Veřejná vyhláška o zahájení územního řízení

Městský úřad, stavební odbor
nám. K. Šternberka čp. 363, 338 28 Radnice

Č.j: MěÚ 1031/2009 Radnice, dne: 31.7.2009
Vyřizuje: Hana Brabcová
Telefon: 371740815

Žadatel:
OBEC Němčovice, IČ 00573922, 338 24 Břasy, zastoupená starostou panem Karlem Ferschmannem

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY A ZMĚNĚ VLIVU STAVBY NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Dne 15.7.2009 podal žadatel OBEC Němčovice, IČ 00573922, 338 24 Břasy, zastoupená starostou panem Karlem Ferschmannem, žádost o vydání rozhodnutí o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území na stavbu : Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu na st.p.č. 114 a p.p.č. 417/4 v k.ú. Němčovice

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území.

Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, o zahájení územního řízení o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území a současně nařizuje veřejné ústní jednání na den

31. srpna 2009 (pondělí) v 9.00 hodin

na místě stavby

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Radnice, stavebního odboru (návštěvní dny : pondělí a středa od 7.30 do 17.oo hod., v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě) a při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány. K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám účastníků řízení k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se podle § 89 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na veřejně přístupném místě
u pozemků na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zajišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popř. jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Hana Brabcová
vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 2.8.2009

Obdrží:
Účastníci řízení:
OBEC Němčovice
SÚS Rokycany, Roháčova 773, 337 01 Rokycany
Paní Malíková Marie, Němčovice čp. 2, 338 24 Břasy
Paní Kupilíková Milada, nám.5.května, 345 62 Holýšov
Pan Kupilík Pavel, nám.5.května, 345 62 Holýšov
Paní Chvátalová Hana, Vojanova 757/43, 318 00 Plzeň 3
Pan Chvátal Josef, Vojanova 757/43, 318 00 Plzeň 3
Paní Kokošková Denisa, Polní 876, 337 01 Rokycany
Paní Šroubková Irena, Veleslavínova 56/10, 301 00 Plzeň
Pan Koza Martin, Pod Nádražím 322, 331 01 Plasy
Pan Paták Jan, Plzeňská 950/127, 150 00 Praha 5

účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
– se vyrozumívají veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány státní správy:
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany
Městský úřad Rokycany, OŽP, Masarykovo nám. 1, 337 01 Rokycany
KHS PK, ÚP Rokycany, Svazu bojovníků za svobodu 68/1, 337 01 Rokycany
HZS PK, ÚO Rokycany, Komenského 29/1, 337 01 Rokycany

Komentáře