeň 23

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Obecní úřad Němčovice, 338 24 Břasy
MěÚ Radnice, nám. K. Šternberka 363, 338 28 Radnice u Rokycan

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
HZS PK, ÚO Rokycany, Komenského 29, 337 01 Rokycany 1
KHS PK, ÚP Rokycany, Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany 1
MěÚ Rokycany, odbor ŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany 1
Obecní úřad, Němčovice , 338 24 Břasy 1

Komentáře