Veřejná vyhláška o zahájení řízení o územním plánu

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

odbor stavební

Masarykovo nám. 1

Střed

337 01 Rokycany

Spis. zn.:

3425/OST/09 Háj

V Rokycanech: 7.4.2010

Č.j.:

3038/OST/10

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Jiří Hájek

371 706 146

jiri.hajek@rokycany.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon“), na základě zadání změny č. 1 územního plánu obce Němčovice pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu obce Němčovice (dále jen „návrh“) a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.

Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o územním plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a oznamuje, že veřejné projednání návrhu územního plánu se koná

dne 31.5.2010 (pondělí) v 15:00 hodin

se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Triana ve dvoře MěÚ v Rokycanech. Do návrhu je možné nahlédnout u pořizovatele v úřední dny Po a St 7:30 – 16:30 a na OÚ Němčovice v úřední dny. Pro dálkové nahlížení je návrh vystaven na adrese: www.rokycany.cz, městský úřad, informace z odborů, odbor stavební, odkazy, územní plány obcí a jejich změny, obec Němčovice.

Upozornění:

Nejpozději při veřejném projednání mohou podat námitky proti návrhu územního plánu vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. V námitkách musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky, k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám, k později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.

Otisk úředního razítka

Ing. Oldřich Dienstbier

vedoucí stavebního odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách MěÚ Rokycany a OÚ Němčovice od 9.4.2010 do 31.5.2010.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Orgán potvrzuje též zveřejnění dokumentu způsobem umožňující dálkový přístup.

Obdrží:

Veřejnost: doručuje se veřejnou vyhláškou

Adresáti (Obdrží jednotlivě)

Obec, pro kterou je změna územního plánu pořizována a zpracovatel změny ÚP:

Obec Němčovice, IDDS: usxbzb7
Ing.arch. Petr Tauš, Bělohorská č.p. 3, 301 64 Plzeň

Sousední obce:

Město Radnice, IDDS: c9sb4dp
Obec Břasy, IDDS: p8ubrid
Obec Dobříč, IDDS: g7qbhtf
Obec Hromnice, IDDS: n9ka4br
Obec Kaceřov, IDDS: nd6bw97
Obec Kamenec, IDDS: kjjbsmv
Obec Kozojedy, IDDS: 6qbakww
Obec Lhotka u Radnic, IDDS: yydbw4r
Obec Liblín, IDDS: yghay7g
Obec Újezd u Svatého Kříže, IDDS: rgrbvab

Dotčené orgány:

Ministerstva:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, IDDS: bxtaaw4
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Pozemkový úřad Rokycany, IDDS: yphaax8
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4

Krajský úřad:

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p

Městský úřad:

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 215, 337 01 Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí č.p. 1, 337 20 Rokycany
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 1, 337 01 Rokycany 1

Ostatní dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Obecní úřad Němčovice, IDDS: usxbzb7
Obvodní báňský úřad, IDDS: m4eadvu
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha – pracoviště Plzeň, IDDS: hjyaavk

Ostatní:

Dobrovolný svazek obcí – Mikroregion Radnicko, Nám. Kašpara Šternberka 363, 338 28 Radnice u Rokycan
České radiokomunikace a.s., IDDS: 6nkdkst
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: qihdk9n
Česká geologická služba – GEOFOND, IDDS: k2fabc5
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
Správa a údržba silnic, IDDS: ucamygu
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Západočeského kraje, IDDS: 5ixai69
Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky č.p. 144/60, 603 00 Brno

Komentáře