Veřejná vyhláška o zahájení územního řízení a nařízení opakovaného veřejného ústního jednání

Městský úřad, stavební odbor
nám. K. Šternberka čp. 363, 338 28 Radnice

Č.j: MěÚ 406/2011 Radnice, dne: 17.5.2011
Vyřizuje: Hana Brabcová
Telefon: 371740815

Žadatelé:
Pan ing. Petr Ferschmann, nar. 6.2.1980, trvale bytem Němčovice 37, 338 24 Břasy
Paní Vendula Ferschmannová, nar. 6.6.1980, trvale bytem Karlova 1037/38, 301 00 Plzeň 3

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
A
NAŘÍZENÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Dne 28.3.2011 podali žadatelé, pan ing. Petr Ferschmann, nar. 6.2.1980, trvale bytem Němčovice 37, 338 24 Břasy a paní Vendula Ferschmannová, nar. 6.6.1980, trvale bytem Karlova 1037/38, 301 00 Plzeň 3, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby : Rodinného domu na pozemku parc.č. 897/11 a venkovních terénních úprav a oplocení na pozemcích parc.č. 897/11, 901/4 a 901/6 v obci Němčovice a k.ú. Olešná u Radnic. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o umístění stavby .
Městský úřad Radnice, stavební odbor, opatřením ze dne 12.4.2011 veřejnou vyhláškou oznámil účastníkům řízení zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den 17.5.2011 v 10.00 hod. se srazem na místě stavby. Tohoto ústního jednání se nezúčastnili žádní účastníci řízení. Stavební úřad na místě zjistil, že oznámení o záměru nebylo nikde u zájmového pozemku v den jednání vyvěšeno.
Městský úřad Radnice, stavební odbor, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, o zahájení územního řízení o umístění stavby nebo zařízení a současně nařizuje opakované veřejné ústní jednání na den

21. června 2011 (úterý) v 10.00 hodin
se srazem
na místě stavby

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Radnice, stavebního odboru (návštěvní dny : pondělí a středa od 7.30 do 17.oo hod., v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě) a při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány. K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám účastníků řízení k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se podle § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno opakované veřejné ústní jednání, vyvěšena na veřejně přístupném místě u pozemků na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zajišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Hana Brabcová
vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 18.května 2011

Obdrží:
Účastníci řízení : doručení jednotlivě
Pan ing. Petr Ferschmann, Němčovice 37, 338 24 Břasy
Paní Vendula Ferschmannová, Karlova 1037/38, 301 00 Plzeň 3
OBEC Němčovice, 338 24 Břasy

– ostatní účastníci řízení –se vyrozumívají veřejnou vyhláškou
Pan ing. Oldřich Dienstbier, Vysoký průhon 917, 337 01 Rokycany
Pan Václav Štrunc, Olešná 34, 338 24 Břasy
Paní Ludmila Špicarová, Kralovická 1441/338 28 Radnice, 323 00 Plzeň 1

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí :
Obecní úřad Němčovice, Městský úřad Radnice

Dotčené orgány státní správy: (doručení jednotlivě)
HZS PK, ÚO Rokycany, Komenského 29/1, 337 01 Rokycany
MěÚ Rokycany, OŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany

Komentáře