Veřejná vyhláška o zahájení územního řízení o dělení pozemků

Městský úřad Radnice, stavební odbor
náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice

Č.j: MěÚ/822/2010 – 2 Radnice, dne: 15.7.2010
Vyřizuje: Jan Kotva
E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz
Telefon: 371 740 816

Žadatel:
Josef Macák (nar. 27.7.1940), Břasy 158, 338 24 Břasy 1 zastoupený Radomilou Berkovou (nar. 9.7.1963), Studentská 12, 323 00 Plzeň

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O DĚLENÍ POZEMKŮ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Dne 26.6.2010 podal Josef Macák (nar. 27.7.1940), Břasy 158, 338 24 Břasy 1 zastoupený Radomilou Berkovou (nar. 9.7.1963), Studentská 12, 323 00 Plzeň žádost o vydání územního rozhodnutí o dělení pozemků: pozemková parcela parcelní číslo 231/1 v kat. území Němčovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o dělení pozemků.
Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o dělení pozemků a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den

17.8.2010 (úterý) v 10:00 hodin.

Místo konání: na OÚ Němčovice.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Radnice (návštěvní dny: Pondělí a středa – 7:30 – 17:00 hod.) a při ústním jednání.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Žadatel zajistí dle § 87 stavebního zákona, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.
Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

Hana Brabcová
Vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 15.7.2010

Rozdělovník
Doručení jednotlivě:
Josef Macák, Břasy 158, 338 24 Břasy 1, prostřednictvím zástupce: Radomila Berková, Studentská 12, 323 00 Plzeň
Obec Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1
Doručení veřejnou vyhláškou:
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 03 Plzeň
Ing. Marta Kozlerová, Blattného 2318/4, 158 00 Praha
Vlastimil Krchov, Stehlíkova 131, 337 01 Rokycany 1
Pavel Kupilík, náměstí 5. května 10, 345 62 Holýšov
Milada Kupilíková, náměstí 5. května 10, 345 62 Holýšov
Jan Matoušek, Zahradní 757, 351 37 Luby u Chebu
Jan Monhart, Smetanova 48, 337 01 Rokycany 1
Zdeňka Monhartová, Smetanova 48, 337 01 Rokycany 1
Nikola Polatová, 9. května 292, 330 03 Chrást u Plzně

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Radnice, nám. K. Šternberka 363, 338 28 Radnice u Rokycan
Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)
Obecní úřad Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Břasy 1

Komentáře