Veřejná vyhláška o zahájení územního řízení

Městský úřad, stavební odbor
nám. K. Šternberka čp. 363, 338 28 Radnice

Č.j: MěÚ 2202/2012 Radnice, dne: 5.9.2012
Vyřizuje: Hana Brabcová
Telefon: 371740815

Žadatel :
Pan ing. Vlastimil Krchov, nar. 18.6.1968, trvale bytem Němčovice 45, 338 24 Břasy
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Dne 31.7.2012 podal pan ing. Vlastimil Krchov, nar. 1.2.1981, trvale bytem Němčovice 45, 338 24 Břasy, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: Dvougaráž 2G7 na pozemku parc.č. 231/2 v obci a k.ú. Němčovice a žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Dvougaráž 2G7 na pozemku parc.č. 231/2 v obci a k.ú. Němčovice ve spojeném řízení.
Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní řízení o umístění stavby a stavební řízení.

Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a současně nařizuje ústní jednání na den

9. října 2012 (úterý) ve 13.30 hodin

Místo konání : místo stavby

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Radnice, stavebního odboru (návštěvní dny : pondělí a středa od 7.30 do 17.oo hod.) a při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na veřejně přístupném místě u pozemků na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zajišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc

Hana Brabcová
vedoucí stavebního odboru

Obdrží :
Účastníci územního řízení (doručení jednotlivě):
Pan ing.Vlastimil Krchov, Němčovice 45, 338 24 Břasy
Obec Němčovice, 338 24 Břasy
účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu – se vyrozumívají veřejnou vyhláškou
Pan Jaroslav Galbavý, Němčovice 47, 338 24 Břasy
Paní Monika Galbavá, Němčovice 47, 338 24 Břasy
Paní ing. Marta Kozlerová, Blattného 2318/4, 158 00 Praha 13
Pan Josef Macák, Břasy 158, 338 24 Břasy

Účastníci stavebního řízení (doručení jednotlivě):
Pan Vlastimil Krchov, Němčovice 45, 338 24 Břasy
Obec Němčovice, 338 24 Břasy
Pan Jaroslav Galbavý, Němčovice 47, 338 24 Břasy
Paní Monika Galbavá, Němčovice 47, 338 24 Břasy
Paní ing. Marta Kozlerová, Blattného 2318/4, 158 00 Praha 13
Pan Josef Macák, Břasy 158, 338 24 Břasy

Dotčené orgány státní správy :
Obecní úřad Němčovice, 338 24 Břasy (spolu se žádostí o vyvěšení na úřední desce)

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení: 11.9.2012

Komentáře