Veřejná vyhláška o zahájení spojeného územního a stavebního řízení

Městský úřad, stavební odbor
nám. K. Šternberka čp. 363, 338 28 Radnice

Č.j: MěÚ 921/2010 Radnice, dne: 12.7.2010
Vyřizuje: Hana Brabcová
Telefon: 371740815

Stavebník:
EL TRUST s.r.o., IČ 45355410, se sídlem Brožíkova 2478/1, 301 00 Plzeň

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ SPOJENÉHO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Dne 7.7.2010 podal stavebník, EL TRUST s.r.o., IČ 45355410, se sídlem Brožíkova 2478/1, 301 00 Plzeň
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Fotovoltaická elektrárna Olešná na pozemku parc.č. 1192/1 v obci Němčovice a k.ú. Olešná a žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Fotovoltaická elektrárna Olešná na pozemku parc.č. 1192/1 v obci Němčovice a k.ú. Olešná . Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní řízení o umístění stavby a stavební řízení.

Doložená projektová dokumentace řeší umístění stavby FVE o výkonu 1,250 MWh včetně kontejnerové trafostnice a elektro přípojky na části pozemku p.č. 1192/1 v k.ú. Olešná a oplocení tohoto pozemku pletivem výšky 1,8 m. Pro upevnění fotovoltaických panelů budou použity kovové konstrukce z profilových nosníků. Podpůrné konstrukce budou přímo do terénu fixovány kovovými kotvícími prvky „závrtným systémem“. Bude se jednat se o stavbu dočasnou s dobou trvání 25 let.

Městský úřad, stavební odbor Radnice, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 144 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a současně nařizuje ústní jednání na den

19. srpna 2010 (čtvrtek) v 10.00 hodin

Sraz zúčastněných na místě předpokládané stavby

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Radnice, stavebního odboru (návštěvní dny : pondělí a středa od 7.30 do 17.oo hod.) a při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska dotčené orgány.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na veřejně přístupném místě u pozemků na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zajišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Hana Brabcová
vedoucí stavebního odboru

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 19.7.2010

Účastníci územního řízení:
Obdrží : (doručení jednotlivě)
EL TRUST s.r.o., Brožíkova 2478/1, 301 00 Plzeň
Paní Zdeňka Bláhová, Olešná 16, 338 24 Břasy
Paní Krischkeová Věra, Tausigova 1169/7, 182 00 Praha 8
Pan Ing. Vladimír Mašek, CSc., Šumberova 345/26, 162 00 Praha 6 – Veleslavín
Pan Václav Hábr, Olešná 16, 338 24 Břasy
Pan Svoboda František, Olešná 26, 338 24 Břasy
Liblínský statek, s.r.o., Lhotka u Radnic – Chockov 13, 338 24 Břasy
SÚS Rokycany, Roháčova 773, 337 01 Rokycany
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
OBEC Němčovice, 338 24 Břasy
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň
účastníci řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu
– se vyrozumívají veřejnou vyhláškou

Účastníci stavebního řízení:
Obdrží : (doručení jednotlivě)
EL TRUST s.r.o., Brožíkova 2478/1, 301 00 Plzeň
Paní Zdeňka Bláhová, Olešná 16, 338 24 Břasy
Paní Krischkeová Věra, Tausigova 1169/7, 182 00 Praha 8
Pan Ing. Vladimír Mašek, CSc., Šumberova 345/26, 162 00 Praha 6 – Veleslavín
Pan Václav Hábr, Olešná 16, 338 24 Břasy
Pan Svoboda František, Olešná 26, 338 24 Břasy
Liblínský statek, s.r.o., Lhotka u Radnic – Chockov 13, 338 24 Břasy
SÚS Rokycany, Roháčova 773, 337 01 Rokycany
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
OBEC Němčovice, 338 24 Břasy
ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň

Dotčené orgány státní správy :
HZS PK, ÚO Rokycany, Komenského 29/1, 337 01 Rokycany
KHS PK, ÚP Rokycany, Svazu bojovníků za svobodu 68/1, 337 01 Rokycany
MěÚ Rokycany, OŽP, Masarykovo nám.1, 337 01 Rokycany
Státní energetická inspekce, Rejskova 218/3, 326 00 Plzeň
Obecní úřad Němčovice (spolu se žádostí o vyvěšní)

Komentáře